HELSENORGE

Hvem jobber i TSB?

Sykepleiere og sosialfaglig ansatte utgjør flesteparten av årsverkene i TSB. Her kan du lese mer om status for personalsammensetningen i TSB i Norge.

Foto av en flokk med helsepersonell

​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) forutsettes å være tverrfaglig. Kravet om tverrfaglighet innebærer at vurdering, utredning og behandling skal ivaretas i et samarbeid mellom personell med både medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse.

TSB har i hovedsak kompetente og engasjerte medarbeidere, der de aller fleste har en fag- eller profesjonsutdanning. Sistnevnte viser i hvert fall kartleggingen Nasjonal kompetansetjeneste TSB utførte våren 2021. Da ble til sammen 4 234 årsverk kartlagt. Totalt 55 av landets 59 TSB-virksomheter1 besvarte kartleggingen.

Personalsammensetningen i TSB

Tabellen viser den totale personalsammensetningen i de kartlagte virksomhetene. I kartet over TSB kan du i tillegg se fordelingen av yrkesgruppene mellom helseregionene, og mellom helseforetakene, private avtaleparter og FBV-leverandører.

Klikk og utforsk nasjonal status i kartet over TSB

 Graf over personal i TSB

Vi ser at sykepleiere utgjør den største yrkesgruppen i TSB, etterfulgt av sosionomer, psykologer, vernepleiere, leger og miljøpersonell uten helse-/sosialfaglig utdanning. Slår vi sammen BSV-utdanningene (barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere), utgjør de til sammen like stor andel som sykepleierne.

Kategorien «Annet» er også stor – dette kan for eksempel være administrativt ansatte, pedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller annet personale.

Tilgang på lege- og psykologspesialister

Det må være personale med spesialistkompetanse i faglige nøkkelposisjoner ved alle virksomheter, slik at utrednings- og behandlingstilbudet dekker kravene til helsetjeneste på spesialistnivå.

I kartleggingen oppga TSB-virksomhetene1 antall årsverk lege- og psykologspesialister som de har tilgang til. Blant legene i TSB er godt over én av tre spesialister i rus- og avhengighetsmedisin (108 årsverk), mens omtrent én av fem psykologer i TSB har en spesialitet innen rus- og avhengighetspsykologi (106 årsverk). Årsverkene fordelte seg slik:

Fordeling på regioner
​​
​LegespesialisterPsykologspesialister​
​Helse Nord​8 %​8 %
​Helse Midt-Norge​11 %​12 %
​Helse Vest​16 %​24 %
​Helse Sør-Øst​64 %56 %​
Fordeling på sektor

​Legespesialister​
​Psykologspesialister
​Helseforetak​72 %68 %​
​Private avtaleparter​22 %29 %​
​FBV-leverandører​6 %​3 %


Annen statistikk

Statistisk sentralbyrå publiserer også tall for personalsammensetningen i hele spesialisthelsetjenesten. Tallene herfra er mer «grovmasket» enn tallene som fremkommer fra NK-TSBs kartlegging, men viser likevel samme tendenser. I statistikken til SSB kan du også sammenlikne fagbakgrunnen hos ansatte TSB med ansatte på andre helsefagområder og følge utviklingen tilbake i tid.

________________

1Våren 2021 var det 19 helseforetak, to private sykehus, 29 private avtaleparter og 9 fritt behandlingsvalgsleverandører som hadde tilbud om TSB. I ettertid har det kommet til noen flere fritt behandlingsvalgsleverandører.


​​

​​​

Fant du det du lette etter?