HELSENORGE

Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose

Det nye pakkeforløpskapittelet trer i kraft 1.1.2022. Ledere på alle berørte nivåer har ansvar for implementeringen. Les hovedpunktene i kapittelet, og hvordan TSB-ledere mener det vil forandre akuttilbudet i sine helseforetak.

Foto: Dimitri Koutsomytis

Pakkeforløp TSB: Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose

Dette trenger du å vite om pakkeforløpskapittelet

Kort oppsummert:

 • Pakkeforløpskapittelet skal bidra til at akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose blir bedre og at den enkelte pasient ved behov videreføres i ordinære pakkeforløp.
 • Akuttbehandling i TSB inngår som en del av den akuttmedisinske kjede. Helseforetakene må sørge for at det er tilgjengelig lege i TSB 24/7 slik at ambulansepersonell/legevaktslege har mulighet for direkte kontakt med lege i TSB (konferering og veiledning) for å vurdere om undersøkelse og eventuell behandling ved et akuttilbud i TSB er nødvendig.
 • Organiseringen av helsehjelpen kan tilpasses lokale forhold, men må ivareta nasjonale standarder for akuttbehandling i TSB, jfr. Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.
 • Det innføres «angrekort» med åpen retur for undersøkelse eller døgninnleggelse innen 48 timer, uten ny henvisning, dersom pasienten angrer at hen ikke tok imot akutthjelp og det er avtalt med lege i TSB.
 • Ledere på alle berørte nivåer og fagområder har ansvar for implementeringen av kapittelet.
 • Pakkeforløpskoordinator er på systemnivå og har ansvar for at
  • det utarbeides rutiner for samarbeid mellom prehospitale tjenester, somatikk, psykisk helsevern og TSB i eget og samarbeidende helseforetak,
  • samarbeidsavtalene med kommunene konkretiserer behandling og oppfølging etter overdosen,
  • det er etablert konkrete samhandlingsrutiner som beskriver hvordan angrekortet skal praktiseres i opptaksområdet,
  • informasjon om telefonnummer til lege i TSB er tilgjengelig,
  • tilstrekkelig opplæring og tilpasning settes i verk slik at anbefalingene i dette kapittelet blir iverksatt,
  • forløpet evalueres regelmessig.
 • Oversikt over TSB i Norge viser tilgang på akutte tjenester og andre TSB-tilbud i hele landet.

Hvordan vil pakkeforløpskapittelet «Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose» endre akuttilbudet i ditt helseforetak?

Les svar fra TSB-ledere fra ulike deler av landet:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Ruben Sletteng

Ruben Sletteng, avdelingsleder Rusavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

«Det nye kapittelet bidrar til å sette fokus på en gruppe som hittil har blitt underbehandlet i spesialisthelsetjenesten, og hvor særlig oppfølgingen etter den akutte somatiske tilstanden er ivaretatt har vært fraværende eller for mye preget av tilfeldigheter. Jeg tror vi er på rett vei på dette området, og særlig etter at vi etablerte et akutt TSB-tilbud i Tromsø ser vi at både vårt eget og andre fagfelt er i endring på dette området. Likevel har nok mange, både pasienter og pårørende, opp igjennom tiden opplevd skadevirkningene av for dårlig oppfølging etter overdoser. Jeg har et håp om at samhandlingen mellom de somatiske tjenestene og TSB i UNN skal bli bedre, slik at det blir gjort bedre rusfaglige vurderinger og at behandlingstilbudene oppleves mer koordinert i denne viktige oppfølgingsfasen.»

 

Helse Bergen HF

Else Marie Løberg

Else Marie Løberg, direktør Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen

«Vi har drøftet hvordan pakkeforløpskapittelet Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose vil endre akuttilbudet i vårt helseforetak, og ser at vi i stor grad ivaretar organisering og flyt gjennom egen døgnåpen akuttpost i dag. I tillegg har vi innført ØH-forløp uten opphold videre fra avrusningsenhetene hos oss til elektive døgnenheter. Vi må se på regelen om 48 timers åpen retur, for hvilke døgnenheter vil dette gjelde – og vil det ha implikasjoner for hvordan vi organiserer eksempelvis vaktordningen for leger hos oss?

Det er positivt med vektlegging av pasientsikkerhet gjennom fokus på tidligere overdose(r) ved behandlingsbeslutninger og ikke minst selvmordsfaren ved overdoser. Vi har egne forskningsbaserte data fra LAR som støtter at dette er svært viktig. Videre er det fint med vektlegging av erfaringskompetanse inn på system- og individnivå. Vi har erfaringskonsulenter på systemnivå (nivå 2) og på individnivå ved de fleste døgnenhetene (nivå 3) hos oss, men ønsker å sikre dette på alle døgnenheter gjennom en satsning i budsjett 2022. Vi er ikke helt i mål for denne kulturendringen, men på god vei.»

 
Oslo universitetssykehus HF

Anne Beate Sæatrang

Anne Beate Sætrang, avdelingsleder Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus

«I Oslo universitetssykehus har vi, gjennom Seksjon rusakuttmottak og avgiftning, allerede etablert mange gode strukturer og samarbeidsrelasjoner. Disse ivaretar faglige og organisatoriske føringer i det nye pakkeforløpskapittelet om akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose.

Det er imidlertid fortsatt for få pasienter som kommer til oss etter overdosen. Nå har vi derfor en gylden mulighet til å forsterke dialogen med AMK-sentralen (akuttmedisinsk nødsentral og prehopitale tjenester) og våre egne TSB-virksomheter. Vi må også bredde ut angrekortene, eller mulighetskortene, som jeg synes er et mer presist begrep. Både AMK, brukerrommet, brukerorganisasjonene, kommunale lavterkseltilbud og politiet bør kjenne til denne muligheten.»

 Finnmarkssykehuset HF

Harald Sunde

Harald Sunde, fagsjef Finnmarkssykehuset

«Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø ivaretar ø-hjelp for Finnmarks pasienter på en egen akuttavdeling.
Finnmarkssykehuset tar imot akuttinnleggelser på Hammerfest Sykehus eller Kirkenes Sykehus eller på våre døgnavdelinger. Finnmarkssykehuset har så langt ikke klart å etablere en døgnkontinuerlig vaktordning bestående av RAM spesialister som alle parter i akuttkjeden kan kontakte for hjelp og veiledning.

Finnmarkssykehuset har per dags dato ikke spesialister nok til å kunne dekke en forsvarlig vaktordning. Vi har ansatt LIS leger som etter hvert kan inngå i en spesialist bakvaktordning innenfor TSB.»

 St. Olavs hospital HF

Kristin Smedsrud

Kristin Holum Smedsrud, klinikksjef Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital

«I St. Olavs hospital er det etablert et standardisert pasientforløp for akuttbehandling hvor TSB inngår i den akuttmedisinske kjeden. Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin har et forsvarlig og tilgjengelig døgnkontinuerlig akuttilbud til alle pasienter, også når det er behov for innleggelser etter overdoser. Klinikken har, som del av tilbudet, døgnkontinuerlig tilgjengelig lege på vakt, og som også kan kontaktes av relevant personell i den akuttmedisinske kjeden når det er behov for å konferere rundt behandling.  

Følgende tiltak vil bli arbeidet med;

Det vil bli gjennomført en revisjon av det standardiserte pasientforløpet for akuttbehandling. Herunder vil telefonnummer til vakthavende lege bli nedfelt og kjent for prehospitale tjenester (er kjent internt i sykehuset). Videre vil det bli innarbeidet en rutine for at prehospitalt personell kan sende melding om overdose til klinikken. Forløpskoordinatorrolle/ansvar skal være plassert i Krise- korttidsavdelingen hvor også rusakutte tjenester er lokalisert.

Klinikken vil utarbeide et angrekort som er tilgjengelig for relevante deler av den akuttmedisinske kjeden, og som kan deles ut til pasienten. Her helt uavhengig av hvor overdosen behandles. Kortet skal inneholde informasjon om mulighet for akutt undersøkelse og vurdering i TSB i inntil 48 timer etter overdose. Videre kontaktinformasjon som sikrer lett tilgjengelighet i klinikken gjennom hele døgnet.

For øvrig er det etablert en tett og god samhandling mellom fagområdene i sykehuset når det gjelder akuttbehandling av pasienter med behov for tjenester i TSB. Her er det nok noe mer å gå på når det gjelder samhandling med prehospitale tjenester. St. Olavs hospital HF og kommunene i opptaksområdet har inngått ny samarbeidsavtale, og utgjør Helsefelleskapet. Som del av av dette er det etablert relevant samarbeidsorgan hvor samhandling/samhandlingsrutiner kan drøftes og forbedres.

Jeg kan også tilføye at det nå er et pågående planarbeid rundt å etablere et «Senter for psykisk helse» sentralt i sykehuset , og hvor ambisjonen blant annet handler nettopp om å styrke sykehusets samlede akutt- og mottaksfunksjon. Her i form av at spesialister innenfor de tre fagområdene skal arbeide betydelig tettere sammen slik at rett hjelp blir gitt på riktig sted til rett tid.»

Sørlandet sykehus HF

Frode Dunsæd

Frode Dunsæd, avdelingsleder Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus

«Sørlandet Sykehus HF har organisert det tverrfaglige rusbehandlingstilbudet i en egen gren av virksomheten, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). Avdelingen er underlagt Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH). ARA har selvstendig ansvar for avgiftning, poliklinikk – herunder LAR-behandling, utredning, døgnbehandling og ambulant tjeneste – RUS-FACT.
Selv om hver femte pasient som kommer til avdelingens avgiftningsenheter legges inn på såkalt «øyeblikkelig hjelp», har det formelle ansvaret for akutt-tilbudet historisk vært lagt til somatikken og til psykiatrisk avdeling.

Vi tenker innholdet i det nye pakkeforløpskapittelet bidrar til å sette fart på arbeidet med å få på plass basistjenester for mennesker med rusproblemer i alle landets sykehus.
Setningen "trygghet når du trenger det mest" er en del av Sørlandet sykehus sitt verdigrunnlag, og for vår del kommer pakkeforløpskapittelet på et godt tidspunkt.
Sykehuset er i ferd med å bygge nytt bygg for psykisk helse, og i den forbindelse gjennomføres det en organisasjonsutviklingsprosess, som nettopp skal se på hvordan vi best mulig skal legge til rette for et fremtidsrettet behandlingstilbud.
Det nye pakkeforløpskapittelet kommer med konkrete pålegg og tiltak i den akuttmedisinske kjeden, noe som er nyttig for vår pågående prosess.

Skal en sette fingeren på det som kanskje kan bli den største utfordringen, er det at pakkeforløpskapittelet plasserer lege i TSB sentralt inn i en 24/7 vaktordning. Innen spesialisthelsetjenesten har TSB bare eksistert i 16 år, og fagområdets legespesialitet har kun eksistert i 6 år. Ifølge legeforeningens oversikt, var det den 14. april i år kun 118 yrkesaktive spesialister i rus- og avhengighetsmedisin i landet.
Tilgang på fagkompetanse er grunnleggende for den akuttmedisinske kjeden og det skal bli spennende å følge med på hvordan de ulike helseforetakene klarer å innrette sine tilbud.

Jeg er optimist på vegne av vår virksomhet, også selv om det er svært kort tid til 1.januar 2022.»

Akershus universitetssykehus HF

Geir Ebbestad

Geir Ebbestad, avdelingsleder Avdeling rus og avhengighet, Akershus universitetssykehus

«Det nye pakkeforløpskapittelet om akuttbehandling og oppfølging etter overdose, representerer etter vår oppfatning en tydelig forventningspresisering innenfor et viktig tjenesteområde i fagfeltet vårt. At håndtering av overdoseutfordringene blir adressert på denne måten, er vi positive til. Selvfølgelig vil det kreve noe å implementere gode løsninger innenfor de forventningsrammene det blir lagt opp til, men mye er i praksis allerede på plass. Jeg ser ikke for meg at det nye pakkeforløpskapittelet vil føre til dramatiske endringer av det akuttilbudet vi allerede har etablert og som vi kontinuerlig jobber med å videreutvikle.

Slik vi ser det, kan mye av det praktiske innholdet i det nye kapittelet deles i to: Avtaler knyttet til logistikk og rammer rundt samhandling mellom ulike aktører innenfor spesialisthelsetjenesten (TSB, psykiatri og somatikk) og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester, og et betydelig fokus på 24/7 tilgjengelighet av de tjenestene som forventes tilbudt. Vi i ARA Ahus har god nytte av å være en aktør innenfor et stort foretak med mange gode og engasjerte fagmiljøer og allerede etablerte tjenester. Jeg føler meg helt trygg på at vi skal klare å håndtere forventningene som handler om logistikk og rammer knyttet til samhandling, på en god måte. Vi skal også klare å håndtere forventningene knyttet til tilgjengelighet, selv om implementering av slike løsninger kan bli noe mer krevende å få på plass.»

Helse Stavanger HF

Randi Mobæk

Randi Mobæk, avdelingssjef Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Helse Stavanger

«Hos oss ved Stavanger universitetssykehus (SUS) er det to områder vi har særlig oppmerksomhet på å forberede våre akuttilbud på. Det gjelder etablering av en Tverrfaglig enhet for pasienter over 18 år og fokus på barn fra 12-17 år som kommer inn med intoxer.

SUS er i ferd med å etablere en Tverrfaglig enhet for pasienter med akutte sammensatte problemstillinger av somatisk, psykiatrisk og rusrelatert karakter. Enheten skal starte opp i januar 2022 og vil bli lagt til akuttmottak i somatikken. Den skal gi tilbud til personer med definerte kriterier, hvorav oppfølging etter overdose vil være en av pasientgruppene. Andre kriterier er for pasienter med alvorlig villet egenskade, suicidalitet med samtidig ruspåvirkning, symptomer på mani/psykose med behov for rask avklaring ifht. mulig organisk årsak eller mulig rusindusert sykdom. For samtlige av pasientene må følgende fire kriterier for innleggelse være oppfylt: 1) Sammensatt problemstilling på tvers av minst 2 av 3 fagområder: psykiatri, somatikk og rus, 2) krevende adferd som hindrer vanlig behandling, 3) behov for tverrfaglig avklaring og 4) behov for tverrfaglig kompetanse i pleie-/miljøpersonalet. Enheten vil ha 6 senger og bli bemannet av tverrfaglig og tverrprofesjonelt personell som jobber i team rundt pasienten. Personell vil på hver vakt bestå av medarbeidere med erfaring og kompetanse fra alle fagområdene og vi diskuterer nå konkret hvordan TSB-kompetansen kan implementeres og bli tilgjengelig tilstede på en slik enhet. Det er som dere kan se mange avgrensninger i et slikt tilbud og alder er ett av dem. Enheten vil kun gi tilbud til de over 18 år. 

For de under 18 år som blir innlagt pga. intox, så har vi gjennom pandemien sett en økning. SUS sin oversikt for innleggelser i aldersgruppen 12-17 år viste en betydelig økning særlig fra siste kvartal i 2020 og fram til 3. kvartal i 2021. I samme periode var det også flere dødsfall pga. overdose i denne aldersgruppa. Vi er bekymret for utviklingen og varslet før sommerferien styret i SUS om dette. Formålet var at både SUS, kommuner og foresatte ble mer oppmerksomme på problemene og kunne sette inn flere forebyggende tiltak gjennom sommerferien. Vi har i flere år hatt en ordning der ARA har to ruskonsulenter som jobber på somatikken som arena. Ruskonsulentene har også i ansvar å gi oppfølgingstilbud til unge under 18 år. De gir samtaler til den unge og deres foresatte for å kartlegge årsaken til hendelsen og avklare hva som skal til for at det ikke skjer igjen. Ruskonsulentene ser økt behov både for å samhandle mer med BUP og barnevernet i disse avklaringene. Eksempelvis finner de, i lag med Akutt ambulant team i BUP, hvem som skal få videre tilbud i spesialisthelsetjenesten og hvor, eller hvem som skal få oppfølging i kommune/ barnevern. Så når det gjelder pakkeforløp overdoser er nå vår erfaring at vi framover må sette enda mer ressurser inn på tiltak overfor den yngste aldersgruppen og ikke «bare» tidligere kjente eller eldre pasientgrupper.»

Sykehuset Østfold HF

Jon Aasmund Sandsberg

Jon Aasmund Sandsberg, avdelingssjef Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Sykehuset Østfold

«I Sykehuset Østfold er TSB en integrert del av Ø-hjelps forløpet i psykisk helsevern. Pakkeforløpskapittelet vil i første omgang føre til at vi får på plass døgnkontinuerlig vakttelefon for lege i TSB. Vi setter i disse dager i gang et prosjekt sammen med somatikken for å utvikle bedre samarbeid – inkludert hendelser med overdose. Målsetting med dette prosjektet er blant annet å etablere bedre rutiner for samarbeid som gjør at vi imøtekommer kravene i pakkeforløpet.»


 


 

Helse Fonna HF 

Kenneth Eikeseth

Kenneth Eikeseth, klinikkdirektør Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Fonna

«Helseføretaka mottok informasjon frå Helsedirektoratet 31.08.21. Dette vil bli fulgt opp i eigen prosess med fagmiljøa hausten 2021. Utifrå det er det altfor tidleg å seie noko om korleis dette vil endre akutttilbudet i Helse Fonna.»

 

 

 

 

 

 

Se også:

Lanserer nytt kapittel om overdoser i pakkeforløp for TSB

Kort animasjon om pakkeforløpskapittelet

Illustrasjon av den akuttmedisinske kjeden (PDF)