Ansatte ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Hvem gjør hva i Nasjonal kompetansetjeneste TSB? Her finner du en oversikt over våre ansatte.

Foto Guri Spilhaug 

Guri Spilhaug | Leder

E-post: gurspi@ous-hf.no  
Telefon: 480 82 665

Guri er lege og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Hun kom fra allmennmedisin til rusfeltet i 1990 og har arbeidet mange steder innenfor fagfeltet: lege i ulike sykehusavdelinger, leder i Kirkens Bymisjon, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst RHF, spesialrådgiver i Legeforeningens fagavdeling og medisinskfaglig rådgiver i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i OUS fra 2008.

Guri er leder av Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM), en fagmedisinsk forening i Legeforeningen.

 

Foto av Tone Øiern 

Tone Øiern | Kommunikasjonsrådgiver

E-post: tonoei@ous-hf.no  
Telefon: 922 04 024

Tone har bakgrunn som journalist, fagbokforfatter og kommunikasjonsrådgiver i rus og velferdssektoren. Hun har cand.mag-utdanning i språk, kommunikasjon og samfunnsfag, samt utdanning fra Norsk journalisthøyskole. Hun har lang journalistisk erfaring fra fagmagasinet Stoffmisbruk / rus & avhengighet og vært ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Helsedirektoratet og Husbanken. Hun er forfatter av boka «Dobbelt opp». I kompetansetjenesten har hun ansvar for nettsiden, trykksaker, sosiale medier og kan kontaktes av media.

 

Fotoav Jelena Durisic  

Jelena Durisic | Administrasjonskonsulent

E-post: jelste@ous-hf.no  
Telefon: 468 13 465

Jelena er utdannet sykepleier, har bachelor i offentlig administrasjon og ledelse med fordypning i sosiologi og tilleggsutdanning i organisasjonslæring. Hun har tidligere jobbet innen somatikk og psykisk helsevern i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Som administrasjonskonsulent jobber Jelena med lederstøtte og bistår prosjektledere i alle tjenestens prosjekter.

 

Foto av Eva Sørlie 

Eva Sørlie | Spesialrådgiver og opplæringsansvarlig

E-post: esoerl@ous-hf.no  
Telefon: 932 07 001

Som opplæringsansvarlig jobber Eva for å spre kunnskap innen rus- og avhengighetsbehandling med utgangspunkt i prosjektene våre. Vår ambisjon er å tilpasse innhold og format til målgruppene våre, og ha en praktisk vinkling for å skape gjenkjenning og relevans til egen hverdag.

Eva er siviløkonom med spesialisering innen organisasjonspsykologi og med tilleggsutdanning i sosiologi og rus og avhengighet. Eva har bred erfaring med planlegging, utforming og implementering av opplæring i store virksomheter.

 

Foto av Hilde Harwiss 

Hilde Harwiss | Spesialrådgiver og prosjektleder

E-post: hiharw@ous-hf.no
Telefon: 911 06 658

Hilde er utdannet sosionom med videreutdanning i rus, sosiolog og har master i ledelse (strategi og prosjekt). Hilde har arbeidet i kommunal helse- og sosialtjeneste, og har lang erfaring med rus- og avhengighetsbehandling. I kompetansetjenesten er hun spesialrådgiver med ansvar for høringssvar, rapporteringer og strategisk planlegging. Hun er i tillegg prosjektleder for prosjektene Hindre drop-out fra rusbehandling og Nasjonalt nettverk for ledere i TSB.

 

Foto av Karoline Rollag 

Karoline Rollag | Spesialrådgiver og prosjektleder

E-post: karoro@ous-hf.no
Telefon: 926 54 867

Karoline er utdannet sykepleier, med videreutdanning i helseledelse og i veiledning. Hun har jobbet både klinisk som sykepleier og som leder i rus- og avhengighetsbehandling siden 1996. Hun har erfaring fra analyse av aktivitetsdata og pasientstrøm innen TSB på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I kompetansetjenesten er hun spesialrådgiver og prosjektleder for prosjektet TSB i Norge.

 

Foto av Margrethe Aaen Erlandsen 

Margrethe Aaen Erlandsen | Prosjektleder

E-post: maaerl@ous-hf.no
Telefon: 952 28 994

Margrethe er utdannet sykepleier, har bachelor i administrasjon og organisasjonsvitenskap og master i helseledelse. Hun har tidligere jobbet innen rusbehandling og psykisk helsevern i kommunehelsetjenesten. I kompetansetjenesten er hun prosjektmedarbeider i prosjektene Nasjonalt nettverk for ledere i TSB og TSB i Norge.

 

Foto av Christine Wisløff
 

Christine Wisløff | Prosjektleder

E-post: chrwis@ous-hf.no  
Telefon: 980 88 485

Christine er utdannet sykepleier med spesialisering innen psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, samt fysisk aktivitet som integrert del av behandling. Hun har jobbet med poliklinisk behandling av avhengighet siden 2005. Er i dag engasjert som prosjektleder for Steroideprosjektet. Som medarbeider i prosjektet skal hun behandle pasienter og koordinere arbeidet med nasjonal behandlingsveileder for pasienter som bruker anabole androgene steroider (AAS).

 
Foto av Marie Jørstad

Marie Lindvik Jørstad | Prosjektmedarbeider

E-post: lindvm@ous-hf.no
Telefon: 469 59 791

Marie har en bachelor i kultur og kommunikasjon med fordypning i psykologi og master i helse- og sosialpsykologi. Hun ble kjent med og interessert i fagområdet anabole steroider underveis i masteren, og skrev masteroppgaven sin på anabole steroider og psykopatologi. Hun har jobbet som prosjektmedarbeider i Steroideprosjektet siden 2016, hvor hun jobber med kompetansespredning og forskning. Hun har særlig ansvar for nettverket for klinikere med interesse for anabole steroider, kampanjen Steroidelab og forskning.

 

Foto Ingrid Amalia Havnes 

Ingrid Amalia Havnes | Forskningsleder

E-post: uxamav@ous-hf.no  
Telefon: 469 59 791

Ingrid Amalia er lege, med spesialisering i psykiatri og allmennmedisin, og PhD innen rus- og avhengighetsmedisin. Hun har jobbet over 20 år innen allmennmedisin, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og forskning. Hennes forskningsarbeid ved Oslo universitetssykehus er knyttet til bruk av anabole steroider, helseskader og behandling. Tidligere forskning omhandlet kriminalitet og vold blant rusmiddelavhengige, overdoseproblematikk og ikke-forskrevet bruk av LAR-medikamenter. Hun har også erfaring fra Helsetilsynet og er opptatt av å utvikle og sikre forsvarlige og gode helsetjenester spesielt for sårbare pasientgrupper. Hun er ansatt som forskningsleder i Steroideprosjektet.

 
Foto av Hans Christian Bordado Henriksen

Hans Christian Bordado Henriksen | Lege og stipendiat

E-post: hachen@ous-hf.no


Hans Christian er lege med klinisk erfaring fra ulike medisinske felt som bl.a. endokrinologi, andrologi og allmennmedisin, og har tidligere jobbet tett med brukere av anabole androgene steroider. Han er en del av Forskningsgruppen til OUS på dette feltet og ble ansatt som stipendiat høsten 2020. Han skal forske på utprøving av hormonpreparater på menn som ønsker å slutte med anabole steroider. PhD-prosjektet er i nært samarbeid med Seksjon for Spesiell endokrinologi på Rikshospitalet og Seksjon ruspoliklinikker på Ullevål.


 

Foto av Tommy Sjåfjell
 

Tommy Sjåfjell | Prosjektleder

E-post: tommlu@ous-hf.no
Telefon: 472 91 063

Tommy er vernepleier, har videreutdanning i rusproblematikk og samarbeidsbasert forskning. Han har jobbet i kommune- og spesialisthelsetjenesten med psykisk helse og rus og har egenerfaring med rus- og psykisk helseutfordringer. Han har de siste årene vært ansatt ved Universitetet i Sør Øst-Norge og i brukerorganisasjonen A-larm. I kompetansetjenesten er Tommy engasjert som prosjektleder for prosjektet Å sette bruker i sentrum allerede som student, som er et samarbeid mellom A-larm, Universitetet i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

 

Foto av Merete Taksdal
 

Merete Taksdal | Prosjektleder

E-post: mertak@ous-hf.no
Telefon: 976 66 483

Merete er spesialsykepleier i anestesi, har en cand.mag-utdanning med sosialantropologi og etikk, og mastergrad i folkehelsevitenskap. Hun er veileder i flerkulturelt helsearbeid og har lang erfaring fra internasjonal helse innen både akuttmedisin og langsiktig folkehelsearbeid. Merete har jobbet med opplæring av helsepersonell og legfolk for å bedre overlevelse blant utsatte pasientgrupper. Hun har også en deltidsstilling på rusakuttmottaket i OUS. I kompetansetjenesten er Merete engasjert som prosjektleder for Somatisk helse og rus-prosjektet som skal sikre bedre ruskartlegginger i somatiske akuttmottak.

 

Foto av Merete Berg Toreg 

Merete Berg Toreg | Prosjektmedarbeider - design

E-post: metore@ous-hf.no
Telefon: 959 66 390

Merete er udannet grafisk designer ved Kunsthøgskolen, med tilleggsutdanning i pedagogikk ved Oslo Met. Hun har lang erfaring innen trykksakproduksjon og firmaprofilerering. I kompetansetjenesten er Merete engasjert i de forskjellige prosjektene som eksponeres i diverse typer medier.

Fant du det du lette etter?