Kurs og seminarer hos TIPS Sør-Øst

 

​TIPS Sør-Øst tilbyr kurs og seminarer spesielt rettet mot utredning og behandling av psykoselidelser.

Utover dette arrangeres det jevnlig seminarer og foredrag med både nasjonale og internasjonale spesialister innen feltet.

TIPS Sør-Øst er også medansvarlig for det årlige Bergen Tidlig Psykosesymposium.

De aller fleste tilbudene våre er gratis.

PANSS

Kursdag: 18. oktober
Tid: 0930 - 1600
Sted: TIPS Sør-Østs lokaler på Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21,
Bygg 5, 1. etg.
Kursavgift: Gratis

Kurset er dessverre fulltegnet

Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet. PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander. Kurset vil også belyse kort den historiske bakgrunnen for utvikling av PANSS/SCI-PANSS. Siste halvdel av kurset vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et SCI-PANSS-intervju (videopptak av et rollespilt intervju) med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.

Målgruppe: Kurset søkes godkjent av Den Norske lægeforening og Norsk psykologforening. Tidligere kurs har blitt godkjent for Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatri med 6 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning, samt for psykologer som 6 timers vedlikeholds aktivitet for spesialitetene klinisk voksen og klinisk barne- og ungdomspsykologi. Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, dvs. leger og psykologer. Andre faggrupper kan også delta, så fremt de har helsefaglig høyskoleutdanning, erfaring med psykoser og er involvert i utredning. 

SIPS

Kursdager: 20. september og 1. november
NB! Begge dager er obligatorisk
Tid: 0930 - 1600 begge dager
Sted: TIPS Sør-Østs lokaler på Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21,
Bygg 5, 1. etg.
Kursavgift: Gratis

Påmeldingsfrist: 10. september

PÅMELDING

SIPS er et  Strukturert Intervju for Psykoserisiko Syndromer.  Det kan brukes til å kartlegge og vurdere symptomer på mulig psykoseutvikling.
Kurset strekker seg over to dager med noen ukers mellomrom. Hovedfokus den første dagen er teoretisk og praktisk innføring i intervjuet. Det bereder grunnen slik at deltakerne kan gjennomføre SIPS-intervjuet mellom de to kursdagene. Dag to bærer preg av et veiledningsfokus der vi gjennomgår deltakernes erfaring med SIPS intervjuet og felles skåring av intervju. Dagen avsluttes med en gjennomgang av hva som foreligger av anbefalt behandling for pasienter som har symptomer på mulig psykoserisiko.  

Gruppelederkurs i kunnskapsbasert familiesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser

Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet: ”Utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser” anbefaler psykoedukativt/kunnskapsformidlende familiearbeid ved behandling av psykose på grunn av redusert tilbakefall, bedre compliance og bedre prognose for pasienten.

KURS HØST 2018:

Gruppelederkurset er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende. Man får opplæring i samtalemetodikk og problemløsningsmetodikk for å kunne gjennomføre familiesamarbeid i gruppe for pasient og deres familiemedlemmer.  Kurset vil også gi kunnskap i psykoseforståelse, stress og sårbarhetsmodellen samt kognitive vansker og hvordan dette kan formidles og bedre ivaretas i møte med pasienter og deres nærmeste. 

Uke 44: 31. oktober og 1. november (kursdager)

Uke 46: 14. – 15. november (kursdager)

Uke 47: 21.-22. november. (SIM-trening/ halv dag på en av disse to dagene)

Uke 48: 28.-29. november (kursdager)

Kurs sted TIPS Sør-Øst, Sognsvannsveien 21, Gaustad Sykehus, bygg 5/1etg. Kursavgift: Gratis

PÅMELDINGSøknadsfrist: 1. okt. 2018

NB! Dersom du er påmeldt, og likevel ikke kommer på kurset, og ikke har gitt oss skriftlig beskjed, vil du bli belastet et gebyr på 500 kroner.

OM FAMILIESAMARBEID VED PSYKOSELIDELSER

I Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelse, er anbefalingen at alle bør få tilbud om kognitiv terapi, familiesamarbeid og medikamenter. 

Et tilbud om kunnskapsbasert familiesamarbeid ved psykoselidelser handler både om hvordan familie og andre viktige omsorgspersoner for pasienten får kunnskap om lidelsen og inviteres inn i et samarbeid om å støtte pasienten på best mulig måte.

Den psykoedukative metoden er løsningsorientert og legger stor vekt på å lære å håndtere sine utfordringer, stress og symptomer på en bedre måte. Kommunikasjonsferdigheter står sentralt i denne metoden. 
 
Ta kontakt med oss så kan vi snakke om hvordan vi kan møte din klinikks behov for kompetanseutvikling av kunnskapsbasert familiesamarbeid ved psykoselidelser

Det psykoedukative familiearbeidet bygger på en manualbasert metode som legger vekt på stress-sårbarhetsmodellen samt de kognitive vansker pasienter ofte har som følge av sin lidelse. Metoden tilpasses den enkelte pasient og dennes familie/omsorgspersoner i alle faser av behandlingen.

Familiesamarbeidet er en metode og et behandlingstiltak som også kan tas i bruk i kommunehelsetjenesten og egner seg som et godt samhandlingstiltak mellom de forskjellige behandlingsnivåene. Metoden består av krise- og alliansesamtaler, undervisning og 10-12 problemløsningssamtaler.

Arbeidsbok for enkeltfamiliesamarbeid for behandlere

Seminar for erfarne terapeuter i kognitiv terapi med Turkington og Spencer september 2018

TIPS Sør-Øst inviterer til CBT-vedlikeholdsseminar med professor Douglas Turkington og psykolog/stipendiat Helen Spencer fra Universitet i Newcastle, United Kingdom.
Det er fjerde året vi inviterer til seminar for erfarne terapeuter og klinikere innen CBT og psykose. I år vil seminaret ha følgende hovedtema, fordelt på to undervisningsdager:

Day 1: Formulating and making sense of psychosis.

Day 2: Integrating compassion-based, metacognitive an conflict-focussed approaches.

Kursdager: 25. og 26. september 2018
Sted: Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo
Kl: 0900-1600
Pris per dag: kr. 500,-           

Bindende påmelding
Påmeldingsfrist: 1. september

PÅMELDING

FagTIPS - Gratis fagseminarer om psykose, tidlig intervensjon og andre relevante tema

FagTIPS seminarene er en arena der viktige bidragsytere innen forskning og praksis presenterer aktuelle tema.

Seminarene er gratis og holdes i våre nye lokaler på Gaustad Sykehus: Adresse: Sognsvannsveien 21, Gaustad Sykehus, bygg 5, 1. etg.
 
NB! Dersom du er påmeldt, og likevel ikke kommer på seminaret, og ikke har gitt oss skriftlig beskjed, vil du bli belastet et gebyr på 500 kroner.

FagTIPS høsten 2018

19. oktober 12 - 15
Dialogisk praksis
Ulla Rosengren, Merete Nesset og Irene Svendsen

PÅMELDING
Frist 15. oktober

07.des 12.00-15.30 
Selvforstyrrelse/ EASE 
Paul Møller

PÅMELDING
Frist 3. desember

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.