HELSENORGE

«Ikke erstatt behandlingen min med smittevern»

Det er ett av budskapene fra en pasient innlagt ved Tyrili under koronapandemien. Stiftelsen valgte å sette egen krisestab i det øyeblikket daværende statminister Erna Solberg erklærte at pandemien førte til at store deler av Norge ble stengt ned.

​Tyrili satte en fast krisestab med nestleder Camilla Fjeld som kriseleder, og gjennomførte risikovurdering og utarbeidet en helseberedskapsplan for Covid 19. For å sjekke om de igangsatte tiltakene hadde ønsket effekt, gjennomførte Tyrili en spørreundersøkelse, der de spurte alle pasienter og medarbeidere om hvordan de opplevde koronapandemien. 56 prosent av pasientene og 77 prosent av medarbeiderne svarte på undersøkelsen - 295 personer av totalt 428.

Hvorfor valgte dere å gjennomføre en spørreundersøkelse blant pasienter og medarbeidere i Tyrili så tidlig i pandemien?
– Jeg mener det er viktig å ikke bare anta hvordan andre opplever en situasjon eller hvordan de tar det eller har det. En undersøkelse gir oss kunnskap og en situasjonsrapport på hvordan det faktisk oppleves her og nå. Da får vi mulighet til å forbedre oss der det behøves. Vi undersøkte det som vi vet er viktig å få vite noe om i en krisesituasjon og skal nå gjennomgå undersøkelsen med alle pasienter og medarbeidere.

– Vi ville undersøke hvordan håndteringen av den nye situasjonen treffer og eventuelt hva vi kan gjøre bedre. Mange endringer vi har gjort er inngripende og vi måtte undersøke hvordan medarbeidere og pasienter opplevde situasjonen. For eksempel innførte vi fysiske smittevernstiltak, endret mathåndteringen og tilrettela terapeutiske innsatser og begrenset aktiviteter. Det mest krevende var at vi måtte innskrenke bevegelsesfriheten til alle. Mange fikk hjemmekontorordninger og arbeidshverdagen ble endret. Pasientene måtte plutselig forholde seg til nye rammer og fikk endrede rettigheter.

Hva er de viktigste tilbakemeldingene dere fikk gjennom undersøkelsen?
– Selv om situasjonen er krevende, sier pasienter og medarbeidere at de føler seg trygge og ivaretatt. Det er gledelig og det skal vi alle jobbe hardt for å opprettholde framover. Det var viktig å få bekreftet at de ansatte opplever seg ivaretatt, får tilstrekkelig med informasjon og er trygge i rollen sin selv det er mye nytt å forholde seg til.

– Både pasienter og medarbeidere er i all hovedsak fornøyd med behandlingshverdagen i enhetene, og at tilbudet om en tydelig struktur, og samtaler individuelt og i grupper opprettholdes, men vi må opprettholde fokuset på lik praktisering av smittvernreglene. Uforutsigbarheten er imidlertid naturlig nok svært krevende for mange. 

Hvilke konsekvenser har tilbakemeldingene fått for håndtering av koronakrisen?
– Rundt 30 prosent av både pasienter og medarbeidere uttrykker at de er engstelige for selv å bli smittet av korona, og dobbelt så mange er redde for at noen i deres familie eller nære omgangskrets skal bli smittet og syke. Noen medarbeidere opplever økt grad av konsentrasjonsvansker og søvnproblemer. Det er viktig å ta på alvor.

– Noen medarbeidere opplever for lite opplæring, særlig blant dem som har hatt hjemmekontor eller karantene. Vi må derfor sørge for at alle får samme opplæring og trening.

– Flere pasienter enn tidligere etterlyser bedre tilgang til psykolog- og legetjenester. Dette kan ha sammenheng med at mange konsultasjoner foregår digitalt, og dette er uvant og krevende for mange.

– Medarbeiderne er ganske optimistiske når de får spørsmål om noe har blitt bedre i perioden. De fremhever at rutiner rundt mat, måltider og generell hygiene har blitt bedre. Økt bruk av digitale løsninger bidrar til langt mindre reising. Samholdet i medarbeidergruppa har blitt bedre, og det tverrfaglige arbeidet er styrket. Medarbeidere og pasienter har benyttet muligheten til flere felles uteaktiviteter, noe som fremheves som svært positivt.

Tips til andre TSB-ledere om håndtering av koronakrisen ?
– Dette er definitivt en krisesituasjon. God ledelse er derfor viktigere enn noen gang. Det er ledelsen sitt ansvar å ha på plass rutiner og struktur som ivaretar ansatte. Det er viktig at vi normaliserer vanlige reaksjoner med kriser som stress, søvnvansker, angst og nedstemthet hos medarbeidere og ledere. Mer enn noen gang er det viktig at medarbeidere følges opp på en strukturert og systematisk måte. Vi har derfor utarbeidet skriftlige informasjonsbrev til alle ansatte og fokuserer på å ha regelmessig dialog med alle medarbeidere.

– Jeg mener at det er viktig å ikke bare mene og tro hvordan andre opplever en situasjon eller hvordan de tar det eller har det. Dette bør systematisk utforskes. Det er også viktig å redusere rykter og unødige fantasier om hva som skjer og vil skje. Alle medarbeidere i Tyrilistiftelsen har fått tilbud om samtaler med ekstern krisepsykolog på video. Det er viktig at vi som ledere tar medarbeideres bekymring og uro på alvor og har lav terskel for å si fra om vansker både gjennom kollegastøtte, lederoppfølging og ekstern psykologhjelp. 

– Jeg vil også understreke betydningen av god lederveiledning. Ledere på alle nivå bør sikre seg veiledning utenfor egen organisasjon i tillegg til god kollegastøtte.

Dersom TSB-ledere ønsker å lære mer av erfaringene fra Tyrili er dere velkomne til å kontakte kriseleder. Hun kan treffes på Camilla.Fjeld@tyrili.no.

Se også:

Informasjon og råd til ansatte i Tyrilistiftelsen om psykiske reaksjoner på pandemien (PDF)

Informasjon til enhetsledelsen ved Tyrilistiftelsen om psykososiale forhold i langvarige kriser (PDF)

"Stort sett fornøyde pasienter og medarbeidere" (nyhetssak fra Tyrilistiftelsen)