Forskning om TSB

Forsking om behandling av rus- og avhengighetslidelser er spredt mellom ulike forskningsinstitutt, universiteter og helseforetak.  

Behandlingsforskning
SERAF- Senter for rus og avhengighetsforskning er en del av Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Det har som oppgave å utføre klinikknær rusmiddelforskning og tilbyr veiledning til master-og doktorgradsstudenter og annen forskerutdanning innen behandling av ruslidelser.

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

Forskning på rusmiddelbruk og -tiltak

Folkehelseinstituttet har to avdelinger med oppgave å drive forskning på rusfeltet: Avdeling for rusmiddeltiltak framskaffer kunnskap om konsekvensene av rusmiddelbruk, samt kunnskap om tiltak som kan forebygge eller begrense skader. Avdeling for rusmiddelbruk framskaffer kunnskap om alkohol-, narkotika- og tobakksbruk i befolkningen.

Folkehelseinstituttet

Forskning innen helsetjenestene
Norske helseforetak har som oppgave å drive forskning blant annet innen TSB, og det utføres også forskning i private, ideelle sykehus. Helseforetakene har et felles register som presenterer forskningsprosjekter finansiert av de regionale helseforetakene. Benytt for eksempel søkeordet «rus» for å finne frem til prosjekter i TSB.

Forskningsregisteret til norske helseforetak

Regionalt kompetansesenter for forskning
Helse Vest har opprettet  et eget senter for forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning. KORFOR  både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR).

Brukerinvolvering i forskning 
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har en ressursside som presenterer metoder for og nettverk innen "brukerinvolvert forskning".   

Brukerinvolvert forskning

Forskningsoppsummeringer
Nasjonal kompetansetjeneste TSB gjør oppsummeringer av forskning og annen kunnskap om ulike emner.

Kunnskapsoppsummeringer 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.