Aktivitetsdata

32 000 personer mottok behandling innen TSB i 2015.

Hovedtrekkene er økning i antall pasienter og antall utskrivninger.  Både antall polikliniske konsultasjoner og antall oppholdsdøgn øker sammenliknet med tidligere år.

Kjennetegn ved pasientene

For perioden 2008–2012 ble om lag 71 000 menn og 33 000 kvinner i aldersgruppen 23-62 år behandlet for en ruslidelse i spesialisthelsetjenesten. Figuren under viser hvordan de fordelte seg med hensyn til alder og rusmiddel.

Blant pasienter som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i perioden 2008–2012, ser man at:

  • Ruslidelser knyttet til alkohol er hyppigst blant eldre.
  • Ruslidelser knyttet til cannabis og stimulantia (for eksempel amfetamin) er mest hyppig blant de yngste.

Kjønn

Generelt finner man en betydelig høyere andel menn enn kvinner blant personer med ruslidelser, men kjønnsforskjellene ser ut til å minke.

Geografisk fordeling

Forekomsten av alkoholavhengighet er høyere i storbyene enn i småbyer og på landsbygda. Det samme mønsteret finner man ved bruk av hasj, marihuana og andre narkotiske stoffer.

Brukte rusmidler

Skadelig bruk eller avhengighet av alkohol var de hyppigst registrerte ruslidelsene for begge kjønn, dernest flerbruksproblematikk. Ruslidelser knyttet til bruk av sedativa (for eksempel benzodiazepiner) og opiater (for eksempel heroin) er mer jevnt fordelt over aldersgruppene.


Aktivitet

Hovedkilde til kunnskap om pasientbehandlingen som har funnet sted i TSB er Norsk pasientregister og statusrapport for LAR. En kartlegging av personer med rusproblemer i kommunene (Brukerplan) omfatter 18.000 brukere. Ressursbruk og personellsammensetning blir også undersøkt med noen års mellomrom.   

Norsk pasientregister (NPR)Statusrapport for Legemiddelassistert rehabilitering Brukerplan - kartlegging av personer med rusproblemer i kommunene Ressursbruk, aktivitet og personellsammensetning i TSB

og pasientsammen

Vildesetning i TSB i 2Bi012

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.