Kurs og seminarer hos TIPS Sør-Øst

TIPS Sør-Øst tilbyr kurs og seminarer spesielt rettet mot utredning og behandling av psykoselidelser.

Utover dette arrangeres det jevnlig seminarer og foredrag med både nasjonale og internasjonale spesialister innen feltet.

TIPS Sør-Øst er også medansvarlig for det årlige Bergen Tidlig Psykosesymposium.

De aller fleste tilbudene våre er gratis.

Nasjonal nettverksamling for psykoedukativt familiesamarbeid

Se egen side for program og påmelding

Gruppelederkurs i psykoedukativt familiesamarbeid

Kurset går over seks dager, alle dager er obligatoriske
Gruppelederkurset er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende. Man får opplæring i samtalemetodikk og problemløsningsmetodikk for å kunne gjennomføre familiesamarbeid i gruppe for pasient og deres familiemedlemmer.  Kurset vil også gi kunnskap i psykoseforståelse, stress og sårbarhetsmodellen samt kognitive vansker og hvordan dette kan formidles og bedre ivaretas i møte med pasienter og deres nærmeste. 

Høsten 2020 vil vi satse på opplæring av behandlere som ønsker å bli REACT-NOR veiledere. I fanen under kan du lese med om denne opplæringen.

Om metoden psykoedukativt familiesamarbeid
Psykoedukativt familiesamarbeid, eller også kalt familiefokusert behandling, er en evidensbasert behandlingsmetode for familiesamarbeid som fremmer mestring og bedring hos personer med alvorlige psykiske lidelser. Formålet med familiesamarbeidet er å bedre pasientens prognose og livskvalitet, og redusere familiens stress og opplevde belastninger.

Behandlingen er anbefalt i nasjonale retningslinjer for behandling av psykoselidelser, bipolare lidelser og samtidig rus og psykisk lidelse. Familiesamarbeid er også anbefalt i Pårørendeveilederen og i pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Metoden har overføringsverdi til behandling av andre langvarige lidelser

Psykoedukativt familiesamarbeid kan tilbys personer som står i fare for å utvikle en alvorlig psykisk lidelse, til de som er tidlig i et sykdomsforløp eller har vært syke over tid. Behandlingen er også tilpasset barn og ungdom. Pasienten kan selv velge i hvor stor grad han/hun ønsker å delta i familiegruppen. Uavhengig av gruppesammensetning vil hovedelementene være de samme:

• alliansearbeid
• psykoedukasjon: opplæring og undervisning gjennom dialog
• stressreduserende mestringsstrategier
• kommunikasjonstrening
• problemløsning

Kurset baserer seg på metoden beskrevet i Metodebok for gruppeledere i psykoedikativt i psykoedukativt familiesamarbeid

Kurs for å bli REACT-NOR veileder

Dersom du ønsker opplæring for å kunne tilby REACT-NOR til pårørende finner du informasjon på denne prosjektsiden

SIPS - Digitalt kurs i Strukturert Intervju for Psykoserisiko Syndromer

Digitalt SIPS-kurs 14. oktober 2020 kl. 9.30-14.30

TIPS Sør-Øst arrangerer i høst et digitalt SIPS-kurs via Norsk Helsenett
Kurset er gratis, men har begrenset antall plasser. 

Kurset er nå dessverre fulltegnet

SIPS (Strukturert Intervju for Psykoserisiko-Syndromer) er et verktøy som brukes ved utredning av psykoserisiko og mulig psykoseutvikling. Kurset har til hensikt å gi deltagerne en grunnkompetanse i administrasjon, tolkning og skåring av SIPS, samt styrke kunnskap om risikotilstander. Kurset består av en kombinasjon av forelesning, video av SIPS-intervju, tolkning og skåring av SIPS-intervju i digitalt gruppearbeid, og en plenumsgjennomgang av sentrale symptomer og skåring av disse. Kursholdere er Tor Gunnar Værnes, psykologspesialist og Carmen Simonsen, psykologspesialist/PhD ved TIPS Sør-Øst.

Tekniske krav

  • Tilgang til PC, Mac, mobil eller nettbrett
  • Stabil internett tilgang
  • Enheten som brukes må ha mikrofon og kamera
  • Bruk nettleseren Chrome. Hvis du bruker Mac eller iPhone, bruk nettleseren Safari
  • Tilgang til Youtube er også nødvendig (for å kunne se undervisningsvideo)

Kurset er primært rettet mot psykologer og leger med utredningsansvar. Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning, som er involvert i utredning av ungdom eller unge voksne, kan også delta. Kurset søkes godkjent av Psykologforeningen og Den norske legeforening.

Det vil bli utstedt kursbevis etter kurset som vil bli sendt på e-post til deltagerne.

Digitalt PANSS-kurs

TIPS Sør-Øst arrangerer et digitalt PANSS-kurs via Norsk Helsenett
19. november kl. 09:30 - 14:30

Kurset gir en innføring i PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet. SCI-PANSS benyttes for å vurdere symptomer knyttet til schizofreni og andre psykosetilstander.

Kurset vil omfatte administrasjon, skåring og tolkning av SCI-PANSS. Det vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et videopptak av et SCI-PANSS intervju med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.

Kursholdere er Elizabeth Ann Barrett, psykologspesialist/PhD og Erlend Mork, psykologspesialist/PhD ved TIPS Sør-Øst.   

Kurset er primært rettet mot psykologer og leger med utredningsansvar. Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning som er involvert i utredning, kan også delta.

Kurset er søkt godkjent av Norsk psykologforening og Den norske legeforening. Det vil bli utstedt kursbevis etter kurset som vil bli sendt på e-post til deltagerne.

Tid: Torsdag 19. november kl. 09:30-14:30

Kurset er gratis, men har begrenset antall plasser.

Kurset er dessverre fulltegnet

NB! Påmeldingsfrist fredag 13. november

Av hensyn til smittevern gjennomføres hele kurset digitalt, og følgende er nødvendig for å kunne delta:

  • Tilgang til PC, Mac, mobil eller nettbrett
  • Stabil internett tilgang
  • Enheten som brukes må ha mikrofon og kamera
  • Bruk nettleseren Chrome. Hvis du bruker Mac eller iPhone, bruk nettleseren Safari
  • Tilgang til Youtube er også nødvendig (for å kunne se undervisningsvideo)

VIDEOER TIL BRUK VED ARRANGERING AV LOKALE KURS I PANSS
Det er utarbeidet to videointervjuer / case med PANSS instrumentet, med tilhørende skåringer til bruk i opplæring. Ta kontakt med oss dersom dere skal arrangere lokalt PANSS kurs, og trenger videomateriell til opplæringen.

FagTIPS - Gratis fagseminarer om psykose, tidlig intervensjon og andre relevante tema

Blir annonsert senere:

"Hva bør du vite om psykopati?"

Foredragsholder: Randi Rosenqvist har arbeidet i mer enn 40 år med dyssosiale tilregnelige og utilregnelige menn, i Helsedirektoratet, ved Regional sikkerhetsavdeling på Gaustad, i Den rettsmedisinske kommisjon og ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Hun vil snakke som kliniker om hva som kjennetegner psykopati, hvor psykopatene befinner seg og hvordan “folk flest” kan forholde seg til dem. Grenseoppganger til psykoselidelser vil også bli berørt i dette foredraget.

KURSET ER AVLYST PÅ GRUNN AV COVID-19 SITUASJONEN. NYTT KURS VIL BLI SATT OPP SENERE

Opptak av tidligere FagTIPS seminarer

"Barndomstraume og psykose: risikofaktor, diagnostiske utfordringer og behandling"

Foredragsholder: Akiah Ottesen Berg, psykologspesialist med doktorgrad på temaet psykose hos innvandrerpopulasjonen. Hun jobber som forsker på Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus og er tilknyttet Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).  

Foredraget vil gå gjennom kunnskap om sammenhengen mellom barndomstraume og psykoselidelse, symptomoverlapp og differensial diagnostiske utfordringer og til slutt se nærmere på behandling ved samtidig traume- og psykoselidelse. 

Last ned presentasjonen her

Rusmidler og risiko for psykose

Grenseoppganger mellom rusutløst psykose og psykoselidelse

Foredragsholder: Eline Borger Rognli, psykologspesialist med doktorgrad på temaet rus og psykose. Hun jobber som forsker på Seksjon for Klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk) ved Oslo Universitetssykehus.

Foredraget vil gå gjennom hva vi vet om bruk av ulike typer rusmidler som risikofaktorer for psykose, med særlig fokus på cannabis og amfetamin. Videre vil skillet mellom rusutløst psykose og primær psykoselidelse diskuteres. Foredraget vil også gi en kort beskrivelse av diagnoseintervjuet PRISM som egnet differensialdiagnostisk verktøy.

Psykose og selvdestruktivitet
Foredragsholder: Erlend Mork, psykologspesialist/ PhD, TIPS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus.

Et foredrag om selvmord og ulike typer selvskading ved psykoselidelser, samt hvordan behandle og følge opp denne type problematikk.

"Søvnforstyrrelser ved psykoselidelser"
Foreleser: Elizabeth Ann Barrett, psykologspesialist og forsker ved TIPS Sør-Øst.
Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.

"Om selvforstyrrelser: Pasientenes selvopplevelse og selvforståelse i utredning og behandling"
Foreleser: Paul Møller, Dr.med., spesialist i psykiatri, Forskningssjef, leder av FoU-avdelingen, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF
Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.

Foreleser: psykologspesialist Gaute Godager, BUPA, Oslo universitetssykehus
Merk! Foredraget starter litt ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette. Lyden er dessverre ikke helt optimal, men blir bedre utover i forelesningen.
"Økt risiko for psykose i et transdiagnostisk perspektiv – hva ser vi etter og hvorfor?"

Foredragsholder: Psykologspesialist/ PhD-stipendiat Tor Gunnar Værnes ved TIPS Sør-Øst.

Merk! Foredraget er et uredigert opptak og starter ca 10-15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette. Du må også spole over pausen.

Inspirasjonskonferansen

Norsk Forening for Kognitiv terapi arrangerer årlig konferanse for terapeuter som jobber med kognitiv terapi. TIPS Sør-Øst er med i programkomiteen.
Besøk konferansesiden for mer informasjon om program og påmelding

Bergen Tidlig Psykosesymposium

TIPS Sør-Øst er med i fagkomiteen for konferansen som arrangeres i årlig i Bergen
KONFERANSEN ER AVLYST PÅ GRUNN AV COVID-19 SITUASJONEN

Besøk konferansesiden for program og oppdatering

ISPS konferansen

På grunn av Covid 19 utsettes ISPS konferansen 2021 til 2022. det vil likevel arrangeres et webinar den 12. februar 2020. Hold deg oppdatert på ISPS Norge sin nettside

Fant du det du lette etter?