Oppfølging av lovverket


Klageinstanser for pasienter


Fylkesmannen

Pasient eller bruker har rett til å klage til fylkesmannen dersom de ikke mottar de helse- og/eller omsorgstjenestene som de har krav på. Det samme gjelder om pasient eller bruker ikke får oppfylt de rettighetene de har i forbindelse med mottak av tjenestene. Nærmeste pårørende som mener ikke å ha fått oppfylt sine rettigheter, har også klagerett.

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester
 

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombud finnes i alle fylker.  Tjenesten er gratis og pasienter og brukere kan henvende seg til ombudet ved behov for råd og informasjon om pasientrettigheter. Pasient- og brukerombudet kan gi hjelp til å klage på behandling direkte til tjenesteyter eller til Fylkesmannen.

Hva kan pasient- og brukerombudet bidra med

Ifølge Pasient- og brukerombudene i Norge har den vanligste tema som pasienter fra rusfeltet tar kontakt om, vært medisinering, valg av medikament og utleveringsordninger. Informasjon, medvirkning og samtykke, avvisning av søknad, avslag på behandling og lang ventetid er andre saker som har vært registrert. Pasienter har også klaget på manglende oppfølging etter utskrivning fra TSB.


Årsmeldinger fra pasient- og brukerombudene

Norsk pasientskadeerstatning

For å få en erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt: Skaden må skyldes svikt i behandlingen, ha ført til økonomisk tap og ikke være for gammel. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.

Søke pasientskadeerstatning

NPE utarbeider rapporter med statistikk over mottatte saker, basert på de vanligste henvendelsene om erstatningskrav fra helseforetakene. Det finnes ingen slik statistikk for rusrelaterte erstatningssaker.

Varsler og meldinger fra tjenestene


Varsler om alvorlige hendelser
Helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak skal straks og senest den påfølgende dagen varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn (spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a). Med alvorlige hendelser menes dødsfall eller betydelig skade på pasient.  En undersøkelsesenhet i Statens helsetilsyn behandler varslene i samarbeid med Fylkesmannen.

I de sakene der det vurderes nødvendig, gjennomføres stedlig tilsyn ved virksomheten. Formålet med stedlig tilsyn er å få saken tilstrekkelig opplyst og få oversikt over de faktiske forholdene før det kan tas stilling til om det foreligger brudd på helselovgivningen.

Slik varsler spesialisthelsetjenesten alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn


Årlig utgir Helsetilsynet en rapport med oversikt over varslene om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. I 2015 kom omtrent halvparten av varslene fra psykisk helsevern og TSB. 

Rapport om varsler til Statens helsetilsyn

Planlagte tilsyn
Ordinære eller planlagte tilsyn gjøres av Fylkesmannen og - i spesielle tilfeller - helsetilsynet. Tilsynsarbeidet gjennomføres da i form av systemrevisjoner eller kartlegginger av omfang og innhold i tjenesteytingen

Melding om hendelser med skadelig følge
En meldeordningen til Helsedirektoratet gjelder for hendelser i alle private og offentlige helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven som har ført til eller kunne ha ført til betydelig personskade på pasient som følge av mangel på ytelse av helsetjeneste. Hensikten med meldeordningen er å lære av feil. 


Slik melder tjenesten om uønsket hendelse

På bakgrunn av meldinger blir det utarbeidet læringsnotater, basert på en gjennomgang av meldte hendelser. Læringsnotatene inneholder forslag til effektive tiltak for å forhindre at tilsvarende skjer igjen. Meldeordningen mottok meldinger fra 57 meldepliktige virksomheter innen rus og psykisk helse i (årstall mangler).

 Årsrapporter basert på meldeordningen
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.