HELSENORGE

Fem kjappe med Geir Ebbestad

Dagens offer for "fem kjappe" har et ønske om å bryte med den hierarkiske måten vi tradisjonelt har tilbudt tjenester på; der pasientene går gradene kommunen, til de ikke klarer mer og neste nivå tar over. Vi må også jobbe for at pasientene blir sett på en mer omforent måte, sier Geir Ebbestad, leder for TSB i Akershus universitetssykehus.

Geir Ebbestad (foto: TØ)

Hva er den viktigste kunnskapen dine pasienter har gitt deg?
– Størstedelen av min kliniske erfaring har jeg fra psykisk helsevern. Siden jeg startet som leder i TSB, har det gjort inntrykk å møte pasienter som har uttrykt forventning til å bli forventet noe av. Det er noe veldig normalt i det; en driv for oss alle. Å normalisere – ikke «stakkarsliggjøre» – pasientene er derfor en utfordring jeg mener vi bør være veldig bevisste på. En annen kunnskap er tålmodighet og aksept for at veien mot bedring kan være lang og må gås skrittvis.

Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?
– Vi har et ord for det i avdelingen vår: HEI! Det står for helhetlig, enhetlig og integrert. Blant fastleger, boligoppfølgere, ruskonsulenter, nav-ansatte og i spesialisthelsetjenesten er det mange som legger kropp og sjel i at pasienten skal få et bedre liv. Men innsatsene er ikke alltid samstemte; noen ganger kanskje direkte disharmoniske? Jeg håper vi kan bryte med den hierarkiske måten vi tradisjonelt har tilbudt tjenester på; der pasientene går gradene kommunen, til de ikke klarer mer og neste nivå tar over. Vi må også jobbe for at pasientene blir sett på en mer omforent måte uavhengig av hvem de møter eller hvor de befinner seg. En grunnleggende tanke bak HEI er at pasientene alltid og i alle ledd skal møtes likeverdig og mest mulig enhetlig.

Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?
– Det aller viktigste suksesskriteriet er etter min mening samhandling! Det vil si at vi drar i samme retning og at vi ikke lager kunstige skiller mellom omsorg og behandling. Ulike tjenester som tilrettelegger for god omsorg, meningsfulle aktiviteter, målrettet behandling osv. er likeverdige elementer i rehabilitering av mennesker med rus- og avhengighetslidelse.
Hvilken bok har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?
– «Manifest for psykisk helsevern» av Trond Aarre. Forfatteren tenker nytt om og utfordrer oss på hvordan tjenestene må evne å tilpasse seg endrede forventninger og rammevilkår. For eksempel sette pasientene i sentrum, ikke flytte dem mellom oss. Klarer vi å ta tjenestemottakerperspektivet på alvor, vil vi fremstå som mer hjelpsomme og vi vil bruke mindre ressurser for eksempel på å avvise noen med begrunnelsen at de ikke «passer her». «Du har henvendt deg til rett sted» bør være en grunnholdning vi alle jobber for å oppfylle.

Dette gir meg ny energi:
Kolleger som engasjerer seg for pasientgruppen, uansett hvilke faglige retninger og preferanser de sverger til. Det er masse energi i dette fagfeltet og imponerende mange motiverte og dedikerte medarbeidere.
Ellers: Fotografere og etterbehandle bilder. Jeg kan jobbe i timevis i det digitale mørkerommet med å finne stemninger og uttrykk i et foto!


FAKTA:

Navn: Geir Ebbestad
Stilling: Leder for Avdeling rus og avhengighet ved Akershus universitetssykehus
Født: 1961
Utdannelse: Psykiater
På skrivebordet nå: Høringsutkast til Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Mye spennende og mye utfordrende!!)