HELSENORGE

Bruken av Fritt behandlingsvalg i TSB

Bruken av Fritt behandlingsvalg i TSB er mer enn femdoblet fra 2016 til 2020. Utbetalingene fra godkjenningen økte fra 39 mill. kr  i 2016 til 215 mill. kr i 2020.

Mestringshusene Tysnes er HELFOs 12. godkjente FBV-leverandør. (Foto: nestringshusene Tysnes)

Ifølge Årsrapport 2020 for Fritt behandlingsvalg økte antall pasienter med tilbud i godkjenningsordningen fra 400 i 2018 til 563 i 2020.

Noen hovedtall for bruk av Fritt behandlingsvalg-tilbud (FBV) i TSB:

  • 65 prosent av pasientene hadde bostedsregion i Sør-Øst i 2020. Fylket Vestfold og Telemark, etterfulgt av Oslo og Viken hadde størst andel av TSB pasienter i 2020. 11 prosent kom fra Helse Nord.
  • I gjennomsnitt var antall oppholdsdøgn per pasient i FBV-institusjonene i TSB 100 døgn i 2020, en økning fra 95 året før. Til sammenligning viser aktvitetsdata fra Helsedirektoratet i 2021 at gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn per pasient i TSB samlet for hele landet var 41,5 døgn.
  • TSB står for de største utbetalingene fra godkjenningen, økende fra 39 mill. kr  i 2016 til 215,1 mill. kr i 2020. Utbetalingene til TSB utgjør mer enn halvparten av utbetalingene til alle tjenester som godkjenningsordningen omfatter. Grunnen til denne forskjellen er at somatiske FVB-tjenester i all hovedsak omfatter polikliniske eller dagkirurgiske tjenester, mens tjenestene som FBV tilbyr innen psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) er døgnbaserte.

  • Antall oppholdsdøgn i FBV-institusjoner var i 2020 18 194, av totalt 368 574 oppholdsdøgn i TSB-behandling  i Norge.

Oversikt over godkjente fritt behandlingsvalgsleverandører for TSB finnes på Helfo sine nettsider