HELSENORGE

Kartlegging av lavterskel familietiltak i spesialisthelsetjenesten

Kan vi ruste helsetjenestene bedre til å forebygge skader og vansker hos barn som henger sammen med foreldrenes rusbruk eller psykiske lidelser? Heftet «Oppfølging av gravide og småbarnsfamilier i spesialisthelsetjenesten» bygger på en kartlegging av landets familieambulatorier og andre lavterskelmodeller, og skal gi grunnlag for diskusjon om hvordan vi kan sikre et godt og likeverdig tilbud til pasientgruppen i hele landet.

Du trenger ikke å printe – heftet kan bestilles gratis fra tsb@ous-hf.no

​Forskning, klinisk praksis og erfaringsformidling har gitt oss mye kunnskap om hvordan rusrelaterte fosterskader og foreldres bruk av rusmidler kan belaste og skade barn både på kort og på lang sikt. Vi har også mye kunnskap om hvordan foreldres psykiske helsevansker kan påvirke og belaste barns omsorgssituasjon.

I statsbudsjettet for 2014 ble det tildelt midler til etablering av nye lavterskeltilbud til gravide, mødre/foreldre med rus og/eller psykiske problemer fra barnets fødsel til skolealder. Målene med slike lavterskeltilbud i spesialisthelsetjenesten er å styrke både foreldrenes kompetanse og tilknytningsprosessen mellom foreldre og barn, for gjennom dette å bedre barnas omsorgssituasjon. Målsettingen er også at lavterskeltilbudene skal bidra til å forebygge rusrelaterte skader og psykososiale vansker hos barna.

Det er Familienettverket i Nasjonal kompetansetjeneste TSB som har tatt initiativ til kartleggingen som er gjort tilgjengelig i form av en utgave av Nasjonal kompetansetjeneste TSB sin skriftserie. Den viser at slike lavterskeltilbud ikke er tilgjengelige i alle deler av landet, og har utviklet seg med til dels store ulikheter. Kartleggingen gir en oversikt over hvor slike tilbud er opprettet, hvordan de er organisert, hvilke målgrupper de når og hvilken fagkompetanse de innehar.

Åpne lenke til webversjon eller bestill trykte eksemplarer kostnadsfritt fra tsb@ous-hf.no.

webversjon

​​

Fant du det du lette etter?