HELSENORGE

Høringsuttalelser

Følgende høringsuttalelser er avgitt fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Alkoholstrategi, Regjeringens
Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet 2020 

Egenbetaling for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta
Uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2018

E-helseløsninger. Endringer i pasientjournalloven og IKTstandardforskriften
- Tilgjengeliggjøring av og betaling

Uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2021

Førerkortforskriften, forslag til endring
Uttalelse til Statens vegvesen 2020

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak (NOU 2019: 24)
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2020

Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten, endring i forskrift
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2020

LAR gravid, Nasjonal faglig retningslinje
Uttalelse til Helsedirektoratet 2019

LAR under Covid-19. helsedirektoratets anbefalinger
Uttalelse til Helsedirektoratet 2020

Legeforeningens råd om prioritering av pasienter under forløpet av covid-19 edpidemi
Høringsuttalelse til Helsedirektoratet 2020

Masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, Forskrift om nasjonal retningslinje
Høringsuttalelse 2021

Midlertidig substitusjonsbehandling ved karantene eller isolering, forlengelse av forskrift
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet, 2021

Nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller seksuelle overgrep
Høringsuttalelse til Helsedirektoratet 2022

Pakkeforløp oppfølging etter overdose
Uttalelse til Helsedirektoratet oktober 2020

Pakkeforløp gravide og rus
Uttalelse til Helsedirektoratet 2018

Pakkeforløp Somatisk helse og levevaner
Uttalelse til Helsedirektoratet 2017

Pakkeforløp Somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser
Uttalelse til Helsedirektoratet 2018

Pandemi, psykososial oppfølging. Nasjonal strategi
Uttalelse til Helsedirektoratet 2020

Pakkeforløp for TSB
Uttalelse til Helsedirektoratet 2017

Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst
Høringsuttalelse til Helse Sør-Øst 2018

Rusreform - fra straff til hjelp, Høring
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdeptartementt, 2020

Tvangsbegrensningsutvalgets innstilling
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2019

Tvangslovutvalget
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2021

Utdanning av psykologer, Nasjonal faglig retningslinje for psykologutdanningen
Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 2019

Utdanning av medisinere, Nasjonal faglig retningslinje for
medisinutdanningen

Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 2019

Utdanning av tannleger, Nasjonal faglig retningslinje for
tannlegeutdanningen
 
Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 2019


 

Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?