HELSENORGE

Kurs og seminarer hos TIPS Sør-Øst

Ung jente med tekst Forståelse i ansiktet

                                                                                                    Foto: Åsa Maria Mikkelsen

TIPS Sør-Øst tilbyr kurs og seminarer spesielt rettet mot utredning og behandling av psykoselidelser.

Utover dette arrangeres det jevnlig seminarer og foredrag med både nasjonale og internasjonale spesialister innen feltet.

TIPS Sør-Øst er også medansvarlig for det årlige Bergen Tidlig Psykosesymposium.

De aller fleste tilbudene våre er gratis.

MERK! Ved påmelding til våre kurs og seminarer, gjelder som regel vårt mandat om å være en tjeneste for Helse Sør-Øst. Det betyr at vi må prioritere deltakere fra Helse Sør-Øst. Deltakere fra andre helseregioner vil kunne få plass dersom det er kapasitet.

Kognitiv terapi ved psykose 14. og 15. desember 2022 :
Workshop med Douglas Turkington og Helen Spencer 

TIPS Sør-Øst inviterer til to dagers workshop med Douglas Turkington og Helen Spencer. Begge har lang erfaring både som klinikere og forskere innen feltet CBT ved psykose, og er briljante formidlere av kunnskap med praktisk tilnærming.

Seminaret passer for alle behandlere, uavhengig av om du kan kognitiv terapi fra før. Undervisningen vil foregå på engelsk.

Kurset er søkt godkjent som vedlikeholdsaktivitet hos Den Norske Legeforening og Norsk Psykologforening.

DATO: 14. og 15. desember
TID: 9 - 15
PRIS: 1500,- inklusive lunsj og kaffe (Du vil bli belastet for begge dager, uavhengig av om du kan delta på begge)
STED: Rødt Auditorium, Ullevål Sykehus
FRIST: Bindende påmelding innen 2. desember


PROGRAM:
DAG 1:

Essential ingredients of CBT for psychosis

Understand how to identify and focus on a problem, facilitate expression and change emotional state, shift in perspective, work with imagery, and reduce rumination, worry and suppression.
 

Making sense of psychosis

Learn how to use the ABC model to link thoughts, feelings and behaviours in relation to psychotic symptoms, learn about Morrison maintenance model and the role of safety behaviours, learn how to construct a timeline and use it therapeutically, learn about the role of conflict in voice hearing and unusual beliefs
 
DAG 2:

CBT techniques for voice hearing 

Learn how to identify current coping strategies, explore the benefits and disadvantages of coping strategies, how to use distraction effectively, use focusing effectively, and change the relationship with the voices using approaches such as acceptance, mindfulness, and assertion. Learn how to use voice diaries, consider what voices say, and detect and resolve cognitive distortions and conflict in/between voices. Understand when and how to use rational responses, selective listening, imagery and work with unprocessed trauma being expressed as voices.

CBT techniques for psychosis comorbidities.

The main comorbidities will be described including PTSD, emotional instability, dissociation, autism spectrum disorders, and alcohol/substance use. We will focus on the manifestations of trauma in psychosis, but case descriptions and role plays will cover the other comorbidities.Nasjonal nettverksamling for psykoedukativt familiesamarbeid

Se egen side for program og påmelding

Gruppelederkurs i psykoedukativt familiesamarbeid (PEF)

Kurset går over seks dager, alle dager er obligatoriske. Vi prioriterer deltakere fra Helse Sør-Øst. Les mer og meld deg på her

Kurs for å bli REACT-NOR veileder

Dersom du ønske​​r opplæring for å kunne tilby REACT-NOR til pårørende finner du informasjon på denne prosjektsiden​

SIPS - Digitalt kurs i Strukturert Intervju for Psykoserisiko Syndromer

Dato: Fredag 4. november
Tid: 0930 - 1600
Sted: join.nhn.no

Kurset er gratis, og har en begrensning på antall deltagere.

KURSET ER DESSVERRE FULLTEGNET​

Meld deg på vårt Nyhetsbrev for oppdateringer her

TIPS Sør-Øst arrangerer i høst et digitalt SIPS-kurs via Norsk Helsenett
Kurset er gratis, men har begrenset antall plasser. 

SIPS (Strukturert Intervju for Psykoserisiko-Syndromer) er et verktøy som brukes ved utredning av psykoserisiko og mulig psykoseutvikling. Kurset har til hensikt å gi deltagerne en grunnkompetanse i administrasjon, tolkning og skåring av SIPS, samt styrke kunnskap om risikotilstander. Kurset består av en kombinasjon av forelesning, video av SIPS-intervju, tolkning og skåring av SIPS-intervju i digitalt gruppearbeid, og en plenumsgjennomgang av sentrale symptomer og skåring av disse. Kursholdere er Tor Gunnar Værnes, psykologspesialist og Carmen Simonsen, psykologspesialist/PhD ved TIPS Sør-Øst.

Tekniske krav

  • Tilgang til PC, Mac, mobil eller nettbrett
  • Stabil internett tilgang
  • Enheten som brukes må ha mikrofon og kamera
  • Bruk nettleseren Chrome. Hvis du bruker Mac eller iPhone, bruk nettleseren Safari
  • Tilgang til Youtube er også nødvendig (for å kunne se undervisningsvideo)

Kurset er primært rettet mot psykologer og leger med utredningsansvar. Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning, som er involvert i utredning av ungdom eller unge voksne, kan også delta. Kurset søkes godkjent av Psykologforeningen og Den norske legeforening.

Det vil bli utstedt kursbevis etter kurset som vil bli sendt på e-post til deltagerne.

Digitalt PANSS-kurs

Dato: Onsdag 16. november.
Sted: join.nhn.no
Tid: 09.30 - 15.30
Kurset er gratis, og har en begrensning på antall deltagere.

KURSET ER DESSVERRE FULLTEGNET

Kursmateriell og digitalt rom sendes ut i god tid før kursdagen.


Meld deg på vårt Nyhetsbrev for oppdateringer her

Kurset gir en innføring i PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet. SCI-PANSS benyttes for å vurdere symptomer knyttet til schizofreni og andre psykosetilstander.

Kurset vil omfatte administrasjon, skåring og tolkning av SCI-PANSS. Det vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et videopptak av et SCI-PANSS intervju med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.

Kursholdere er fagpersoner fra TIPS Sør-Øst

Kurset er primært rettet mot psykologer og leger med utredningsansvar. Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning som er involvert i utredning, kan også delta.

Kurset er søkt godkjent av Norsk psykologforening og Den norske legeforening. Det vil bli utstedt kursbevis etter kurset som vil bli sendt på e-post til deltagerne.

Kurset gjennomføres digitalt, og følgende er nødvendig for å kunne delta:

  • Tilgang til PC, Mac, mobil eller nettbrett
  • Stabil internett tilgang
  • Enheten som brukes må ha mikrofon og kamera
  • Bruk nettleseren Chrome. Hvis du bruker Mac eller iPhone, bruk nettleseren Safari
  • Tilgang til Youtube er også nødvendig (for å kunne se undervisningsvideo)

VIDEOER TIL BRUK VED ARRANGERING AV LOKALE KURS I PANSS
Det er utarbeidet to videointervjuer / case med PANSS instrumentet, med tilhørende skåringer til bruk i opplæring. Ta kontakt med oss dersom dere skal arrangere lokalt PANSS kurs, og trenger videomateriell til opplæringen.

FagTIPS - Gratis fagseminarer om psykose, tidlig intervensjon og andre relevante tema

FAGTIPS​​ HØST 2022:​

"Religion og psykose - en saling blanding"

Dato: 21. oktober
Tid: 13 - 15
sted: www.join.nhn.no, Rom nummer 4965 (du trenger ikke pinkode for å være med)
Merk: Seminaret strømmes KUN direkte.​


Hilde Hanevik er overlege og spesialist i psykiatri siden 2001. Hun har videreutdanning innen kognitiv terapi og kunst- og uttrykksterapi. Til daglig jobber hun som overlege ved poliklinikken ved Jæren DPS. Hun har skrevet doktorgradsavhandlingen ‘The significance of religiousness in coping with psychosis. A qualitative study’. I dette foredraget er det religiøse mestringsstrategier hos pasienter med psykoselidelser som vil være tema.

Sammen med Hilde Hanevik kommer teolog og prest Johannes Høyvik som vil holde innlegget; Samtalegruppe for pasienter med tidligere psykoseerfaringer med vektlegging av eksistensielle og åndelige tema - et sideblikk på Ignatiansk veiledning. 

Høivik jobber som prest/terapeut på gruppepoliklinikken ved Jæren DPS og har tidligere jobbet som menighetsprest og sykehusprest i Nord-Norge. Han har også tilleggsutdanning innen sjelesorg, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv terapi.  

Opptak av tidligere seminarer

Om utredning ved psykose

Utredning av personer der det er spørsmål om psykose kan by på utfordringer. Hvordan kan disse utfordringene møtes? 

Foredragsholder: Anne Kristine Nesje Walseth, overlege og seksjonsleder ved Seksjon tidlig psykosebehandling (TPB) ved Oslo universitetssykehus. Hun vil dele sine erfaringer med systematisk praksis for utredning og diagnostisering av personer med psykose. Hun har lang og bred erfaring med utredning og behandling av personer med psykoselidelse.​​​​

"Hvordan lykkes med utredning av psykose i en travel klinikerhverdag?"​

Om psykose og vold

Foredragsholder: Christina Bell er psykiater med lang klinisk erfaring fra sikkerhetspsykiatriske enheter. Hun er i dag ansatt ved Sikkerhetspsykiatrisk enhet B på Gaustad sykehus ved Oslo universitetssykehus.

De aller fleste personer med alvorlige psykiske lidelser utøver aldri vold. Likevel er det en økt risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse. Dette gjelder en veldig liten gruppe, men er likevel viktig fordi det kan få store konsekvenser for personen selv og de rundt. Derfor er det viktig med mer kunnskap om dette


Om søvnfortyrrelser
Foredragsholder: Jannicke Fjæra Laskemoen er psykolog og har nylig forsvart sin doktorgrad på temaet søvnforstyrrelser ved psykoselidelser. Hun jobber som psykolog på Allmennpsykiatrisk Poliklinikk på DPS Nydalen ved Oslo Universitetssykehus.

Foredraget vil gå gjennom de vanligste søvnforstyrrelsene ved psykoselidelser, hvordan disse henger sammen med kliniske symptomer og funksjon, hvilke utfordringer vi står overfor i klinisk praksis og til slutt se nærmer på behandling

"Søvnforstyrrelser ved psykoselidelser; forekomst, utfordringer og behandling"
(Del 1)

"Søvnforstyrrelser ved psykoselidelser; forekomst, utfordringer og behandling"
(Del 2)

Om barndomstraumer og psykose
Foredragsholder: Akiah Ottesen Berg, psykologspesialist med doktorgrad på temaet psykose hos innvandrerpopulasjonen. Hun jobber som forsker på Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus og er tilknyttet Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).  

Foredraget vil gå gjennom kunnskap om sammenhengen mellom barndomstraume og psykoselidelse, symptomoverlapp og differensial diagnostiske utfordringer og til slutt se nærmere på behandling ved samtidig traume- og psykoselidelse. 


Last ned presentasjonen her

Om rus og psykose
Foredragsholder: Eline Borger Rognli, psykologspesialist med doktorgrad på temaet rus og psykose. Hun jobber som forsker på Seksjon for Klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk) ved Oslo Universitetssykehus.

Foredraget vil gå gjennom hva vi vet om bruk av ulike typer rusmidler som risikofaktorer for psykose, med særlig fokus på cannabis og amfetamin. Videre vil skillet mellom rusutløst psykose og primær psykoselidelse diskuteres. Foredraget vil også gi en kort beskrivelse av diagnoseintervjuet PRISM som egnet differensialdiagnostisk verktøy.

Rusmidler og​ risiko for psykose

Grenseoppganger mellom rusutløst psykose og psyk​​oselidelse

Om psykose, selvskading og selvmordsproblematikk
Foredragsholder: Erlend Mork, psykologspesialist/ PhD, TIPS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus.

Et foredrag om selvmord og ulike typer selvskading ved psykoselidelser, samt hvordan behandle og følge opp denne type problematikk.

Psykose og selvd​​​estruktivitet

Om søvn og psykose

Foreleser: Elizabeth Ann Barrett, psykologspesialist og forsker ved TIPS Sør-Øst.

Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.

"Søvnforstyrrelser ved​​ psykoselidelser"

Om selvforstyrrelse ved psykose
Foreleser: Paul Møller, Dr.med., spesialist i psykiatri, Forskningssjef, leder av FoU-avdelingen, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF

Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.

"Om​ selvforstyrrelser: Pasientenes selvopplevelse og selvforståelse i utredning og behandling"

Om spillteknologi, gaming og psykisk helse
Foreleser: psykologspesialist Gaute Godager, BUPA, Oslo universitetssykehus
Merk! Foredraget starter litt ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette. Lyden er dessverre ikke helt optimal, men blir bedre utover i forelesningen.

"Spillteknologi og p​sykisk helse"

Om psykose og transdiagnostikk
Foredragsholder: Psykologspesialist/ PhD-stipendiat Tor Gunnar Værnes ved TIPS Sør-Øst.


Merk! Foredraget er et uredigert opptak og starter ca 10-15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette. Du må også spole over pausen.

Fant du det du lette etter?