HELSENORGE

Et koronatilpasset LAR

LAR-behandlere gjør substitusjonsbehandling mer tilgjengelig under pandemien. Det skal hindre overdose og sykdomsutvikling som følge av den ujevne tilgangen på illegale rusmidler som stengte grenser kan føre med seg.  

LAR letter henteordninger men endrer ikke faglig innhold for å rekruttere nye pasienter under korona-krisen. (Foto: OUS)

Ifølge brukere og forskere er det sjanse for tidvis «tørke» eller ujevn tilgang på illegale opiater under pandemien. For å hindre overdose og sykdomsutvikling skal substitusjonsbehandling gjøres mer tilgjengelig, opplyser tre TSB-enheter som tilbyr LAR. Rast oppstart, mer lempelige henteordninger, mindre urinprøvetaking og hyppigere hjemkjøring av medisin er noen av de koronatilpassete tiltakene.

Praksis ved tre enheter som tilbyr LAR

Bilde av Christian Oldiech
Christian Ohldieck er nestleder i LAR ved Avdeling for rusmedisin, samtidig som han jobber som seniorrådgiver i Helsedirektoratet, hvor han leder arbeidet med revisjon av de nasjonale retningslinjene for legemiddelassistert rehabilitering. Slik beskriver han LAR-arbeidet i Bergen under Koronakrisen:

– Antall henvendelser til M31 – enheten som tilbyr Lavterskel LAR i Bergen – har vært dobbelt så stor i ukene etter pandemiutbruddet som før Covid-19. Å opprettholde tilbudet har høy prioritet under Covid-19 epidemien og er forankret som en del av avdelingens pandemiberedskap. En ekstra grunn til å ønske pasienter velkommen er risiko for smitte i brukermiljøene. M31 har vært i drift siden 2014. Pasientene kan møte opp direkte for vurdering for LAR, uten henvisning. Oppstart kan skje innen få dager og det tilbys poliklinisk opptrapping på både metadon og buprenorfin uten krav til rusfrihet, sier han.

– I LAR bruker vi betydelig økt grad av ta-med-hjem doser og økt grad av hjemkjøring der det er behov. Krav om urinprøver er redusert til et absolutt minimum.

Bilde av Morten Møller
Morten Møller Olsø er leder for ruspoliklinikken ved Klinikk for rus‐ og avhengighetsmedisin ved St Olavs hospital.

– Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune melder om ujevn tilgang både på opiater og på opiatholdig medisin eller benzodiazepiner, men inntrykket vårt er at brukerne ikke tyr til farefylte alternativer, de bruker stoffene mer planmessig. Flere søker seg til LAR, og ved kjent opiatavhengighet blir rettighetsvurderingen gjennomført i løpet av noen få dager. Vi har organisert et eget team som har ansvar for å sikre rask oppstart med LAR-legemidler. Inntrykket er at de fleste som henvises nå er pasienter vi kjenner fra tidligere.

– LAR-tjenestene er litt endret som følge av Covid-19. Flere pasienter har fått en mer lempelig henteordning i denne perioden. Vi har også avtale med kommunen om utkjøring av medisin til en god del LAR-pasienter. I det hele tatt har vi et godt samarbeid med Trondheim kommune med felles beredskapsplaner for håndtering av utfordringene på rusfeltet. 

– De siste månedene har flere og flere pasienter begynt med det nye legemiddelet Buvidal. Buvidal settes som injeksjon, ukentlig eller månedlig. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra pasienter på dette legemiddelet som i betydelig grad reduserer behovet for overvåkning og kontroll, samtidig som det eliminerer risikoen for illegal omsetning.

Bilde LAR Poliklinikken Fredrikstad
Anne Gry Ørmen er overlege ved LAR-poliklinikken i Fredrikstad, Sykehuset Østfold.
– Vårt inntrykk er at brukerne har litt vansker med å få tak i illegale rusmidler for tiden, men ikke umulig. Det synes å være mer GHB på markedet, men «tørke» på cannabis og til dels benzodiazepiner. Likevel er det lite men tegn til desperasjon blant brukerne. LAR i Fredrikstad har en liten økning i innsøkingen. De som tar kontakt er svingdørspasienter som vi kjenner fra før. Vi legger vekt på møte dem fleksibelt og tilrettelegge godt for ny oppstart i LAR, innenfor vanlige rammer i LAR.

For alle brukere er hyppigheten av urinprøvetaking er veldig redusert. Henteordningene er også stort sett uendret. Fra før har vi samarbeid med kommunen for daglig utkjøring av medisin til våre brukere som av forskjellige årsaker ikke kan komme seg til på LAR-poliklinikken eller møte på apotek. Nå tilpasser de seg korona og kjører ut til LAR-brukeren har somatiske indikasjoner på sårbarhet for Covid-19, slik som Kols. Vi ikke å belaste kommunen unødig, men har beredskap for å utvide ordningen med utkjøring hvis situasjonen skulle forverre seg, for eksempel hvis apotekene skulle stenge eller ved utbrudd av korona blant brukerne. Til beredskapsformåI har vi lager av smittevernutstyr. I likhet med St Olavs hospital prioriterer vi i disse tider å motivere pasienter til å gå over på buvidal.   

Heroinutdeling som smitteforebyggende tiltak?

Å forsere innføringen av forsøk med heroinassistert behandling i Oslo og Bergen vurdererb ikke storbyene som aktuelt.  
– I et smittevernperspektiv er HAB en langt mer krevende driftsform enn ordinær LAR, det krever at pasienten møter opp to ganger daglig syv dager i uken, sier Christian Ohldieck. – Det viktigste nå er å sikre høy tilgjengelighet til vurdering for og rask oppstart i LAR, samt å sikre at pasientene ikke faller ut av behandling. 
Heller ikke Oslo universitetssykehus (OUS) har planer for oppstart på denne siden av årsskiftet:

 Ambulant team i Oslo

Også i Oslo er det innført nye rutiner både i LAR og annen poliklinisk virksomhet for å redusere kontakt mellom mennesker, for eksempel ved redusert antall oppmøter for utdeling av medisiner eller innlevering av urinprøver.  Lavterskel LAR-tiltaket LASSO samarbeider med LAR-enheter om å utdele LAR-medisin ambulant, og omfanget av urinprøvetesting er også redusert.

Oppforder til å senke LAR-terskler

  • 14. mars oppfordret bruker- og pårørendeorganisasjoner Helsedirektoratet til å legge til rette for lavterskel substitusjon i alle større byer, også for aktive brukere som ikke er innskrevet i LAR.

  • Som ledd i sine korona-råd anbefaler SERAF at behandlingstjenester som tilbyr LAR tilrettelegger for nok tilgjengelig kapasitet og mulighet for Lav-terskel LAR inklusjon (Se faktaspalte om Lavterskel LAR) 


 

To kvi9nner kjører ut medisin i bil.

Nye rutiner for utkjøring av LAR-medisin til pasienter i LASSO og LAR i Oslo. av Anette Getz Skotvedt (f.v.) og Gro Andreassen ved Seksjon ruspoliklinikker. (Foto: teamet)