8,5 prosent dropper ut av rusbehandling!

Når noe virker for godt til å være sant er det gjerne nettopp det. Likevel er 8,5 prosent det offisielle tallet for gjennomsnittlig frafall fra rusbehandling.

 

Foreløpig bygger tallet kun på data fra 40 prosent av norske TSB-enheter. Til nå har nemlig de færreste TSB-enhetene fått rapporteringen av drop-out fra rusbehandling helt oppe å stå.

Ny kvalitetsindikator

Norsk pasientregister (NPR) skal få inn opplysninger om hvordan alle opphold i TSB avsluttes. Fra mai i år blir disse tallene offentliggjort i form av kvalitetsindikatoren  Avbrudd i behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Selv om det kun er 40 prosent som rapporterer avsluttet behandling på en slik måte at det kan brukes som grunnlag for denne indikatoren, velger Helsenorge.no likevel å publisere tabellen. Med mange kolonner uutfylt, blir gjennomsnittet urealistisk lavt.

De private er først inne

Private behandlingsenheter rapporterer mest. Hos helseforetakene meldes det fortsatt om problemer med å harmonisere egne kategorier for årsaker til avbrudd fra behandling med de som NPR og Helsenorge bruker.

NPR og Helsenorge.no definerer en av disse tre slutt-årsakene som avbrudd:

  • Ensidig beslutning fra helseinstitusjonens side
  • Ensidig beslutning fra pasientens side (beskjed gitt), eller
  • Pasient uteblitt (beskjed ikke gitt)

Laveste andel avbrudd

De fem som topper av statistikken over få avbrutte opphold, er Riisby behandlingssenter (2,5 prosent avbrudd), Stiftelsen Valdresklikken (5.9 prosent) Trasoppklinikken (5,9 prosent), Blå kors behandlingssenter Eina (7,4 prosent) og St Olavs hospital (8 prosent).

Ved Riisby behandlingssenter forklarer de det lave antallet med god oppfølging i forkant for å sikre at pasienten møter til avtalt tid, herunder kontakt med koordinator i hjemkommunen.

Ifølge årsmeldingen for 2016 hadde senteret til sammen 97 innlagte pasienter i 2016. 84 avsluttet, hvorav 60 som planlagt og 2 etter overføringer til fengsel andre institusjoner. De resterende 22 fordelte seg på «uteblitt fra treningsreise» (5) «Forlatt institusjonen uten avtale» (9), «eget ønske» (5), og «rus på huset/ manglende samarbeid» (3).

– En grunn til at det blir vanskelig å få et ordentlig bilde av avbrudd fra Riisby, kan være vårt tilbud om kontodøgn, forteller organisasjonskonsulent Terje Ingebricson. – Det er en variant av brukerstyrte senger der pasientene som utskrives etter avtale tildeles inntil 28 døgn hvor de kan komme tilbake til institusjonen. 43 pasienter har vært tilbake på kontodøgn i 2016, med til sammen 621 døgn. I forbindelse med dette registreres mange episoder.

Arbeider med opplæring

St Olavs hospital, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal er foreløpig de tre eneste av helseforetakene som har lagt inn avbrudd som kvalitetsindikator.  

Seniorrådgiver i Seksjon for analyse og pasientkoordinering (SAP) ved St. Olavs Hospital Terje Haaland forklarer det med at datarapporteringen som helseforetaket bruker (Rusdata) «snakker med» NPR.
– Men både ved St. Olavs hospital og andre behandlingssteder er det et problem at kategoriene avbrudd og «avtalt avslutning» er uklare og kan gli over i hverandre, sier Haaland. – Derfor arbeider vi med opplæring i og kultur for å forstå kategoriene helt rett, og jeg råder gjerne behandlerne til å snakke med hverandre dersom man er i tvil om en avkrysning. – Det kan for eksempel være fristende å beskrive enighet mellom pasient og en selv om å avslutte før planlagt, der det i virkeligheten ikke er helt sånn. Det er viktig at dette arbeidet kvalitetssikres slik at pasientene får riktig informasjon og slik at klinikkene skal kunne følge med hvilke tiltak som bidrar til mindre drop-out.  

Bevisstgjør på forbedringsbehov

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har foreløpig ingen data i kvalitetsindikatoren «Avbrudd i behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling», men gjorde sine egne undersøkelser av drop-out i 2014, i forbindelse med prosjektet «Hindre drop-out fra rusbehandling».  Den viste at 28 prosent pasientene ikke møtte til behandling og at 33 prosent av pasientene som møtte til behandling avbrøt behandlingsforløpet. Disse tallene ble offentliggjorte med én gang. På spørsmål om hvorfor svarte avdelingsoverlege ved Psykisk helse og rusklinikken ved UNN Reidar Høifødt:

– Vi har fått fram utfordringene og opplever forståelse for at dette er krevende for terapeuter og pasienter, og at folk ser at vi er opptatt av å få andelen ned. Undersøkelsen av ikke-møtte og drop-out bevisstgjør oss på forbedringsbehovet. Når pasienter ikke har tillit til oss må vi jobbe med våre holdninger til dem. Det må skapes felles holdninger og brukerne må gis større innflytelse.

Andre kvalitetsindikatorer
Andre kvalitetsindikatorer for Tverrfag spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er

Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Ventetider

Fristbrudd

Frist for vurdering

Pasienterfaringer

Registrering av hoveddiagnose