Kompetansemiljøer

En rekke ulike  kompetansemiljøer bistår med formidling av
erfaringer og kunnskap i behandling av ruslidelser.   

Nasjonale kompetansetjenester 

Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten har som oppgave å sørge for kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenestene, andre tjenesteytere og til pasienter.
Det finnes to kompetansetjenester på området rus og avhengighetsbehandling: Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal formidle kompetanse på helsefagområdet rusbehandling, mens Nasjonal kompetansetjeneste ROP formidler kompetanse om samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. 

Nasjonal kompetansetjeneste ROP

En egen kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus skal tjene den samiske befolkningen i Norge. Kompetansetjenestene arbeider på oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet.

Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS)

Nasjonale kompetansetjenester for ulike tilstøtende målgrupper er Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri  og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid .

Regionale kompetansesentre rus

Sju regionale kompetansetjenester retter seg mot både kommunale og statlige tjenester, men har et særlig ansvar for rusrelaterte innsatser i kommunene. De regionale kompetansesentrene er en del av Helsedirektoratets virksomhet, men er organisatorisk plassert under lokale helseforetak eller institusjoner. 

Regionale kompetansesentre rus

Bruker- og pårørendekompetanse


Et nasjonalt senter formidler livskunnskap som mennesker tilegner seg gjennom opplevelser og refleksiv bearbeiding av å være pasient, pårørende eller bruker innen rus og psykisk helse.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Pasient- og brukerorganisasjoner på rusfeltet har formidling av erfaringskunnskap om som del av sine oppgaver.

Retretten
Anonyme Alkoholikere (AA)
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
proLAR
Organisasjonen Barn av rusmisbrukere
MARBORG
LAR-Nett Norge
Landsforbundet mot Stoffmisbruk
Foreningen for human narkotikapolikk


Forskningsoppsummeringer


Kunnskapssenteret for helsetjensten utfører forskningssammenstillinger på oppdrag fra instituisjoner.


Foreslå forskningsoppsummering (Kunnskapssenteret for helsetjenesten)

Nasjonal kompetansetjeneste TSB lager kunnskapssammenstillinger.

Kunnskapssammenstillinger fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB Bibliotek og litteratursøk


Rusfagsbiblioteket gir gratis adgang til artikler, bøker, søkehjelp og fagdatabaser på rusmiddelfeltet. Det kan også hjelpe til med litteratursøk.

Rusfagsbiblioteket, Statens folkehelseinstitutt

Nye fagbøker om rus

Nasjonal kompetansetjeneste ROP har oversikt over de ferskeste fagbøkene om behandling på helseområdene rus og psykisk helse.

Litteraturnytt (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Forebygging.no samler omtaler av fagbøker om oppvekst og forebygging av rusmiddelprobleme rog -lidelser.

Bokomtaler (Forebygging.no)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.