HELSENORGE

Mer tillit og mindre vanetenkning

Ved Lade behandlingssenter har husordensreglene vært gjennom flere runder blant ansatte, avdelingsledere og Fylkesmannen. Nå er reglene endret i tråd med ny lov og forskrift.
 –En oppmyking kan være med på å bygge tillit mellom pasienter og personale, sier Anders Haugen. 

Varmere velkomst til Lade behandlingssneter med nye Husordensregler (Foto: Blå kors Lade behandlingssenter)

I forståelse med Fylkesmannen og Helsetilsynet er Blå kors Lade behandlingssenter godt i gang med å oppdatere husordensregler og andre rutiner, for å ivareta lovkrav i gjennomføringsforskriften og Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer.  

– Det var særlig på to områder vi endrer på rutinene, forteller avdelingsleder for skjermingsavdelingen, Anders Haugen: – Det ene gjelder bruk av mobil og annet elektronisk utstyr de første fem dagene av innleggelsen og det andre gjelder rustesting.

Uhindret mobilbruk

Senterets hadde en rutine for å  holde tilbake pasientenes PC-er og mobiler i begrensete tidsrom. Den viste seg å være uhjemlet i lov og forskrift. Både personale og brukerråd fryktet at dersom pasienter fikk større kontakt med omverden via mobil, ville det føre til mer rusing på avdelingene. Frykten viste seg for det meste ugrunnet.
– Det har ikke vært mer rusing etter at vi fjernet denne bestemmelsen fra regelverket, sier Haugen.

Men hva hvis pasienter tar lydopptak av samtaler med mobilen? Spørsmålet ble forelagt de som forvalter lovgivningen. Gjeldende lovforståelse er at lydopptak er tillatt dersom pasientens stemme er en del av dialogen som tas opp. Å ta film og bilder er også tillatt, men publisering av bilder som ansatte og andre pasienter er med på, er det ikke. 

Spørsmål om tillit

Det har ifølge avdelingslederen vært litt bekymring rundt muligheter for filming og opptak vil ha negative følger for det terapeutiske miljøet, men bekymringen er stilnet.   
– Vi er opptatt av god og mest mulig jevnbyrdig dialog og tillitsfulle relasjoner. Å bli gitt tillit at du kan forvalte mobilen din, er noe du kan vokse på! 

Rustesting må avtales

Når det gjelder rustesting hadde Lade behandlingssenter tidligere en bestemmelse om at alle døgninnlagte forutsattes å samtykke til rustesting, både ved innleggelse og til faste tider to dager i uka. Pasientrettigheter og forskrifter gjør det imidlertid klart at rustesting bare kan gjennomføres etter en individuell vurdering av «om tiltaket fremstår som nødvendig» og det deretter innhentes skriftlig samtykke fra den enkelte pasient.
– Den endringen satt langt inne. Kunnskap om den innlagte har rusmidler i blodet eller ikke, regnet vi som en vikitg forutsetning for å gi god behandling, sier Anders Haugen.

Praksis ble endret. Under inntakssamtalen forklares pasienten nå hvorfor slike tester tilbys, og pasienten får et skjema der han kan samtykke til rustesting eller ikke. Bare en forsvinnende liten andel velger å ikke samtykke.
– At problemet lot seg løse så lett, viser kanskje at vi preges litt av vanetenking, reflekterer Haugen.   

Husordensregler

De nye husreglene handler om måltider, leggetider og liknende.
– Tonen i de gamle var nok mer «her er det vi som bestemmer», enn den nye. Vi bør være bevisste på hva vi kommuniserer mellom linjene. Er det at pasienten er en person som ikke klarer å se behovet for orden og renslighet?

– Hva med navn på reglene? Kan trivselsregler erstatte Husordensregler?
– Jeg er ikke sikker på om «trivsel» er det alle tenker først på når de blir innlagt hos oss. Mange av pasientene sliter med alvorlig rusproblemer og psykisk lidelse. Ikke alle kan til enhver tid bidra like godt til å skape «trivsel».  

En instans ekstra

At husordensregler og liknende bestemmelser må til kvalitetssjekk hos Fylkesmannen, har ifølge Haugen én ulempe: Fordi de må gjennom en ekstern instans vil de kanskje ikke fornyes like ofte som før.
– Men vi ser jo den gode intensjonen, og i fremtiden skal slike regler heller mykes opp enn strammes inn.   

Se også: Rydder opp i uhjemla husorden

​​