HELSENORGE

Kurs og seminarer hos TIPS Sør-Øst

Ung jente med tekst Forståelse i ansiktet

                                                                                                    Foto: Åsa Maria Mikkelsen

TIPS Sør-Øst tilbyr kurs og seminarer spesielt rettet mot utredning og behandling av psykoselidelser.

Utover dette arrangeres det jevnlig seminarer og foredrag med både nasjonale og internasjonale spesialister innen feltet.

TIPS Sør-Øst er også medansvarlig for det årlige Bergen Tidlig Psykosesymposium.

De aller fleste tilbudene våre er gratis.

MERK! Ved påmelding til våre kurs og seminarer, gjelder som regel vårt mandat om å være en tjeneste for Helse Sør-Øst. Det betyr at vi må prioritere deltakere fra Helse Sør-Øst. Deltakere fra andre helseregioner vil kunne få plass dersom det er kapasitet.

Workshop: Introduksjon til The Feeling Safe Programme med Felicity Waite og Louise Isham, Oxford University 

­  - Fokusert og effektiv behandling av vrang​forestillinger om forfølgelse

The Feeling Safe Programme er en ny kognitiv-atferds behandling for pasienter med psykose. Behandlingen er utviklet med basis i mer enn 10 år med forskning fra University of Oxford, og er den mest effektive psykologiske behandlingen av forfølgelsesforestillinger. 

Behandlingen er målrettet og modulbasert, og workshopen vil speile dette. Workshopen vil gi en oversikt over behandlingen, etterfulgt av sesjoner med fokus på bekymring, bedre søvn, bedre selvtillit, stemmehøring, økt aktivitet og å føle seg trygg. 

Workshopen vil holdes på engelsk, og deltagere bør ha noe tidligere kunnskap om kognitiv atferdsterapi. 

DATO: Mandag 24. og tirsdag 25. april 
TID: kl. 8:30 – 16:00. (Registrering fra kl 08:00)
PRIS: 1500,- inklusive lunsj og kaffe (Begge dager er obligatorisk)
STED: Store Auditorium (bygg 4, 2.etg), Gaustad sykehus
FRIST: Bindende påmelding innen 31. mars


Foredragsholdere:

Dr. Felicity Waite: klinisk psykolog og Wellcome Trust Doctoral Fellow; nestleder av Oxford Cognitive Approaches to Psychosis (OCAP) ved University of Oxford. 

Dr.​ Louise Isham: klinisk psykolog og NIHR Clinical Doctoral fellow ved OCAP, University of Oxford;  leder av the Oxford Cognitive Therapy Centre course in Enhanced CBT for Psychosis and Bipolar disorder. 

The Feeling Safe Program er utviklet av Professor Daniel Freeman og kollegaer på University of Oxford. Foredragsholderne har bidratt til utvikling, evalueringen og implementering av behandlingen  

Godkjenninger
Det søkes om godkjenning av workshopen fra Norsk Psykologforening, Den norske Legeforening og Norsk Sykepleierforbund. 

NB! For å motta kursbevis kreves tilstedeværelse på hele workshopen. 

Nasjonal nettverksamling for psykoedukativt familiesamarbeid

Se egen side for program og påmelding

Gruppelederkurs i psykoedukativt familiesamarbeid (PEF)

Kurset går over seks dager, alle dager er obligatoriske. Vi prioriterer deltakere fra Helse Sør-Øst. Les mer og meld deg på her

Kurs for å bli REACT-NOR veileder

Dersom du ønske​​r opplæring for å kunne tilby REACT-NOR til pårørende finner du informasjon på denne prosjektsiden​

SIPS - Digitalt kurs i Strukturert Intervju for Psykoserisiko Syndromer

Dato: torsdag 9. mars
Tid: 0930 - 1600
Sted: join.nhn.no

Kurset er gratis, og har en begrensning på antall deltagere.

KURSET ER FULLTEGNET​

Meld deg på vårt Nyhetsbrev for oppdateringer her

SIPS (Strukturert Intervju for Psykoserisiko-Syndromer) er et verktøy som brukes ved utredning av psykoserisiko og mulig psykoseutvikling. Kurset har til hensikt å gi deltagerne en grunnkompetanse i administrasjon, tolkning og skåring av SIPS, samt styrke kunnskap om risikotilstander. Kurset består av en kombinasjon av forelesning, video av SIPS-intervju, tolkning og skåring av SIPS-intervju i digitalt gruppearbeid, og en plenumsgjennomgang av sentrale symptomer og skåring av disse. Kursholdere er Tor Gunnar Værnes, psykologspesialist og Carmen Simonsen, psykologspesialist/PhD ved TIPS Sør-Øst.

Tekniske krav

  • Tilgang til PC, Mac, mobil eller nettbrett
  • Stabil internett tilgang
  • Enheten som brukes må ha mikrofon og kamera
  • Bruk nettleseren Chrome. Hvis du bruker Mac eller iPhone, bruk nettleseren Safari
  • Tilgang til Youtube er også nødvendig (for å kunne se undervisningsvideo)

Kurset er primært rettet mot psykologer og leger med utredningsansvar. Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning, som er involvert i utredning av ungdom eller unge voksne, kan også delta. Kurset søkes godkjent av Psykologforeningen og Den norske legeforening.

Det vil bli utstedt kursbevis etter kurset som vil bli sendt på e-post til deltagerne.

Digitalt PANSS-kurs

Dato: onsdag 29. mars
Sted: join.nhn.no
Tid: 09.30-15.30.​
Kurset er gratis, og har en begrensning på antall deltagere.

KURSET ER FULLTEGNET

Kursmateriell og digitalt rom sendes ut i god tid før kursdagen.


Meld deg på vårt Nyhetsbrev for oppdateringer her

Kurset gir en innføring i PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet. SCI-PANSS benyttes for å vurdere symptomer knyttet til schizofreni og andre psykosetilstander.

Kurset vil omfatte administrasjon, skåring og tolkning av SCI-PANSS. Det vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et videopptak av et SCI-PANSS intervju med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.

Kursholdere er fagpersoner fra TIPS Sør-Øst

Kurset er primært rettet mot psykologer og leger med utredningsansvar. Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning som er involvert i utredning, kan også delta.

Kurset er søkt godkjent av Norsk psykologforening og Den norske legeforening. Det vil bli utstedt kursbevis etter kurset som vil bli sendt på e-post til deltagerne.

Kurset gjennomføres digitalt, og følgende er nødvendig for å kunne delta:

  • Tilgang til PC, Mac, mobil eller nettbrett
  • Stabil internett tilgang
  • Enheten som brukes må ha mikrofon og kamera
  • Bruk nettleseren Chrome. Hvis du bruker Mac eller iPhone, bruk nettleseren Safari
  • Tilgang til Youtube er også nødvendig (for å kunne se undervisningsvideo)

VIDEOER TIL BRUK VED ARRANGERING AV LOKALE KURS I PANSS
Det er utarbeidet to videointervjuer / case med PANSS instrumentet, med tilhørende skåringer til bruk i opplæring. Ta kontakt med oss dersom dere skal arrangere lokalt PANSS kurs, og trenger videomateriell til opplæringen.

FagTIPS - Gratis fagseminarer om psykose, tidlig intervensjon og andre relevante tema

FAGTIPS​​ VÅR 2023:​

"Delusional Realities and True Hallucinations"
Dato: 24. mars
Tid: 13.00 - 14.00
Stedhttps://join.nhn.no/webapp/home og ring nummer: 714292 (ingen pin nødvendig)

​Clara S. Humpston er Assistant Professor in Mental Health / PhD ved University of York, Storbritannia, og æresforsker ved Institute for Mental Health, University of Birmingham 
 
Hennes forskningsinteresser og erfaring spenner fra psykofarmakologi og kognitiv nevropsykiatri, til fenomenologisk psykopatologi. Hun er en sterk talsmann for tverrfaglige og flerfaglige tilnærminger innen psykisk helseforskning. 
 
Humpston er særlig opptatt av fenomenologien – altså hvordan personer med psykoselidelser, primært de med schizofrenisektrum-lidelser, subjektivt opplever og tillegger mening til sin verden og seg selv, særlig det hun kaller paradoxical and 'ontologically impossible' experiences in schizophrenia. 
 
Vi vil også få høre hennes refleksjoner vedrørende det å møte og behandle personer med psykoselidelser.


"Traume og psykose: utredning og samtidig behandling​"

Dato: 3. mars
Tid: 12.30 - 14.30
Presentasjoner:
Akiah Astral Ottesen​ (PDF)
Harald Bækkelund (PDF)

Det er økt forekomst av traumatiske erfaringer både i barndommen og i voksenlivet for mennesker med psykoselidelser, og for noen kan selve psykosen gi traumereaksjoner. Mange med schizofreni og psykose kan ha en komorbid PTSD tilstand, men det kan være vanskelig å oppdage dersom dette ikke kartlegges direkte. Flere behandlere kan også vegre seg for å behandle PTSD ved samtidig psykose i frykt for forverring eller manglende evidensbasert behandlingsmetoder. Konsekvensene er at mennesker med psykose kan gå i mange år med aktive symptomer på PTSD uten at dette behandles.  

I denne presentasjonen vil Harald Bækkelund og Akiah Ottesen fra NKVTS gi en innføring i kartlegging og utredning av traumelidelser, og presentere den nyeste forskningen og behandlingsmodeller for traumelidelser ved samtidig psykose. Begge er spesialister i klinisk voksenpsykologi og har doktorgrad i tilknyttede tema. 


Opptak av tidligere seminarer

"Om utredning ved psykose"

Utredning av personer der det er spørsmål om psykose kan by på utfordringer. Hvordan kan disse utfordringene møtes? 

Foredragsholder: Anne Kristine Nesje Walseth, overlege og seksjonsleder ved Seksjon tidlig psykosebehandling (TPB) ved Oslo universitetssykehus. Hun vil dele sine erfaringer med systematisk praksis for utredning og diagnostisering av personer med psykose. Hun har lang og bred erfaring med utredning og behandling av personer med psykoselidelse.​​​​

"Hvordan lykkes med utredning av psykose i en travel klinikerhverdag?"​

Om psykose og vold

Foredragsholder: Christina Bell er psykiater med lang klinisk erfaring fra sikkerhetspsykiatriske enheter. Hun er i dag ansatt ved Sikkerhetspsykiatrisk enhet B på Gaustad sykehus ved Oslo universitetssykehus.

De aller fleste personer med alvorlige psykiske lidelser utøver aldri vold. Likevel er det en økt risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse. Dette gjelder en veldig liten gruppe, men er likevel viktig fordi det kan få store konsekvenser for personen selv og de rundt. Derfor er det viktig med mer kunnskap om dette


Om søvnfortyrrelser
Foredragsholder: Jannicke Fjæra Laskemoen er psykolog og har nylig forsvart sin doktorgrad på temaet søvnforstyrrelser ved psykoselidelser. Hun jobber som psykolog på Allmennpsykiatrisk Poliklinikk på DPS Nydalen ved Oslo Universitetssykehus.

Foredraget vil gå gjennom de vanligste søvnforstyrrelsene ved psykoselidelser, hvordan disse henger sammen med kliniske symptomer og funksjon, hvilke utfordringer vi står overfor i klinisk praksis og til slutt se nærmer på behandling

"Søvnforstyrrelser ved psykoselidelser; forekomst, utfordringer og behandling"
(Del 1)

"Søvnforstyrrelser ved psykoselidelser; forekomst, utfordringer og behandling"
(Del 2)


Om rus og psykose

Foredragsholder: Eline Borger Rognli, psykologspesialist med doktorgrad på temaet rus og psykose. Hun jobber som forsker på Seksjon for Klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk) ved Oslo Universitetssykehus.

Foredraget vil gå gjennom hva vi vet om bruk av ulike typer rusmidler som risikofaktorer for psykose, med særlig fokus på cannabis og amfetamin. Videre vil skillet mellom rusutløst psykose og primær psykoselidelse diskuteres. Foredraget vil også gi en kort beskrivelse av diagnoseintervjuet PRISM som egnet differensialdiagnostisk verktøy.

Rusmidler og​ risiko for psykose

Grenseoppganger mellom rusutløst psykose og psyk​​oselidelse

Om psykose, selvskading og selvmordsproblematikk
Foredragsholder: Erlend Mork, psykologspesialist/ PhD, TIPS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus.

Et foredrag om selvmord og ulike typer selvskading ved psykoselidelser, samt hvordan behandle og følge opp denne type problematikk.

Psykose og selvd​​​estruktivitet

Om selvforstyrrelse ved psykose

Foreleser: Paul Møller, Dr.med., spesialist i psykiatri, Forskningssjef, leder av FoU-avdelingen, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF

Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.

"Om​ selvforstyrrelser: Pasientenes selvopplevelse og selvforståelse i utredning og behandling"


Fant du det du lette etter?