HELSENORGE

Ny alkoholstrategi skal sikre basistjenester for TSB i alle helseforetak

Regjeringens nye alkoholstrategi skal sikre at basistjenester for TSB er på plass i alle helseforetak. Videre skal regjeringen utrede muligheten for tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge – såkalt TSB Ung.

Foto: Borgos Foto AS

Nasjonal kompetansetjeneste TSB gratulerer regjeringen med den nye nasjonale alkoholstrategien som ble publisert 11. mars. Strategien fortjener stor oppmerksomhet, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Alkoholstrategi

Regjeringens alkoholstrategi ble publisert 11. mars 2021.


I kompetansetjenesten er vi spesielt opptatt av og fornøyd med det som står om behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten og at strategien slår fast at basistjenester skal være på plass i alle helseforetak:
 
For at pasientene som identifiseres med rus­lidelser i de somatiske sykehusavdelingene og psykisk helsevern skal få tilpasset helse­hjelp, er det avgjørende at det finnes gode basistjenester innenfor TSB. Det innebærer at pasientene må ha tilgang på akutte tjenes­ter, avrusning, poliklinikk, ambulant virksom­het og døgntilbud. Kvaliteten på tjenesten må være god og i samsvar med nasjonale faglige retningslinjer og pakkeforløp. Opp­bygging av slike basistjenester innenfor TSB i alle helseforetak er en forutsetning for å lykkes med god oppfølging av den enkelte pasient og realisere målet om tilgjengelige tilbud, tidlig intervensjon og forsvarlig oppfølging av pasienter med kjent rusmiddelproblematikk.

Strategien er også tydelig på at tilbudet til unge med rusproblemer er for dårlig, og Bent Høie uttaler:
Ungdom som har vært til behandling for alkoholforgiftning eller annen forgiftning på sykehus eller på legevakt, skal få tilbud om samtale og videre oppfølging med kvalifisert personell. Vi skal også utrede muligheten for tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge – såkalt TSB Ung.

Før «TSB Ung» er utredet, slår strategien imidlertid fast at Det faglige samarbeidet mellom BUP og TSB, og behandlingstilbudet til unge med skadelig bruk av rusmidler, må utvikles. Særlig viktig er ambulant virksomhet, der eksempelvis FACT er en god modell som understøtter samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune på en hensiktsmessig måte.

Les Nasjonal alkoholstrategi (2021–2025)