- Brukermedvirkning i TSB

Et hefte presenterer den første kartleggingen av hvordan norske helseforetak og private samarbeidspartnere driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ivaretar brukermedvirkning. Undersøkelsen er basert på intervjuer med 48 ledere i rusbehandling om  brukerråd, tillitsmannsordninger, brukerstyrte senger, ansatte erfaringskonsulenter og informasjon om selvhjelpsgrupper og likemannsordninger.

Bilde av forside på publikasjon

Se også nyhet om heftet.