Feedback-verktøy

Gjennom feedbackverktøy måles pasientens vurdering av og syn på sin egen situasjon. Kunnskapen om hvordan pasienten opplever at han eller hun har det, er mål på kvalitet av og effekt i en behandling.

Anbefalinger om bruk av feedback-verktøy 

  • I Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), avsnitt om planlegging av behandling , heter det at «Det bør benyttes et system hvor brukeren/pasienten på en systematisk måte kan gi tilbakemelding til behandleren om hvordan han/hun opplever behandlingen og relasjonen til behandler. Erfaringer tilsier at bruken av FIT/KOR-verktøyet eller tilsvarende feedbacksystemer gir pasientene økt medvirkning i behandlingen.»

  • I Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet er brukerevaluering i rusbehandling en sterk anbefaling: «For å sikre individuell tilpasning og ønsket behandlingsutbytte bør det gjennomføres systematisk og kontinuerlig tilbakemelding/evaluering av behandlingen fra bruker/pasient.» Begrunnelse: Systematisk innhenting av pasienters evaluering av bedringsprosess og den terapeutiske allianse gir bedre behandling. Behandlingen bør justeres fortløpende med bakgrunn i slike tilbakemeldinger.

Ulike verktøy

Det finnes en rekke forskjellige feedback-verktøy. Hyppig brukte verktøy i TSB tar utgangspunkt i ORS/SRS skalaene eller KOR-skalaene (Klient- og resultatstyrt praksis): ORS står or Outcome Rating Scale og SS for Session Rating Scale.  Begrepene som brukes om de samme skalaene er ulike. Det finnes også flere typer software som understøtter bruk av skalaene:Nyheter om feedbackverktøy

Fant du det du lette etter?