HELSENORGE

Forny regelverket rundt tvang i TSB!

Er felles regler om tvang og inngrep i hele helse- og omsorgstjenesten mulig? Og ønskelig?

​En ny NOU med forslag til «Tvangsbegrensningslov» som nå er ute på høring, er et ambisiøst forsøk på felles lovforslag om tvang i somatikken, psykisk helse og TSB samt pleie- og omsorgsektoren.

Selv ønsker jeg velkommen til en gjennomgang av dagens praksis med bestemmelser om «særlige tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige», som nå er hjemlet i kapittel 10 i nåværende Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL): På helsefagområdet TSB er det et faktum at det er store regionale forskjeller i bruken av tvangstiltak. Det er heller ikke slik at lover og regelverk forstås likt over alt.

Helsedirektoratet gav i desember 2016 ut Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven for å bidra til en mer enhetlig og riktigere bruk av tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer i henhold til lov og forskrift. Det er likevel alvorlige svakheter ved dagens regelverk.

  • Pasientene innlagt etter HOL § 10-2 og 10-3 har ikke de samme rettigheter og klagemuligheter som pasienter innlagt etter psykisk helsevernloven. Blant annet er det ingen kontrollkommisjon.
  • Spesialisthelsetjenesten har ikke noen rolle når det gjelder å vurdere om det skal fattes tvangsvedtak, selv om det er i TSB at tvangsvedtaket skal gjennomføres.
  • Samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste gjennom hele prosessen er lite synlig i dagens lovverk.

NOUen som er på høring beskriver en ny og felles ordning for saksbehandling, overprøving og kontroll. Den legger vekt på forebyggingsaspektet og på at det må tenkes helhetlig om pasientens behov i situasjonen som forutsetter samhandling mellom tjenester. Den peker på at pasientens medvirkning er viktig og at det må bli lettere å få hjelp for den som ikke viser motstand. Dette er viktige prinsipper.

Nytt forslag understreker at det må gjøres en innsats for at pasienten skal få tilbud om konkret hjelp som er tilpasset situasjonen og basert på frivillighet, i samarbeid mellom flere samhandlende tjenester. Det er også viktig at spesialisthelsetjenestens ekspertise på fagområdet kan bli et element i saksgangen.

Høringsutkastet stiller krav til de faktiske forholdene i enheten ved gjennomføringen av tvang. Det rettes oppmerksomhet mot nye modeller for veiledning, rådgivning og støtte til å ta beslutninger i saker etter tvangsbegrensningsloven. I den sammenhengen kunne bruk av bistandsteam vært fremhevet bedre.

Er felles regler om tvang og inngrep i hele helse- og omsorgstjenesten mulig? Og ønskelig? Det er en utfordring å sette seg nok inn i dette omfattende dokumentet til å skrive en overordnet høringsuttalelse. Min anbefaling er at dere tar TSB-brillene på og ser de sentrale forslagene opp mot dagens praksis med HOL. Lykke til.

15.11.19