Kurs og seminarer hos TIPS Sør-Øst

​TIPS Sør-Øst tilbyr kurs og seminarer spesielt rettet mot utredning og behandling av psykoselidelser.

Utover dette arrangeres det jevnlig seminarer og foredrag med både nasjonale og internasjonale spesialister innen feltet.

TIPS Sør-Øst er også medansvarlig for det årlige Bergen Tidlig Psykosesymposium.

De aller fleste tilbudene våre er gratis.

Gruppelederkurs i psykoedukativt familiesamarbeid

Kurset går over seks dager, alle dager er obligatoriske
Gruppelederkurset er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende. Man får opplæring i samtalemetodikk og problemløsningsmetodikk for å kunne gjennomføre familiesamarbeid i gruppe for pasient og deres familiemedlemmer.  Kurset vil også gi kunnskap i psykoseforståelse, stress og sårbarhetsmodellen samt kognitive vansker og hvordan dette kan formidles og bedre ivaretas i møte med pasienter og deres nærmeste. 

Datoer høst 2019: 20. - 22. november og 27. - 29. november
Tidspunkt: 0900 - 1600
Kurssted: Gaustad sykehus, Bygg 4, Auditoriet
Deltakeravgift: Gratis

PÅMELDING

Om metoden psykoedukativt familiesamarbeid
Psykoedukativt familiesamarbeid, eller også kalt familiefokusert behandling, er en evidensbasert behandlingsmetode for familiesamarbeid som fremmer mestring og bedring hos personer med alvorlige psykiske lidelser. Formålet med familiesamarbeidet er å bedre pasientens prognose og livskvalitet, og redusere familiens stress og opplevde belastninger.

Behandlingen er anbefalt i nasjonale retningslinjer for behandling av psykoselidelser, bipolare lidelser og samtidig rus og psykisk lidelse. Familiesamarbeid er også anbefalt i Pårørendeveilederen og i pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Metoden har overføringsverdi til behandling av andre langvarige lidelser

Psykoedukativt familiesamarbeid kan tilbys personer som står i fare for å utvikle en alvorlig psykisk lidelse, til de som er tidlig i et sykdomsforløp eller har vært syke over tid. Behandlingen er også tilpasset barn og ungdom. Pasienten kan selv velge i hvor stor grad han/hun ønsker å delta i familiegruppen. Uavhengig av gruppesammensetning vil hovedelementene være de samme:

• alliansearbeid
• psykoedukasjon: opplæring og undervisning gjennom dialog
• stressreduserende mestringsstrategier
• kommunikasjonstrening
• problemløsning

Invitasjon til nasjonal nettverkssamling for psykoedukativt familiesamarbeid 21. oktober

Vi ønsker alle gruppeledere i psykoedukativt familiesamarbeid, ledere som skal implementere
psykoedukativt familiesamarbeid i sin tjenest og andre med interesse for familiesamarbeid i helsetjenesten til fagsamling 21. oktober.

Nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid ved alvorlig psykisk lidelse ble etablert 2018, og alle helseregioner er invitert i en arbeidsgruppe. Nettverket er forankret i Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, TIPS-Sør - Øst. Nettverket er åpent for alle og skal være et forum for diskusjon og kritisk refleksjon.

Den nasjonale gruppa har utarbeidet en ny metodebok som lanseres denne dagen. I tillegg blir det en rekke andre spennende innlegg fra erfarne klinikere i metoden, fra ulike deler av landet.

SE PROGRAM

Dato: 21. oktober
Tid: 11 - 17
Sted: Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Festsalen, bygg 10
Pris: 250 kroner, som inkluderer lunsj

PÅMELDING

SIPS

Kursdager: 31. oktober og 28. november
NB! Begge dager er obligatorisk
Tid: 0930 - 1600 begge dager
Sted: TIPS Sør-Østs lokaler på Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21,
Bygg 5, 1. etg.
Kursavgift: Gratis

SIPS er et  Strukturert Intervju for Psykoserisiko Syndromer.  Det kan brukes til å kartlegge og vurdere symptomer på mulig psykoseutvikling.
Kurset strekker seg over to dager med noen ukers mellomrom. Hovedfokus den første dagen er teoretisk og praktisk innføring i intervjuet. Det bereder grunnen slik at deltakerne kan gjennomføre SIPS-intervjuet mellom de to kursdagene. Dag to bærer preg av et veiledningsfokus der vi gjennomgår deltakernes erfaring med SIPS intervjuet og felles skåring av intervju. Dagen avsluttes med en gjennomgang av hva som foreligger av anbefalt behandling for pasienter som har symptomer på mulig psykoserisiko. 

PANSS

Kurs i PANSS høst 2019:

Dato: 17. oktober
Tid: 0930 - 1600
Sted: TIPS Sør-Østs lokaler på Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21,
Bygg 5, 1. etg.
Kursavgift: Gratis

Kurset er dessverre fulltegnet

Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet. PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander. Kurset vil også belyse kort den historiske bakgrunnen for utvikling av PANSS/SCI-PANSS. Siste halvdel av kurset vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et SCI-PANSS-intervju (videopptak av et rollespilt intervju) med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.


Målgruppe: Kurset søkes godkjent av Den Norske lægeforening og Norsk psykologforening. Tidligere kurs har blitt godkjent for Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatri med 6 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning, samt for psykologer som 6 timers vedlikeholds aktivitet for spesialitetene klinisk voksen og klinisk barne- og ungdomspsykologi. Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, dvs. leger og psykologer. Andre faggrupper kan også delta, så fremt de har helsefaglig høyskoleutdanning, erfaring med psykoser og er involvert i utredning.

VIDEOER TIL BRUK VED ARRANGERING AV LOKALE KURS I PANSS
Det er utarbeidet to videointervjuer / case med PANSS instrumentet, med tilhørende skåringer til bruk i opplæring. Ta kontakt med oss dersom dere skal arrangere lokalt PANSS kurs, og trenger videomateriell til opplæringen.

FagTIPS - Gratis fagseminarer om psykose, tidlig intervensjon og andre relevante tema

Vi må dessverre flytte dette seminaret til januar 2020. Dato kommer senere.

Fredag 20. september 12 - 15
"Divaen og doktoren: Musikk som terapi i vonde og gode dager"
Foredragsholdere: Hans Petter Solli, postdoktor i musikkterapi (NMH) Angelica Kjos, erfaringskonsulent i barnevernet.

Påmeldingsfrist 16. september
PÅMELDING

Fredag 1. november 12 - 15
"Psykose og autismespekterlidelse"
Foredragsholder: Kjersti Karlsen, spesialrådgiver Barneombudet/ privatpraksis

Påmeldingsfrist 28. oktober
PÅMELDING

Fredag 22. november 12 - 15
"Kognitiv trening ved psykose"
Foredragsholder: Toril Ueland, psykologspesialist, førsteamanuensis psykologisk institutt, UiO

Påmeldingsfrist 18. november
PÅMELDING

OPPTAK AV TIDLIGERE FagTIPS SEMINARER:

"Søvnforstyrrelser ved psykoselidelser"
Foreleser: Elizabeth Ann Barrett, psykologspesialist og forsker ved TIPS Sør-Øst.
Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.


"Om selvforstyrrelser: Pasientenes selvopplevelse og selvforståelse i utredning og behandling"
Foreleser: Paul Møller, Dr.med., spesialist i psykiatri, Forskningssjef, leder av FoU-avdelingen, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF
Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.

Foreleser: psykologspesialist Gaute Godager, BUPA, Oslo universitetssykehus
Merk! Foredraget starter litt ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette. Lyden er dessverre ikke helt optimal, men blir bedre utover i forelesningen.


Nye og viktige tema for kognitiv terapi for psykose: Personlig stigma og medikamentfri behandling

For terapeuter: To-dagers seminar med Professor Tony Morrison og Dr Melissa Pyle fra «The Psychosis Research Unit» i Manchester, England

Dato: Mandag 7.oktober og tirsdag 8. oktober
Tid: 0900 - 1600
Sted: Gaustad Sykehus, Tårnbygget, Store Auditorium
Pris: 1200,-
Det serveres kaffe, te og lett lunsj
Nærmere kursbeskrivelse

PÅMELDING

Begge dager vil inneholde forelesning og demonstrasjon av teknikker, rollespill og videoeksempler for å illustrere hvordan metoden kan brukes til å utvikle kasus-formuleringer sammen med pasientene. Det vil også være sentralt å se på hvordan slike formuleringer brukes til å veilede behandlingen.

Dag 1: Kan vi redusere personlig stigma hos personer med psykoselidelse ved bruk av CBT-teknikker?

Storparten av personer med psykoselidelse (3/4) sliter med personlig stigma, dvs at de internaliserer stigma de møter fra omgivelsene og dermed stigmatiserer sin egen lidelse og seg selv. Forskning viser at dette henger sammen med økt symptomtrykk, dårligere funksjon og lavere livskvalitet, derfor  er dette et veldig viktig tema i behandlingen av psykoselidelser. Morrison og Pyle vil med referanse til litteraturen og egen forskning beskrive CBT-metoder for å behandle personlig stigma ved psykoselidelser. De vil presentere manualen de har utarbeidet.

Dag 2: Hvordan fungerer CBT for personer med psykoselidelse som ikke bruker medisiner, og hva blir viktig i behandlingen?

Denne workshopen vil skissere en kognitiv tilnærming til å jobbe med stress relatert til det å ha en psykose. Hvordan forstår vi opplevelsene, og disse stressorene, og hvordan kan CBT- teknikker bidra til å redusere dette stresset? Seminaret vil også fokusere på erfaringer fra medikamentfrie CBT-studier og hvilke implikasjoner dette kan ha for behandlingen.

Kurset søkes godkjent av: Den Norske Legeforening, Psykologforeningen og Norsk Sykepleierforbund.

Inspirasjonskonferansen

Norsk Forening for Kognitiv terapi arrangerer årlig konferanse for terapeuter som jobber med kognitiv terapi. TIPS Sør-Øst er med i programkomiteen. Konferansen arrangeres 31. oktober - 1. november 2019.
Besøk konferansesiden for mer informasjon om program og påmelding

Bergen Tidlig Psykosesymposium

TIPS Sør-Øst er med i fagkomiteen for konferansen som arrangeres i årlig i Bergen. I 2019 er konferansedagen 3. og 4. juni.
Besøk konferansesiden for program og påmelding

Fagkonferanse om ekstrem selvskading

Konferanse, 29.08.2019, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

Velkommen til konferanse – en «kick-off» for forskningsprosjektet "Ekstrem selvskading" – en landsdekkende kartlegging av pasienter med svært alvorlig selvskading og omfattende behandling i døgninstitusjon.
 
Dato: 29.08.19
Sted: Oslo, Lovisenberg diakonale sykehus, Rikke Nissen-auditoriet, Lovisenberggt 21G
Tid: 9–17
Pris: 200 kr for deltakere i prosjektet. For andre interesserte: 1500 kr.

Lenke til informasjon, program og påmelding
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.