Vår forskning

Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal fremme og utføre forskning på ulike områder innen rusbehandling. Vi utfører andre forskningsoppdrag alene eller i samarbeid med eksterne aktører. 

 


Cycling with anabolic steroids; studying how large fluctuations affects brain  


Studien av hvordan hormonelle svingninger relatert til bruk av AAS påvirker emosjonelle, kognitive, hjerne og hjertefunksjoner. Ved å gjøre målinger av steroidebrukerne både «på» og «av» kur, vil vi kunne se om kontrastene i hormonnivå i de forskjellige fasene av en kur har en direkte effekt på hjernen og andre mål, og også si noe om sammenhenger med endringer i atferd, helse og emosjonell tilstand.

Kontaktperson:
Astrid Bjørnebekk, Nasjonal kompetansetjeneste TSB,
E-post: askrbj@ous-hf.no
Steroideforskning


Prosjektperiode:
2016–2020

Deltakende helseregioner:

HV HSØ HN HMNBehandlingsønske og informasjonsbehov blant brukere av anabole steroider med helseproblemer

Ingrid Amalia Havnes, Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


The Norwegian Offender Mental Health and Addiction study


Anne Bukten, Universitetet i Oslo
Ansvarlig i NK-TSB: Ingrid Amalia Havnes

Prosjektperiode:
2013–2023

Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN


Lederutvikling gjennom mentorordning

I utvikling og drift av behandlingstilbud innenfor Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er ledelse sentralt for kvaliteten på tjenestene. NK-TSB har etablert et nasjonalt ledernettverk. Som del av dette nettverket arrangeres det en mentorordning hvor omtrent halvparten av de 150 deltakende ledere deltar. Forskningsprosjektet som er et samarbeid mellom NK-TSB, RusForsk og BI ønsker å:

  1. Identifisere de lederutfordringene TSB-ledere er opptatt av, og om disse er TSB spesifikke eller av mer generell karakter.
  2. Undersøke om ledernettverket har noen effekter for deltagerne.
  3. Undersøke om mentorordningen bidrar til en endring i lederatferd.

Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk
E-post: esarne@ous-hf.no

Prosjektperiode:
2017–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


Drop-out in addiction treatment

Hanne Helene Brorson, Universitetet i Oslo
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode: 2012–2018

Deltakende helseregion:
HSØ


Statusrapport LAR 

TSB-enheter med LAR-tilbud beskriver hvert år status for hver enkelt pasient og innhenter data på spesifiserte områder som mortalitet og morbiditet. Status brukes til kvalitetssikring av behandlingen og gi grunnlag for å vurdere om den enkeltes behandling er på riktig kurs og om det er behov for endringer. Aggregerte anonymiserte data sendes SERAF. Rapporten drøftes i de nasjonale LAR-ledermøtene.

Seraf, Oslo universitetssykehus HF med flere samarebeider om rapportene.
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB er Helge Waal,
epost helwaa@ous-hf.no

Statusrapporter LAR

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


Asperger syndrom og rus (avsluttet)

Sissel Berge Helverschou, Oslo universitetssykehus HF
Ansvarlig i  Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik

Prosjektperiode:
2014–2018

Asperger syndrom og rus

Deltakende helseregion:
HSØ


Alkoholidentifikasjon og intervensjoner i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, KORFOR
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode:
2015–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ

Prioritering av pasienter i TSB

Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk

Prosjektperiode:
2014–2019

Deltakende helseregioner:
HV HN HMN


Continuum- The ASAM Criteria Decision Engine

Marianne Stalvik, Andre institusjoner
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode:
2016–2026

Deltakende helseregioner:
HSØ HMN


Anabolic steroid effects on brain morphology, cognitive functioning, and emotional processing

Vi ønsker å bidra med kunnskap om effekter av langvarig bruk av AAS på hjerne, kognisjon og følelser.  Ved å følge opp steroidebrukerne og kontrollgruppen ved flere tidspunkter, kan vi undersøke om det er forskjeller i grad av endring på ulike mål mellom gruppene og innad i gruppene. Dette er den første longitudinelle studien på feltet, og vil gi sikrere kunnskap om hvordan AAS-bruk påvirker hjerne, kognisjon og følelser. 

Kontaktperson:
Astrid Bjørnebekk, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
E-post: askrbj@ous-hf.no

Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


Samtaleterapi ved AAS-bruk. Pilotprosjekt

Steroideprosjektet ved Oslo universitetssykehus tilbyr en gratis og uforpliktende informasjonssamtale med en fagperson om behandlingstilbudet ved OUS. Etter avsluttet samtale kan den informasjonssøkende få veiledning inn i behandling etter ønske. Hovedformålet med studien er å se på hvilken effekt informasjonssamtaler har som et ledd i å hjelpe en bruker med behandlingsbehov inn i behandling. I tillegg ønsker vi mer kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til at en bruker av anabole steroider ønsker behandling.

Ansvarlig:
Christine Wisløff, Steroideprosjektet, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
E-post: chrwis@ous-hf.no

Prosjektperiode:
2013–2018

Deltakende helseregioner:
HV HSØ


Steroidebruk blant pasienter i TSB – prevalensstudie

Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av bruk av anabole steroider og andre dopingmidler blant pasienter i rusbehandling. I tillegg ønsker vi kunnskap om hvorvidt AAS er noe rusbehandlere er oppmerksomme på og tar hensyn til i behandlingstilbudet til pasientene. Vi ønsker også å få en oversikt over hvilke uønskede virkninger AAS-brukere har opplevd , og om de som bruker steroider skiller seg fra pasientgruppen forøvrig med hensyn til personlighetstrekk, vold og øvrig rusatferd.

Ved å kartlegge omfanget og egenskaper ved AAS bruk blant pasienter i rusbehandling, håper vi å bidra til et økt fokus på denne problematikken


Ansvarlig:
Astrid Bjørnebekk, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
E-post: askrbj@ous-hf.no

Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2019

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


MoCA - validering av verktøy for kognitiv screening av ruspasienter

Prosjektet har som mål å validere et kort screeningverktøy for kognitiv funksjon (MoCA). MoCA er utviklet i Canada og er mye brukt og omfattende forsket på i forbindelse med mistanke om begynnende demens eller kognitiv svikt hos ulike pasientgrupper. Sammenhengen mellom rusmisbruk og svekket kognitiv funksjon er forsket på og man understreker viktigheten av å ta hensyn til kognitiv funksjon i utarbeidelse av behandlingsplanen. Målet med denne undersøkelsen er å undersøke om MoCA er et godt instrument å bruke for pasienter med ruslidelser. Formålet er å bidra til bedre behandling.

Prosjektet er et samarbeid mellom KORFOR, Tyrili, Nasjonal Kompetansetjeneste TSB og RusForsk.

Kontaktperson:
Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk

MoCa

Prosjektperiode:
2015–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ


Personlighet og rus, Normering SIPP-118

Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk

SIPP-118

Prosjektperiode:
2013–2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Opplevde barrierer mot å søke behandling for helseproblemer etter bruk av anabole steroider  

Ingrid Amalia Havnes, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2018

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN

Systematisk ruskartlegging i somatiske avdelinger – en implementeringsstudie

Det er godt dokumenterte sammenhenger mellom alkoholbruk og en rekke somatiske og psykiske helseproblemer. I Norge anslår Helsedirektoratet at inntil hver tredje pasient i somatiske avdeling er innlagt på grunn av rusrelaterte problemer. Pasienter med rusmiddelproblematikk trenger både adekvat somatisk behandling, samt tilbud om adekvat hjelp og oppfølging av rusmedisinske problemstillinger, men det er bare et fåtall av helseforetakene selv som sier at de har etablert systemer og modeller i tråd med oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Utviklingsarbeidet vil ledes av NK-TSB i samarbeid med RusForsk og andre relevante faglige miljøer og representanter fra målgruppen.

Les mer om prosjektet her

Kontaktpersoner
Merete Taksdal, NK TSB mertak@ous-hf.no
 Espen Ajo Arnevik, Rusforsk esarne@ous-hf.no

Forskningsnyheter

  • Bedre rusakutt hjelp til pasienter i Oslo

    «Rusakutten» ved Oslo universitetssykehus åpnet i 2010 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet, og var den første av sitt slag i et norsk sykehus. En rapport fra SINTEF beskriver pasienter og samarbeidspartneres erfaringer.

  • Hva slags feedback-verktøy egner seg best i TSB?

    En revisjonsgruppe har gjennomgått 11 eksisterende feedbackverkøy som blir brukt i samtalebehandling for å vurdere om de er egnet i behandling av ruslidelser.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.