Kurs og seminarer hos TIPS Sør-Øst

​TIPS Sør-Øst tilbyr kurs og seminarer spesielt rettet mot utredning og behandling av psykoselidelser.

Utover dette arrangeres det jevnlig seminarer og foredrag med både nasjonale og internasjonale spesialister innen feltet.

TIPS Sør-Øst er også medansvarlig for det årlige Bergen Tidlig Psykosesymposium.

De aller fleste tilbudene våre er gratis.

SIPS

Kursdager: 20. september og 1. november
NB! Begge dager er obligatorisk
Tid: 0930 - 1600 begge dager
Sted: TIPS Sør-Østs lokaler på Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21,
Bygg 5, 1. etg.
Kursavgift: Gratis

SIPS er et  Strukturert Intervju for Psykoserisiko Syndromer.  Det kan brukes til å kartlegge og vurdere symptomer på mulig psykoseutvikling.
Kurset strekker seg over to dager med noen ukers mellomrom. Hovedfokus den første dagen er teoretisk og praktisk innføring i intervjuet. Det bereder grunnen slik at deltakerne kan gjennomføre SIPS-intervjuet mellom de to kursdagene. Dag to bærer preg av et veiledningsfokus der vi gjennomgår deltakernes erfaring med SIPS intervjuet og felles skåring av intervju. Dagen avsluttes med en gjennomgang av hva som foreligger av anbefalt behandling for pasienter som har symptomer på mulig psykoserisiko. 

PANSS

Kursdag: 18. oktober

Tid: 0930 - 1600
Sted: TIPS Sør-Østs lokaler på Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21,
Bygg 5, 1. etg.
Kursavgift: Gratis
Kurset er dessverre fulltegnet

Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet. PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander. Kurset vil også belyse kort den historiske bakgrunnen for utvikling av PANSS/SCI-PANSS. Siste halvdel av kurset vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et SCI-PANSS-intervju (videopptak av et rollespilt intervju) med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.


Målgruppe: Kurset søkes godkjent av Den Norske lægeforening og Norsk psykologforening. Tidligere kurs har blitt godkjent for Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatri med 6 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning, samt for psykologer som 6 timers vedlikeholds aktivitet for spesialitetene klinisk voksen og klinisk barne- og ungdomspsykologi. Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, dvs. leger og psykologer. Andre faggrupper kan også delta, så fremt de har helsefaglig høyskoleutdanning, erfaring med psykoser og er involvert i utredning.


Gruppelederkurs i psykoedukativt/kunnskapsformidlende familiearbeid ved behandling av psykose

Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet: ”Utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser” anbefaler psykoedukativt/kunnskapsformidlende familiearbeid ved behandling av psykose på grunn av redusert tilbakefall, bedre compliance og bedre prognose for pasienten.

Gruppelederkurset er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende. Man får opplæring i samtalemetodikk og problemløsningsmetodikk for å kunne gjennomføre familiesamarbeid i gruppe for pasient og deres familiemedlemmer.  Kurset vil også gi kunnskap i psykoseforståelse, stress og sårbarhetsmodellen samt kognitive vansker og hvordan dette kan formidles og bedre ivaretas i møte med pasienter og deres nærmeste. 

Uke 44: 31. oktober og 1. november (kursdager)
Uke 46: 14. – 15. november (kursdager)
Uke 47: 21.-22. november. (SIM-trening/ halv dag på en av disse to dagene)
Uke 48: 28.-29. november (kursdager)

Kurssted TIPS Sør-Øst, Sognsvannsveien 21, Gaustad Sykehus, bygg 5/1etg.
Kursavgift: Gratis

Påmelding til kurset her

FagTIPS - Gratis fagseminarer om psykose, tidlig intervensjon og andre relevante tema

Lokalt kurs i CBT ved psykoser - Sykehuset Østfold

TIPS team Kalnes arrangerer 6 dagers kurs i CBT for terapeuter som driver samtale terapi med psykosenære pasienter på nytt vinter 2019. Vi har arrangert dette kurset tre ganger tidligere og har best erfaring med at gruppen er relativt liten, max 15 personer. På denne måten kan gruppen bli tryggere, mer eksponert og mer læring kan skje, i sær i rollespillene og plenumsdiskusjonene. Kognitiv adferdsterapi er en ferdighet og lar seg best øve inn gjennom praksis.

Gruppen vil møtes vinter 2019 på Kalnes og det vil være forelesninger ,plenumsdiskusjon av pasientforløp og konkrete intervensjoner samt rollespill av ulike intervensjoner. Vi ønsker at terapeutene som melder seg driver behandling med stemmehørere og/eller psykose-nære-pasienter i sengepost eller poliklinikk. Disse pasientene vil finnes i B&U delen og voksen delen av vår organisasjon.

Kursinnhold
Undervisningen vil være lagt opp etter mal fra TIPS Sør-Øst sitt 6 dagers kurs der vi går gjennom den generelle modellen ved CBT, bruk av denne i behandling av angst og depresjon før vi ser på spesifikke intervensjoner ved psykoser. Kjennskap til CBT fra før er en fordel men ingen forutsetning. Kurset er formelt kompetansegivende i sykehuset Østfold HF. Det søkes også tellende for psykologer/psykologspesialister.

Tidspunkt:
Mandag og tirsdag i ukene 5 (28.1 og 29.1), 10 (4.3 og 5.3), 14 (1.4 og 2.4) i 2019
Alle dagene får vi lunch og kaffe/te

Varighet alle dager 09-15

Sted:
Møterom ved Kalnes

Vi forbeholder oss retten til å prioritere påmeldte på en slik måte at flest mulig relevante seksjoner har deltagere.
Påmelding/spørsmål til kjetil.horn@so-hf.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.