Høringsuttalelser

Følgende høringsuttalelser er avgitt fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Alkoholstrategi, Regjeringens
Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet 2020 

Eigendel og refusjon for vaksenpsykiatrisk poliklinisk verksemd og poliklinisk tverrfagleg spesialisert handsaming av rusmiddelavhegnad
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2015

Egenbetaling for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta
Helse- og omsorgsdepartementet 2018

Eierskap til spesialisthelsetjenesten, organisering av (Kvinslandutvalget)   Uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2016

Fritt behandlingsvalg
Uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2014

Gjennomføring av rusomsorgen, Lov og forskrift om
Uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2015

Henvisningsveileder TSB
Høringsuttalelse til Helsedirektoratet 2015

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak (NOU 2019: 24)
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2020

Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten, endring i forskrift
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2020

LAR gravid, Nasjonal faglig retningslinje
Uttalelse til Helsedirektoratet 2019

Legeforeningens råd om prioritering av pasienter under forløpet av covid-19 edpidemi
Høringsuttalelse til Helsedirektoratet 2020

Pakkeforløp gravide og rus
Uttalelse til Helsedirektoratet 2018

Pakkeforløp Somatisk helse og levevaner
Uttalelse til Helsedirektoratet 2017

Pakkeforløp Somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser
Uttalelse til Helsedirektoratet 2018

Pakkeforløp for TSB
Uttalelse til Helsedirektoratet 2017 

Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst
Høringsuttalelse til Helse Sør-Øst 2018

Rusreform - fra straff til hjelp, Høring
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdeptartementt, 2020

Spesialisthelsetjenesten, organisering og styring av
,  NOU 2016: 25
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 

Tvangsbegrensningsutvalgets innstilling
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2019

Utdanning av psykologer, Nasjonal faglig retningslinje for psykologutdanningen
Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 2019

Utdanning av medisinere, Nasjonal faglig retningslinje for
medisinutdanningen

Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 2019

Utdanning av tannleger, Nasjonal faglig retningslinje for
tannlegeutdanningen
 
Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 2019


Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?