Aktivitetsdata

32 000 personer mottok behandling innen TSB i 2015.

Hovedtrekkene er økning i antall pasienter og antall utskrivninger.  Både antall polikliniske konsultasjoner og antall oppholdsdøgn øker sammenliknet med tidligere år.

Kjennetegn ved pasientene

For perioden 2008–2012 ble om lag 71 000 menn og 33 000 kvinner i aldersgruppen 23-62 år behandlet for en ruslidelse i spesialisthelsetjenesten. Figuren under viser hvordan de fordelte seg med hensyn til alder og rusmiddel.

Blant pasienter som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i perioden 2008–2012, ser man at:

  • Ruslidelser knyttet til alkohol er hyppigst blant eldre.
  • Ruslidelser knyttet til cannabis og stimulantia (for eksempel amfetamin) er mest hyppig blant de yngste.

Kjønn

Generelt finner man en betydelig høyere andel menn enn kvinner blant personer med ruslidelser, men kjønnsforskjellene ser ut til å minke.

Geografisk fordeling

Forekomsten av alkoholavhengighet er høyere i storbyene enn i småbyer og på landsbygda. Det samme mønsteret finner man ved bruk av hasj, marihuana og andre narkotiske stoffer.

Brukte rusmidler

Skadelig bruk eller avhengighet av alkohol var de hyppigst registrerte ruslidelsene for begge kjønn, dernest flerbruksproblematikk. Ruslidelser knyttet til bruk av sedativa (for eksempel benzodiazepiner) og opiater (for eksempel heroin) er mer jevnt fordelt over aldersgruppene.


Aktivitet

Hovedkilde til kunnskap om pasientbehandlingen som har funnet sted i TSB er Norsk pasientregister og statusrapport for LAR. Brukerplan gir en oversikt over rusmiddelproblematikk og/eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunenes tjenester.

Norsk pasientregister
Norsk pasientregister (NPR) er et sentralt helseregister som inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.  Ressursbruk og personellsammensetning blir også undersøkt med noen års mellomrom.     Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling – tsb

Ressursbruk, aktivitet og personellsammensetning i TSB

Statusrapport for Legemiddelassistert rehabilitering

Statusrapportene for LAR er årlige evalueringer som bygger på rapportering om antall i behandling sammen med en status for hver enkelt pasient i behandling.

Statusrapporter for legemiddelassistert rehabilitering
Brukerplan
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og/eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Formålet med BrukerPlan er å få oversikt kommunens rus- og psykisk helseproblematikk, samt brukernes livsvilkår, tjenestetilbud og tjenestebehov. Kartleggingen dokumenterer tjenestene som brukere får per dags dato og forventet etterspørsel av tjenester i året som kommer. Dette kan gi grunnlag til å prioritere mellom grupper og typer av tjenestetilbud.

Brukerplan - kartlegging av personer med rusproblemer i kommunene


og pasientsammen

Vildesetning i TSB i 2Bi012

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.