HELSENORGE

Avslutning av LAR

Hvor mange av de som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ønsker å avslutte behandlingen? Hva slags tilbud får de og hvilken kunnskap har vi om hjelpebehovene til de som ønsker å slutte i LAR?

Foto av poliklinisk kontor 

På oppdrag fra Helse Sør-Øst er kunnskapen om dette sammenstilt i en rapport. Forskere fra Seraf, behandlere og brukerrepresentanter deltok i arbeidet. Data fra brukerorganisasjoner og fagpersonell med ansvar for LAR-behandling ble innhentet, og det ble gjort et søk etter statistikk og litteratur på området. Temaet ble drøftet i to nasjonale møter: Ett i  det nasjonale nettverket for LAR-behandlere (i 2014) og ett i møte med representanter fra brukerorganisasjoner på rusfeltet. I tillegg har brukerorganisasjonene bidratt med informasjon om hvor mange og hva slags henvendelser de har fått om temaet.

Lite støtte i ønske om å slutte

Brukerorganisasjonene rapporterer at de i 2013 hadde kontakt med om lag 200 personer som ønsket å avslutte LAR. Ifølge organisasjonene er en gjenganger i mange henvendelser at behandlerne i liten grad støtter opp om ønsker om å avslutte LAR. 

Ingrid Amalia Havnes i Nasjonal kompetansetjeneste TSB koordinerte arbeidet med å utarbeide en kunnskapssammenstillingen.

Foto av Ingrid Amalia Havnes
– Bildet som statistikk og forskning på området gir, er at det er høy dødelighet blant de som avslutter LAR. Man vet imidlertid ikke om den er like høy blant «sluttere» som har mange år med god rusmestring i LAR bak seg, som blant de som var i aktiv rus forut for avslutningen, sier Havnes. – Kunnskapen om hva som kjennetegner de som har høy helserisiko er for dårlig, og vi bør undersøke nøyere hvilke faktorer som gir mindre helserisiko ved nedtrapping og avslutning av medikamenter.

Suksess-kriterier

Basert på gjeldende kunnskap er funnet at følgende faktorer kan øke sjansen for vellykket avslutning i LAR:  

  • medikamentell støttebehandling ved avslutning
  • fortsatt eller endret behandling av tilleggslidelser i eller utenfor LAR
  • avklaring av når det er behov for dag-, døgn eller poliklinisk behandling
  • brukerstyrte senger, eller
  • avtalte etterkontroller

– Vi anbefaler at det utvikles en veileder til behandlerne for hvordan avslutning av LAR best kan gjennomføres og hva som gir en god prognose, sier Havnes. – Den kan utarbeidet på basis av kunnskap fra forskere, klinikere og brukere. Slike anbefalinger vil gjøre dialogen med pasienter som ønsker avslutning av LAR enklere. Det foreslås at en slik veileder blir utarbeidet som en del av revideringen av retningslinjen for LAR. 

Se
Lenke til hele oppsummeringen  

 

Fant du det du lette etter?