KvaRus offisielt åpnet

Helseminister Bent Høie markerte i dag at KVARUS er gitt status som nasjonalt kvalitetsregister, med Helse Stavanger (KORFOR) som base.

KVARUS –  Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister 3. desember 2018. Det skal inkludere pasienter som mottar behandling for skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).  Rusregisteret legges til Helse Stavanger (KORFOR). Leder for registeret er Sverre Nesvåg. Nasjonal kompetansetjeneste TSB  leder fagrådet for registeret.

Foto helseminister Bent Høie
Helseminister Bent Høie har vært svært opptatt av å få dette på plass og var til stede for å foreta den høytidelige åpningen 4. februar 2019.

Et register på helsefagområdet TSB har vært etterspurt i lang tid, og i begrunnelsen for å opprette registeret vurderer Helsedirektoratet pasientgruppen med rus- og avhengighetslidelser som ressurskrevende og i risiko for stort prognosetap uten vellykket behandling, ifølge Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Videre mener Helsedirektoratet at det er behov for å etablere faglig konsensus om diagnostikk og behandling og det oppfattes å være et stort potensial for forbedringsarbeid.

Prosjektleder Amund Aakerholt og Sverre Nesvåg har lagt ned en stor innsats for å få etablert registeret sammen med fagmiljøer både i Stavanger og nasjonalt. Implementeringen har alt startet i Helse Stavanger og i private behandlingstiltak i Helse Stavanger sitt område.

Slik det er utformet kan KVARUS integreres i pakkeforløpet med registeringer på de fastsatte tidspunktene. (Se plansjen Det store bildet)

PLANSJE PAKKEFORLØP