Kurs og seminarer hos TIPS Sør-Øst

​TIPS Sør-Øst tilbyr kurs og seminarer spesielt rettet mot utredning og behandling av psykoselidelser.

Utover dette arrangeres det jevnlig seminarer og foredrag med både nasjonale og internasjonale spesialister innen feltet.

TIPS Sør-Øst er også medansvarlig for det årlige Bergen Tidlig Psykosesymposium.

De aller fleste tilbudene våre er gratis.

SIPS

Kursdager: 7. mars og 4. april
NB! Begge dager er obligatorisk
Tid: 0930 - 1600 begge dager
Sted: TIPS Sør-Østs lokaler på Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21,
Bygg 5, 1. etg.
Kursavgift: Gratis

PÅMELDING

SIPS er et  Strukturert Intervju for Psykoserisiko Syndromer.  Det kan brukes til å kartlegge og vurdere symptomer på mulig psykoseutvikling.
Kurset strekker seg over to dager med noen ukers mellomrom. Hovedfokus den første dagen er teoretisk og praktisk innføring i intervjuet. Det bereder grunnen slik at deltakerne kan gjennomføre SIPS-intervjuet mellom de to kursdagene. Dag to bærer preg av et veiledningsfokus der vi gjennomgår deltakernes erfaring med SIPS intervjuet og felles skåring av intervju. Dagen avsluttes med en gjennomgang av hva som foreligger av anbefalt behandling for pasienter som har symptomer på mulig psykoserisiko. 

PANSS

Vi setter opp to kurs i PANSS våren 2019

Kursdag: 7. februar
PÅMELDING

Kursdag 9. mai
PÅMELDING

For begge kurs gjelder:
Tid: 0930 - 1600
Sted: TIPS Sør-Østs lokaler på Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21,
Bygg 5, 1. etg.
Kursavgift: Gratis

Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet. PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander. Kurset vil også belyse kort den historiske bakgrunnen for utvikling av PANSS/SCI-PANSS. Siste halvdel av kurset vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et SCI-PANSS-intervju (videopptak av et rollespilt intervju) med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.


Målgruppe: Kurset søkes godkjent av Den Norske lægeforening og Norsk psykologforening. Tidligere kurs har blitt godkjent for Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatri med 6 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning, samt for psykologer som 6 timers vedlikeholds aktivitet for spesialitetene klinisk voksen og klinisk barne- og ungdomspsykologi. Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, dvs. leger og psykologer. Andre faggrupper kan også delta, så fremt de har helsefaglig høyskoleutdanning, erfaring med psykoser og er involvert i utredning.

VIDEOER TIL BRUK VED ARRANGERING AV LOKALE KURS I PANSS
Det er utarbeidet to videointervjuer / case med PANSS instrumentet, med tilhørende skåringer til bruk i opplæring. Ta kontakt med oss dersom dere skal arrangere lokalt PANSS kurs, og trenger videomateriell til opplæringen.

FagTIPS - Gratis fagseminarer om psykose, tidlig intervensjon og andre relevante tema

PÅMELDING

Lokalt kurs i CBT ved psykoser - Sykehuset Østfold

TIPS team Kalnes arrangerer 6 dagers kurs i CBT for terapeuter som driver samtale terapi med psykosenære pasienter på nytt vinter 2019. Vi har arrangert dette kurset tre ganger tidligere og har best erfaring med at gruppen er relativt liten, max 15 personer. På denne måten kan gruppen bli tryggere, mer eksponert og mer læring kan skje, i sær i rollespillene og plenumsdiskusjonene. Kognitiv adferdsterapi er en ferdighet og lar seg best øve inn gjennom praksis.

Gruppen vil møtes vinter 2019 på Kalnes og det vil være forelesninger ,plenumsdiskusjon av pasientforløp og konkrete intervensjoner samt rollespill av ulike intervensjoner. Vi ønsker at terapeutene som melder seg driver behandling med stemmehørere og/eller psykose-nære-pasienter i sengepost eller poliklinikk. Disse pasientene vil finnes i B&U delen og voksen delen av vår organisasjon.

Kursinnhold
Undervisningen vil være lagt opp etter mal fra TIPS Sør-Øst sitt 6 dagers kurs der vi går gjennom den generelle modellen ved CBT, bruk av denne i behandling av angst og depresjon før vi ser på spesifikke intervensjoner ved psykoser. Kjennskap til CBT fra før er en fordel men ingen forutsetning. Kurset er formelt kompetansegivende i sykehuset Østfold HF. Det søkes også tellende for psykologer/psykologspesialister.

Tidspunkt:
Mandag og tirsdag i ukene 5 (28.1 og 29.1), 10 (4.3 og 5.3), 14 (1.4 og 2.4) i 2019
Alle dagene får vi lunch og kaffe/te

Varighet alle dager 09-15

Sted:
Møterom ved Kalnes

Vi forbeholder oss retten til å prioritere påmeldte på en slik måte at flest mulig relevante seksjoner har deltagere.
Påmelding/spørsmål til kjetil.horn@so-hf.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.