Kurs og seminarer hos TIPS Sør-Øst

 

​TIPS Sør-Øst tilbyr kurs og seminarer spesielt rettet mot utredning og behandling av psykoselidelser.

Utover dette arrangeres det jevnlig seminarer og foredrag med både nasjonale og internasjonale spesialister innen feltet.

TIPS Sør-Øst er også medansvarlig for det årlige Bergen Tidlig Psykosesymposium.

De aller fleste tilbudene våre er gratis.

PANSS

Kurs høsten 2017 

Kursdag: 26. oktober
Tid: 0930 - 1600
Sted: TIPS Sør-Østs lokaler på Majorstua, Fridtjof Nansens vei 12 A

Kursavgift: Gratis   

PÅMELDING PANSS høst 2017 

Påmeldingsfrist 20. oktober

Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet. PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander. Kurset vil også belyse kort den historiske bakgrunnen for utvikling av PANSS/SCI-PANSS. Siste halvdel av kurset vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et SCI-PANSS-intervju (videopptak av et rollespilt intervju) med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.

Målgruppe: Kurset søkes godkjent av Den Norske lægeforening og Norsk psykologforening. Tidligere kurs har blitt godkjent for Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatri med 6 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning, samt for psykologer som 6 timers vedlikeholds aktivitet for spesialitetene klinisk voksen og klinisk barne- og ungdomspsykologi. Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, dvs. leger og psykologer. Andre faggrupper kan også delta, så fremt de har helsefaglig høyskoleutdanning, erfaring med psykoser og er involvert i utredning. 

SIPS

Det arrangeres ikke kurs i SIPS høsten 2017.

SIPS er et  Strukturert Intervju for Psykoserisiko Syndromer.  Det kan brukes til å kartlegge og vurdere symptomer på mulig psykoseutvikling.
Kurset strekker seg over to dager med noen ukers mellomrom. Hovedfokus den første dagen er teoretisk og praktisk innføring i intervjuet. Det bereder grunnen slik at deltakerne kan gjennomføre SIPS-intervjuet mellom de to kursdagene. Dag to bærer preg av et veiledningsfokus der vi gjennomgår deltakernes erfaring med SIPS intervjuet og felles skåring av intervju. Dagen avsluttes med en gjennomgang av hva som foreligger av anbefalt behandling for pasienter som har symptomer på mulig psykoserisiko.  

Kunnskapsbasert familiesamarbeid ved psykose

Kurs høsten 2017:

Sykehuset Innlandet
arrangerer 6 dagers gruppelederkurs i psykoeduaktivt familiesamarbeid
23.-24.oktober, 16.-17.november og 3.-4.desember.

Kontaktperson: Hilde Kristin Aam: Hilde.Kristin.Albrigtsen.Aam@sykehuset-innlandet.no

Oslo Universitetssykehus
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling | KPHA og Intermediær Døgnbehandlingsenhet Seksjon Ungdom psykisk helse BUPA
28.-29.september, 26.-27.oktober og 23.-24 november

Kontaktpersoner:

Nina Brandal Riise: Nina.Brandal.Riise@ous-hf.no

Hilde Widing: Hilde.Widing@ous-hf.no

Jonny Andre Delerud: Jonny.Andre.Delerud@ous-hf.no

I Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelse, er anbefalingen at alle bør få tilbud om kognitiv terapi, familiesamarbeid og medikamenter. 


Et tilbud om kunnskapsbasert familiesamarbeid ved psykoselidelser handler både om hvordan familie og andre viktige omsorgspersoner for pasienten får kunnskap om lidelsen og inviteres inn i et samarbeid om å støtte pasienten på best mulig måte.

Den psykoedukative metoden er løsningsorientert og legger stor vekt på å lære å håndtere sine utfordringer, stress og symptomer på en bedre måte. Kommunikasjonsferdigheter står sentralt i denne metoden. 
 
Ta kontakt med oss så kan vi snakke om hvordan vi kan møte din klinikks behov for kompetanseutvikling av kunnskapsbasert familiesamarbeid ved psykoselidelser

Det psykoedukative familiearbeidet bygger på en manualbasert metode som legger vekt på stress-sårbarhetsmodellen samt de kognitive vansker pasienter ofte har som følge av sin lidelse. Metoden tilpasses den enkelte pasient og dennes familie/omsorgspersoner i alle faser av behandlingen.

Familiesamarbeidet er en metode og et behandlingstiltak som også kan tas i bruk i kommunehelsetjenesten og egner seg som et godt samhandlingstiltak mellom de forskjellige behandlingsnivåene. Metoden består av krise- og alliansesamtaler, undervisning og 10-12 problemløsningssamtaler.

FagTIPS

FagTIPS seminarene er en arena der viktige bidragsytere innen forskning og praksis presenterer aktuelle tema.

Seminarene er gratis og holdes i Fridtjof  Nansens vei 12,  inngang A,
5. etg.

FagTIPS høsten 2017 er under planlegging.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.