Veien inn i rusbehandling må bli enklere

Leder i ProLar Ronny Bjørnestad sier i et intervju i denne utgaven av lederbrevet at «Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene!» og påpeker behovet for at pasienter får informasjon og hjelp til å finne fram i TSB. Dette er en utfordring vi som TSB-ledere bør ta på alvor.

Vi må erkjenne at vi har et ansvar for å formidle våre tjenester både overfor pasienter, pårørende og våre samarbeidspartnere i kommuner og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Formidling betyr at vi bør opplyse om rammer for behandlingen, hva den inneholder, hvilke tilbud vi har til pårørende, hvilke yrkesgrupper som er involverte, hvem vi har god erfaring med å behandle, hvordan det går med de som får behandling hos oss og hvor fornøyde pasientene selv er. En nettside som samler informasjonen om disse faktorene er nødvendig. Per i dag finnes ikke denne informasjonen samlet ett sted. Den enkelte avdeling eller enhet må derfor være seg bevisst dette ansvaret og å ha oppdaterte nettsider med god tilgjengelighet.

For vurderingsinstansene er det spesielt viktig å ha god kjennskap til hele spekteret av behandlingstilbud og bidra med informasjon og vurderinger om hvilke behandlingssted(er) som passer til den enkelte pasient i dialog med pasienten og henviser. Lovverk og veiledere setter rammer for det konkrete arbeidet som gjøres i alle vurderingsteam.

Etter å ha gjennomført regionale «harmoniseringskonferanser» med vurderingsinstanser i alle helseregioner, vet vi at praksis kan variere fra sted til sted. Det er ikke en selvfølge at den samme pasienten blir vurdert likt uavhengig av hvem som vurderer. De ulike enhetene med ansvar for rettighetsvurderinger bør ha mulighet til å bryne seg mot hverandre. Gjennom å diskutere det konkrete vurderingsarbeidet i fellesskap vil vi kunne bidra til at uønsket variasjon reduseres og bidra til likeverdige helsetjenester i hele landet. Nasjonal kompetansetjeneste TSB inviterer derfor til et nasjonalt arbeidsseminar 22. november hvor alle vurderingsteam fra hele landet inviteres til et felles arbeid. Vi håper på god oppslutning om dette.

Veien inn i rusbehandling er tema for dette brevet. Brukere understreker at god pasientinformasjon ikke bare gjør dem bedre til å ta valg, men øker forutsigbarheten på hva som venter dem i TSB. Pakkeforløp TSB er et annet tiltak som skal bidra til å skape mer forutsigbarhet og kvalitet i pasientforløpene. Helsedirektoratet har sendt forslaget til pakkeforløp på høring med frist 1. oktober. Målsetningene med pakkeforløp er gode, men hva skal til for at de får praktisk betydning? Jeg oppfordrer flest mulig TSB-ledere til å lese høringssaken om pakkeforløp og si sin mening. Er skissert koordinator-rolle fornuftig? Bør pakkeforløpet være et tilbud eller en rett? Er det nyttig for alle, eller er det pasientgrupper som står i fare for å falle utenfor? Vil pakkeforløpet slik det er skissert hjelpe oss til å forbedre overgangene til beste for pasientene eller har du innspill til forbedringer? Det er mange spørsmål. Høringsutkastet fra Helsedirektoratet gir mange svar, men jeg er sikker på at svarene blir enda bedre hvis vi alle bidrar med konkrete innspill. Oppfordringen er herved gitt!

Espen Ajo Arnevik
Leder Nasjonal kompetansetjeneste TSB

signatur Espen Ajo Arnevik