HELSENORGE

Kvarus 2.0 er på lufta!

Kvalitetsregisteret Kvarus har, etter to års drift, gjennomgått barnesykdommene. Nå er ny versjon her, og den er ikke lenger samtykkebasert.

Kvalitetsregisteret Kvarus
Den nye versjonen av nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – Kvarus 2.0 – ble publisert på nyåret. Vi har tatt en prat med rådgiver Janne Årstad for å høre om den nye og forbedrede versjonen av kvalitetsregisteret. Hun melder om tre viktige endringer:

Janne Årstad

Janne Årstad, rådgiver Kvarus

1. Fra samtykke til reservasjon

Pasientene må ikke lenger fylle ut samtykke før registrering. Nå skal de heller gis mulighet til å reservere seg.

 – Dette er en viktig forbedring, sier Janne Årstad. – Det tidligere samtykket var en omfattende prosedyre og det juridiske var vanskelig å få tilpasset våre pasienter. Det var mange som samtykket til noe de senere i behandlingsforløpet ikke husket at de hadde skrevet under på.

 Å implementere nye verktøy og arbeidsmåter er både tidkrevende og utfordrende. Kvarus har ennå ikke oppnådd ønsket dekningsgrad. Janne Årstad mener denne endringen kan lette prosessen og få fart på implementeringen. Hun utdyper:

– Det at behandlere har måttet innhente samtykke, kan ha vært et hinder for implementering og dekningsgrad. Nå blir det enklere. Kvarus kan presenteres som noe alle pasienter i TSB registreres i, men at det er mulig å reservere seg mot dette hvis man ønsker. Dette er noe pasienten kan gjøre helt selv, men kan også tilbys hjelp til å registrere reservasjonen, enten på helsenorge.no eller direkte i Kvarus.

2. Mulighet for mer selvregistrering

Den andre viktige endringen, er at pasienter som ønsker og har mulighet til det, nå kan besvare alle pasientspørsmål utenfor møtetid med behandler. Løsningen for å kunne bestille skjemaer for pasientspørsmål, kalles ePROM. I Kvarus 1.0 var det kun spørsmålene som omhandler evaluering av behandling som kunne bestilles via ePROM-løsning. I den nye versjonen er denne funksjonen utvidet til å gjelde alle pasientspørsmål i registeret, både i basis- og målepunktregistreringen.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at utfylling er tidkrevende. Nå er det flere skjemaer tilgjengelig som pasienten kan fylle ut selv, og dette vil kunne lette registreringsarbeidet for behandlerne, forteller Janne Årstad.

3. Forenklet registrering

Kvarus 2.0 har også flere små revisjoner. I sum bidrar dette til å forenkle registreringen.

For eksempel er registeret nå delt inn i to deler for bedre oversikt over hvilke spørsmål som skal besvares av behandler (del 1) og hvilke som skal besvares av pasient (del 2). I tillegg til mindre endringer i svaralternativer, formuleringer og overskrifter, er prosedyrekoder (NCMP) og medisinkoder (ATC) fjernet.

– Tilbakemeldinger fra brukerne har medført endring av flere småting. Prosedyrekodene for eksempel, brukte behandlere mye tid på å lete opp enten i forkant eller i etterkant av møte med pasienten. Det har vært viktig for oss å imøtekomme behandlere som bruker dette i det daglige, forteller Janne Årstad, som er glad for det store engasjementet i feltet.


Oppdatert informasjonsmateriell og nytt e-læringskurs i den nye versjonen av Kvarus, ventes å være tilgjengelig i slutten av februar 2022.

– I tillegg kommer det også støtteark til alle pasientspørsmål i basis- og målepunktregistreringen på polsk, engelsk og samisk. Det vil gjøre registreringen for pasientgruppene med disse morsmålene bedre, legger Janne Årstad til.

Fremover planlegges det samlinger for registeransvarlige og Kvarus-kontakter i de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge er først ut. De har selv tatt initiativ til en samling for å dele kliniske erfaringer og analyser på region- og enhetsnivå.

​​