HELSENORGE

Hva skjedde i TSB i 2021?

Pandemien hang som en mørk sky over helsesektoren i storparten av 2021 – også over TSB. Lyspunktet var at det ble lagt fram gode planer og strategier for TSB-tjenester; mer fremtidig hjelp til innsatte og unge (TSB Ung) og overdosepasienter. Og et nytt verktøy for oversikt over det hele: Kartet over TSB i Norge.

Mennesker som går
Foto: Kulturetaten, Oslo kommune

TSB 2021

 1. Januar: Pakkeforløpet pusses opp

  Evaluering av pakkeforløpene for psykisk helse og rus viser at ledere, behandlere og kontorpersonell i TSB møter store tekniske problemer med implementeringen. Helsedirektoratet forenkler og håper det skal lette frustrasjonen og føre fokus over på hvordan pakkeforløp kan bidra til bedre innhold og kvalitet. Fornyelsen inkluderer også rutiner for bedre å ivareta pårørende innen rusbehandling i forløpet.

  Bilde pakkeforløp SINTEF
  Helsedirektoratet ønsker fokus på innhold i pakkeforløp. (Ill: SINTEF)
  Endringslogg Helsedirektoratet
 2. Januar: Vil løse mysteriet med den lave covid-smitten i rusmiljøene

  Under første bølge av pandemien var det uventet lave smittetall blant rusavhengige. Isolasjonsenheter for rusmiddelbrukere med Covid-19, som ble opprettet i Oslo og Bergen i 2020, hadde gledelig få henviste pasienter. Forskere, blant annet i RusForsk, prøver å finne årsaken. Datainnsamlingen fortsetter ut året 2021.

  Hvorfor har så få rusavhengige blitt smittet av Covid-19? (RusForsk)
 3. 1. Januar: TSB går i fengsel

  TSB innrettes for å nå alle innsatte og yte likeverdig tilbud om behandling som til den øvrige befolkningen. Faste stedlige TSB-tjenester skal være til stede i alle Norges 58 fengselsenheter. – På litt sikt håper vi at områdeansvaret vil medføre større kontinuitet i rusbehandling til innsatte, sier avdelingsleder for Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus.  

  Avdelingsleder Frode Dunsæd og spesialkonsulent Tobbi Kvaale har forberedt områdeansvaret for TSB i sørlandske fengsler.
  Frode Dunsæd og Tobbi Kvaale forbereder områdeansvaret for TSB i sørlandske fengsler. (Foto: Frode Nordhelle)
  TSB går i fengsel (artikkel fra tsb.no)
 4. 14. januar: Bruker i sentrum hedres

  Anne Kveim Lie ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo tildeles Olav Thon Stiftelsens pris til fremragende undervisere for 2021. Hun hedres blant annet for sin nyskapende tilnærming til brukermedvirkning i undervisning gjennom opplegget «Bruker i sentrum», i samarbeid med Tommy Sjåfjell i A-larm.

  Film der ansvarsgruppemøter for en person med rus- og psykisk helseutfordringer simuleres.
  Anne Kveim Lie og Gløer Harwiss i film om ansvarsgruppemøter (Foto: NK TSB)
  Filmteaser om undervinsingsfilm der ansvarsgruppemøter for en person med rus- og psykisk helseutfordringer simuleres. (NK TSB)
 5. 11. mars: Alkoholstrategien kommer

  Regjeringens ferske alkoholstrategi har navnet «En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk». Her foreslår de flere nye tiltak for å redusere alkoholbruken med minst 10 prosent 2010–2025. Et ledd i strategien er å få på plass basistjenester for TSB i alle helseforetak. Regjeringen lover også å utrede muligheten for tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge – såkalt TSB Ung.

  Bilde av forside av strategi
  Strategi både på befolknings- og høyrisikonivå (forside)
  Regjeringens alkoholstrategi
 6. 6. april: Støre sier nei til Rusreformen

  Rusreformen er sentralt tema for Arbeiderpartiets landsmøte. Uten Ap vil ikke reformen få flertall i Stortinget. Landsmøtet ender med å stemme reformen ned. – Det handler om grunnleggende solidaritet med sårbare mennesker. De skal møtes med helsehjelp og ikke med rettssystemet. Den andre solidariteten er å hindre at unge mennesker kommer inn i rus, sier Jonas Gahr Støre

  Jonas Gahr Støre
  Kommende statsminister veier to solidariteter (Foto: Ap)
  Rusreformen splitter Ap (NRK)
 7. 3. Juni: Riksrevisor er ikke imponert

  Seks år med Den gylne regel har ikke gitt resultater. – Det er sterkt kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet bare har spurt foretakene om å rapportere om de har prioritert psykisk helsevern over somatikken eller ei. Når svaret er nei må de bruke andre virkemidler for at regelen skal følges opp, tordner riksrevisor.

  Foto av Per Kristian Foss
  – Lang ventetid og ulik tilgang til helsehjelp er alvorlig for personer som allerede er i en sårbar situasjon, sier Per Kristian Foss (Foto: Riksrevisjonen)
  Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester
 8. 3. juni: Forslag om revidert retningslinje for LAR

  Helsedirektoratet legger fram ny Nasjonal faglig retningslinje for behandling av opioidavhengighet («LAR-retningslinje»).

  Hdir logoikon
  Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet (HØRINGSUTKAST)
 9. 18. juni: Første oversikt over tjenestetilbudet i TSB lanseres

  Kartet over TSB i Norge lanseres - et interaktivt kart der du kan klikke deg fram til organisering og innhold i behandlingstilbudet ulike steder i Norge. – Kartløsningen skal stimulere til analyse, refleksjon og diskusjon om videreutviklingen i TSB, sier Guri Spilhaug i Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Formålet med prosjektet er at TSB skal bli mer synlig og tilgjengelig i hele landet!

  Kartet over TSB i Norge illustrasjon
  Se kartet over TSB i Norge her
 10. August 2021: KvaRus vokser, men langsomt

  Rundt 2000 pasientforløp er nå lagt inn i KvaRus – kvalitetsregisteret for rusbehandling som var klart til bruk i januar 2020. Antall pasienter som ønskes innregistrert er 24 000. Opplysningene i KvaRus samles inn gjennom hele behandlingsforløpet i TSB, fra pasienten tas inn i et pakkeforløp til pasienten skrives ut av pakkeforløpet, og videre på et oppfølgingstidspunkt ett år etter utskrivingen.

  KvaRus logo
  KvaRus - hvem, hva, hvor (tsb.no)
 11. 15. august: Foreningen for human narkotikapolitikk fyller 15 år

  .. og feirer. Lederen Arild Knudsen sier: – Siden 2006 har samfunnet beveget seg flere sjumilssteg i riktig retning. Vihar fått gjennomslag for Nalokson, switch-kampanje, markering av verdens overdosedag og verdens narkotikadag. FHNs årlige Brukervennpris gis i år til helseminister Bent Høie, et år etter innrømmelsen "You had right, I had wrong" i FN.

  Minister og brukerorganisasjonene fronter den norske delegasjonen i FN. (Foto: FHN)
  Rett til slutt: Bent Høie legger fram forslaget om rusreform for FNs narkotikakommisjon i Wien i mars 2020, med FHN og andre brukerorganisasjoner i salen.
  Jubileumsfilm FHN (Youtube)
 12. 31. august: Anbefalinger om oppfølging etter overdose

  På Verdens overdosedag lanserer Helsedirektoratet et eget kapittel om akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose i pakkeforløp rusbehandling. – Én overdose følges ofte av en ny. Jeg har stor tro på at bedre akuttbehandling etter ikke-dødelig overdose vil kunne forhindre et neste tilfelle og at det vil ha effekt på den dystre overdosestatistikken, sier Guri Spilhaug.

  Bilde av person med antatt overdose
  Et tiltak er at pasienter som er behandlet for overdose og takker nei til videre oppfølging, får mulighet til direkte retur til TSB innen 48 timer, uten ny henvisning («angrekort»). (Foto: Helsedirektoratet)
  Nytt kapittel om overdose (tsb.no)
 13. 16.–17. september: TSB-lederkonferanse på ordentlig

  Den årlige TSB-lederkonferansen arrangeres som en fysisk konferanse igjen. Hovedtema: «Hvordan bruke handlingsrommet i ledelse av tverrfaglig spesialisert rusbehandling?»

  Konferansedeltakere
  Takk for sist! (artikkel tsb.no)
 14. 18. oktober: 30 år i rusfeltets tjeneste

  Det er 30 år siden Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon, ble stiftet. Som vanlig deler årsmøtet ut  pris for godt rusfaglig arbeid. I år tilfaller den Lars Lien. Han hedres spesielt for arbeidet med å rette oppmerksomhet på dårlig somatisk helse blant ruspasienter. Ett av Liens hovedbudskap er at gapet i levealder mellom innbyggere med og uten psykisk sykdom/ruslidelse på 10–20 år må ned.

  Bilde av 10 mennesker
  Fagrådet – her ved styret – vil sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessige betingelser. (Foto: Fagrådet)
 15. 14. oktober: Hurdalskameratene vil avvikle Fritt behandlingsvalg-ordningen

  Den første rusfaglige endringen etter regjeringsskiftet høsten 2021 kan bli at ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV) avvikles. I alle fall er det ett av Ap og Sp sine mål med å danne regjering sammen (Hurdalsplattformen). FBV innebærer at pasienter med rett til TSB kan velge fritt mellom offentlige og noen private tiltak som er godkjente til formålet. Bruken av FBV i TSB er mer enn femdoblet fra 2016 til 2020, da utbetalingene fra godkjenningen var på 215 mill. kr.

  Bruken av fritt behandlingsvalg i TSB (artikkel tsb.no)
 16. 3. november: Bruker-til-bruker undersøkelse av LAR

  Undersøkelse blant vel 861 LAR-pasienter viser at svært mange av de spurte opplever seg mistrodd og overkontrollert. Det er ProLAR Nett som står bak og legger fram brukerundersøkelsen blant annet  på Dagsnytt 18. LAR-brukere opplever at de har lav livskvalitet og lite medvirkning i egen behandling og nesten halvparten oppgir å ha et dårlig, eller meget dårlig, forhold til sin LAR-lege.

   

  Bilde av Ida Kristine Olsen
  Undersøkelsen presenteres av Ida Kristine Olsen, ProLAR Nett (Faksimile, NRK).
  Hvordan opplever brukerne LAR-behandlingen (pdf)
 17. 19. november: Ny spillbasert e-læring for nyansatte i TSB

  Nasjonal kompetansetjeneste TSB lanserer e-læringskurset «Ny i TSB» som første modul av TSB-skolen. Kurset er laget som et spill der du blant annet får møte pasienter i TSB og bli kjent med det tverrfaglige fellesskapet på dette helseområdet. – TSB-skolen er en satsing som vi håper vil bidra til å skape engasjement, stolthet og glede over arbeidsplass og yrkesvalg i TSB! sier Guri Spilhaug.

  Bilde av spill
  Spillet er tenkt som en felles kunnskapsbase for hele TSB
  Les mer og ta e-læringskurset her
 18. Vi i Nasjonal kompetansetjeneste TSB ønsker alle kolleger i feltet god jul og et godt nytt år!

  Julebilde NK-TSB

​​