Mandat for nasjonale kompetansetjenester

Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten har ansvar for å heve kvaliteten på tjenestene i utrednings- og behandlingsforløp på ett fagområde.

 

Formålet er å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene i hele utrednings- og behandlingsforløpet. Dette betyr blant annet å levere tjenestene så trygt og kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av kompetanse nasjonalt.

Det er et mål å sikre at kompetansen desentraliseres og spres i hele helsetjenesten, herunder til primærhelsetjenesten og andre tjenesteytere, brukerne og befolkningen for øvrig. Med brukere menes også pårørende.

Nasjonale kompetansetjenester skal bidra til å sikre kvalitet i hele helsetjenesten gjennom kunnskap både om det sjeldne og det nye på kompetansesvake områder. Dette innebærer at nasjonale kompetansetjenester kan omfatte oppbygging av kompetanse på områder som ikke anses som høyspesialisert medisin, men som kan innebære en ny måte å arbeide på eller utvikling av nye metoder.

Helse og omsorgsdepartementet skal godkjenne opprettelse av nasjonale tjenester og kan beslutte avvikling av godkjente nasjonale tjenester dersom ett eller flere vilkår som lå til grunn for godkjenningen ikke lenger er tilfredsstilt. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten finansieres gjennom bevilgninger til de regionale helseforetakene.

Oppgaver for nasjonale kompetansetjenester

Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

  • Bygge opp og formidle kompetanse
  • Overvåke og formidle behandlingsresultater
  • Delta i forskning og etablering av forskernettverk
  • Bidra i relevant undervisning
  • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere
  • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
  • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
  • Etablere faglige referansegrupper
  • Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer

For å sikre kompetansespredning og -oppbygging til hele helsetjenesten, vil de faglige oppgavene til nasjonale kompetansetjenester omfatter overvåkning og oppfølging av behandlingsresultater gjennom for eksempel bruk av dokumentasjonssystemer, f.eks. medisinske kvalitetsregistre, biobanker med mer, forskning gjennom etablering / oppbygging og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk, samt spredning av forskningsresultater, kompetansespredning og implementering av ny kunnskap gjennom f.eks å bidra i utarbeidelse av nasjonale retningslinjer i regi av Helsedirektoratet, veiledning og rådgivning innenfor eget fagområde til øvrige deler av helsetjenesten, herunder primærhelsetjenesten og andre tjenesteytere for eksempel gjennom faglige veileder for diagnostikk, behandling og/eller oppfølging befolkningen, for eksempel gjennom utvikling av standardisert pasientinformasjon, samt sikre likeverdig tilgang ved å utarbeide en plan og iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester

For å understøtte implementering og spredning av kunnskap, anbefaler departementet at de regionale helseforetak legge til rette for gjensidig kunnskapsutveksling i fagmiljøene på tvers av regioner. Dette kan for eksempel ivaretas gjennom faglige nasjonale nettverk for blant annet drøfting av kompetanse på det aktuelle området i de forskjellige regioner og regionale kliniske behandlingsmiljøer, kartlegge kunnskapshull og tilpasse kompetansespredning og –oppbygging til de regionale behov.

Alle nasjonale tjenester skal ha en faglig referansegruppe. Hvert år skal årsrapporten fra de nasjonale tjenester bli vurdert og godkjent av tjenestens faglige referansegruppe. Helsedirektoratet er tillagt ansvar for å vurdere årsrapporteringen til nasjonale tjenester fra de regionale helseforetakene.

es mer:

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.