HELSENORGE

Foreslår økt fokus på kvinners og eldres behov i LAR

En rapport går gjennom ulikheter i kvinners og menns situasjon og tilbud og foreslår tiltak for å møte kvinnelige og mannlige LAR-pasienters behov bedre, samt heve livskvaliteten hos de aldrende pasientene.
Rapport foreslår mer aktiviteter, samt fokus på ernæring og helse hos eldre LAR-pasienter.   

Rapporten er laget på basis av funn i statusundersøkelsen for 2016, som er analysert med hensyn til kjønns- og aldersdimensjonen og diskutert i et nasjonalt møte mellom ledere for LAR-tilbud i november 2017 (LAR-ledermøtet).

Aldring i LAR

Populasjonen i LAR eldes år for år. I 2016 var gjennomsnittsalderen oppe i 44,3 år. Særegent for de eldre er at de oftere mottar trygd, har en har en mer ordnet økonomi og bor i egen bolig. Flere eldre i LAR sliter med ensomhet og dårlig helse enn vanlig blant eldre flest. De unge har i større grad enn de eldre psykososial oppfølging og støtte gjennom NAV.

Kvinner og menn i LAR

Andelen kvinner er i underkant av 30 prosent. Særegent for kvinnes situasjon er at de oftere har en mer selvstendig bosituasjon, oftere har individuell plan og oftere avstår fra bruk av rusmidler. De rapporterer om høyere nivå av angst og depresjon og mottar oftere behandling for dette.

Forslag om kjønnstilpasning

For å møte kvinnenes behov bedre, anbefaler rapporten at LAR-tiltakene gjør tilbud om psykisk helsehjelp mer tilgjengelig. Det er også aktuelt å tilby kvinnegrupper og kvinnetilpassete aktiviteter. For menns vedkommende kan behovet være aktiviteter og roller som er tilpasset menns aktivitetsprofil og utvikling av roller som faller naturlige for menn. I rapporten heter det at «Det kan virke som menn holdes noe strengere i LAR, samtidig som det nok også kan være et problem at en svært høy andel av behandlere og rådgivere er kvinner, ofte vesentlig yngre enn de mannlige pasientene. Slike forhold bør vurderes i videre utvikling av LAR-tiltakene.»

Forslag om alderstilpasning

Blant annet for å imøtekomme den aldrende LAR-befolkningen anbefales det at LAR tilbyr oppgaver og prosjekter som kan føre frem mot aktive roller i samfunnet, i samarbeid med kommunalt tjenesteapparat og NAV. «Det kan se ut som systemet i for liten grad forhindrer utviklingen mot en slags «parkert tilværelse» med utilstrekkelig aktivt rolleinnhold.» heter det.

Mulige tiltak for å fremme helsen framheves også.  Et forslag er årlig helsekontroll av LAR-lege med fokus på helseutfordringer for alle over 40 år, kombinert med undersøkelse av Hepatitt-C og tilbud om behandling, røykavvenning og kurs om god ernæring. Det er også aktuelt å vurdere doseringen av medikamentet fordi enkelte kan ha nytte av lavere medikamentnivå, heter det. «På mange av disse områdene er det ønskelig at brukerorganisasjonene får aktive roller og sannsynlig at brukere kan tilføre utviklingen viktig kompetanse.»

Rapporten Alder og kjønn i LAR

Fant du det du lette etter?