HELSENORGE

Lanserer nytt kapittel om overdoser i pasientforløp for TSB

Helsedirektoratet har lansert et eget kapittel om akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose. – Jeg har stor tro på at bedre akuttbehandling etter ikke-dødelig overdose vil kunne forhindre et neste tilfelle og at det vil ha effekt på den dystre overdosestatistikken, sier Guri Spilhaug, leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Foto av en ambulanse

Kort oppsummert om kapittelet i Nasjonalt pasientforløp TSB

 • Kapittelet skal bidra til at akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose blir bedre og at den enkelte pasient ved behov videreføres i ordinære pasientforløp.
 • Akuttbehandling i TSB inngår som en del av den akuttmedisinske kjede. Helseforetakene må sørge for at det er tilgjengelig lege i TSB 24/7 slik at ambulansepersonell/legevaktslege har mulighet for direkte kontakt med lege i TSB (konferering og veiledning) for å vurdere om undersøkelse og eventuell behandling ved et akuttilbud i TSB er nødvendig.
 • Organiseringen av helsehjelpen kan tilpasses lokale forhold, men må ivareta nasjonale standarder for akuttbehandling i TSB, jfr. Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.
 • Det innføres «angrekort» med åpen retur for undersøkelse eller døgninnleggelse innen 48 timer, uten ny henvisning, dersom pasienten angrer at hen ikke tok imot akutthjelp og det er avtalt med lege i TSB.
 • Ledere på alle berørte nivåer og fagområder har ansvar for implementeringen av kapittelet.
 • Pasientforløpskoordinator er på systemnivå og har ansvar for at
  • det utarbeides rutiner for samarbeid mellom prehospitale tjenester, somatikk, psykisk helsevern og TSB i eget og samarbeidende helseforetak,
  • samarbeidsavtalene med kommunene konkretiserer behandling og oppfølging etter overdosen,
  • det er etablert konkrete samhandlingsrutiner som beskriver hvordan angrekortet skal praktiseres i opptaksområdet,
  • informasjon om telefonnummer til lege i TSB er tilgjengelig,
  • tilstrekkelig opplæring og tilpasning settes i verk slik at anbefalingene i dette kapittelet blir iverksatt,
  • forløpet evalueres regelmessig.
 • Kartet over TSB i Norge viser tilgang på akutte tjenester og andre TSB-tilbud i hele landet.​

Nasjonalt pasientforløp TSB​: Akuttbehandling og oppfølging etter rusmidde​​​loverdose​

Foto av Guri Spilhaug
– Jeg håper at kapittelet vil bidra til at det etableres akuttilbud til pasienter etter overdose i alle helseforetak. Akutte tjenester er en selvsagt del av basistilbudet i TSB og må være tilgjengelig døgnet rundt over hele landet, sier Guri Spilhaug, leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB.
– Overdose er en alvorlig tilstand som er forbundet med økt risiko for død, ikke bare i den akutte situasjonen men også i tiden etterpå. En overdose følges ofte av en ny. Vår oversikt over TS​B i Norge viser at det fortsatt er begrenset tilgang på akutte tjenester for pasienter i rusrelatert krise i deler av landet. Jeg har stor tro på at bedre akuttbehandling etter ikke-dødelig overdose vil kunne forhindre et neste tilfelle og at det vil ha effekt på den dystre overdosestatistikken.

Målet med kapittelet om akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose, er å bedre samarbeidet i akuttfasen mellom ulike deler av spesialisthelsetjenesten, og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Lege i TSB må være tilgjengelig 24/7

Kapittelet slår fast at prinsippene for øyeblikkelig hjelp i den akuttmedisinske kjede må ligge til grunn for hvordan overdosepasientene behandles og hvordan de ulike tjenestene samarbeider. Dette innebærer at ambulansepersonell/legevaktslege må ha mulighet for direkte kontakt med lege i TSB for å vurdere om undersøkelse og eventuell behandling ved et akuttilbud i TSB er nødvendig. Konferering og samhandling mellom ulike virksomheter er en sentral satsing.

Den akuttmedisinske kjede etter overdose

Illustrasjon fra pakkeforløpskapittelet

– Jeg er glad for konkretiseringen av at det skal være lege tilgjengelig 24/7. Dette gir primærhelsetjenesten tilgang på spesialistkompetanse og er en forutsetning for at oppfølgingen i den akutte fasen har nødvendig kvalitet, sier Spilhaug.

Organiseringen av helsehjelpen kan tilpasses lokale forhold, men må ivareta nasjonale standarder for akuttbehandling i TSB, jfr. Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.

– Dette får selvsagt stor betydning for TSB-ledere, men dette er et ansvar som først og fremst ligger hos øverste ledelse i sykehuset. Det er mange samarbeidspartnere som må bidra for å få det til. TSB-ledere er sentrale i denne prosessen, men også prehospitale tjenester, somatisk akuttmottak. Akuttjenester i TSB kan organiseres bredt, som på dagtid ved en ruspoliklinikk og på døgnbasis i tilknytning til en avrusningsenhet eller i et samarbeid med somatisk og/eller psykiatrisk akuttmottak. Poenget er at det er spesialistkompetanse i TSB tilstede 24/7, presiserer Spilhaug.

Alle typer overdoser medfører risiko

Overdoser kan være dødelige. Analyser fra dødsårsaksregisteret viser at 324 mennesker døde av opiatoverdoser og 386 mennesker av alkoholforgiftning i 2020. Tallene er økende for begge grupper fra året før. Inntak av flere rusmidler i kombinasjon, inntak svarende til et toksisk nivå eller svært skadelige administrasjonsmåter som injisering i halskar eller lyske, krever særskilt oppmerksomhet. I kapittelet skilles det derfor ikke mellom ulike forløp avhengig av inntatt rusmiddel, men anerkjenner alle typer overdoser som en risikofaktor for senere overdoser og tidlig død.

Lanserer «angrekort»

Det kan være en utfordring at pasienter takker nei til videre oppfølging når den mest akutte fasen etter overdose er over. Helsedirektoratet lanserer derfor en ordning der pasienter som er behandlet for overdose og takker nei til videre oppfølging, får mulighet til direkte retur for undersøkelse eller døgninnleggelse innen 48 timer, uten ny henvisning. De får et såkalt «angrekort» med åpen retur til TSB.

– Åpen retur er en ordning som benyttes også i andre deler av spesialisthelsetjenesten, forteller Spilhaug og legger til at hun er tilfreds med at Helsedirektoratet  slår fast at ordningen også skal brukes for pasienter som trenger spesialistoppfølging etter en overdose.
– Jeg håper ledere i helseforetakene og for ambulansetjenester/legevakt i fellesskap arbeider med å konkretisere lokale samhandlingsrutiner. Dette vil også kunne være et naturlig tema i utviklingen av Helsefellesskapene.

Kriseplan og reviderte behandlingsplaner

Behandlere på alle nivåer som møter pasienter med rusmiddelproblemer, bør tematisere risikoen for overdose, kartlegge hva som kan føre til overdoser og drøfte hvilke tiltak pasienten ønsker for å forebygge dette. Kriseplaner bør utarbeides for pasienter med økt risiko for overdose. Informasjon om kriseplan ved overdose bør legges inn under kritisk informasjon i pasientens journal på helsenorge.no. Dette gjør at informasjonen er tilgjengelig for flere behandlere, inkludert prehospitalt personell.

Overdose kan være en akutt forverring av en kronisk tilstand, og pasienter vil ofte oppfylle kravene til inklusjon i Nasjonalt paisentforløp for rusbehandling (TSB). For pasienter som er i ​et behandlingsforløp bør overdosen føre til at aktuell behandlingsplan revideres.

 

​​