Vår forskning

Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal fremme og utføre forskning på ulike områder innen rusbehandling. Vi utfører andre forskningsoppdrag alene eller i samarbeid med eksterne aktører. 

 


Behandlingsønske og informasjonsbehov blant brukere av anabole steroider med helseproblemer

Ingrid Amalia Havnes, Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


The Norwegian Offender Mental Health and Addiction study


Anne Bukten, Universitetet i Oslo
Ansvarlig i NK-TSB: Ingrid Amalia Havnes

Prosjektperiode:
2013–2023

Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN


Lederutvikling gjennom mentorordning

Ledelse er sentralt for kvaliteten på tjenestene Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). NK-TSB har etablert et nasjonalt ledernettverk. Som del av dette nettverket arrangeres det en mentorordning hvor omtrent halvparten av de 150 deltakende ledere deltar. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom NK-TSB, RusForsk og BI der vi ønsker å:

  1. Identifisere de lederutfordringene TSB-ledere er opptatt av, og om disse er TSB spesifikke eller av mer generell karakter.
  2. Undersøke om ledernettverket har noen effekter for deltagerne.
  3. Undersøke om mentorordningen bidrar til en endring i lederatferd.

Ansvarlig:
Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk
E-post: esarne@ous-hf.no

Prosjektperiode:
2017–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


Statusrapport LAR 

TSB-enheter med LAR-tilbud beskriver hvert år status for hver enkelt pasient og innhenter data på spesifiserte områder som mortalitet og morbiditet. Status brukes til kvalitetssikring av behandlingen og gi grunnlag for å vurdere om den enkeltes behandling er på riktig kurs og om det er behov for endringer. Aggregerte anonymiserte data sendes SERAF. Rapporten drøftes i de nasjonale LAR-ledermøtene.

Seraf, Oslo universitetssykehus HF samarebeider med flere om rapportene.
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB er Helge Waal,
epost: helwaa@ous-hf.no

Statusrapporter LAR

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


Asperger syndrom og rus (avsluttet)

Sissel Berge Helverschou, Oslo universitetssykehus HF
Ansvarlig i  Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik

Prosjektperiode:
2014–2018

Asperger syndrom og rus

Deltakende helseregion:
HSØ


Alkoholidentifikasjon og intervensjoner i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, KORFOR
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode:
2015–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ


Samtaleterapi ved AAS-bruk. Pilotprosjekt

Steroideprosjektet ved Oslo universitetssykehus tilbyr en gratis og uforpliktende informasjonssamtale med en fagperson om behandlingstilbudet ved OUS. Etter avsluttet samtale kan den informasjonssøkende få veiledning inn i behandling etter ønske. Hovedformålet med studien er å se på hvilken effekt informasjonssamtaler har som et ledd i å hjelpe en bruker med behandlingsbehov inn i behandling. I tillegg ønsker vi mer kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til at en bruker av anabole steroider ønsker behandling.

Ansvarlig:
Christine Wisløff, Steroideprosjektet, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
E-post: chrwis@ous-hf.no

Prosjektperiode:
2013–2018

Deltakende helseregioner:
HV HSØ


MoCA - validering av verktøy for kognitiv screening av ruspasienter

Mulighet for svekket kognitiv funksjon er et viktig hensyn å ta i utarbeidelse av behandlingsplaner. Målet med denne undersøkelsen er å undersøke om MoCA er et godt instrument å bruke for pasienter med ruslidelser. MoCA er mye brukt og omfattende forsket på i forbindelse med mistanke om begynnende demens eller kognitiv svikt hos ulike pasientgrupper.

Prosjektet er et samarbeid mellom KORFOR, Tyrilistiftelsen, Nasjonal Kompetansetjeneste TSB og RusForsk.

Kontaktperson:
Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk

MoCa

Prosjektperiode:
2015–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ

Opplevde barrierer mot å søke behandling for helseproblemer etter bruk av anabole steroider  

Denne studien søker å få økt forståelse for hvilke barrierer AAS-brukere opplever mot å søke behandling når de opplever AAS-relaterte fysiske, psykiske, sosiale eller kognitive helseproblemer. Oppleves barrierene hos AAS-brukeren selv, i det sosiale miljøet, i storsamfunnet eller i behandlingssystemet? Hovedformålet er at den samlede kunnskapen fra prosjektet kan bidra til å redusere barrierer mot å søke behandling, og at behandlingen i TSB kan tilrettelegges og tilpasses personer som ønsker hjelp til å redusere AAS-relaterte helseskader. Det å få økt kunnskap om hva AAS-brukere har behov for å få hjelp med i spesialisthelsetjenesten, vil kunne gjøre helsepersonell bedre i stand til å planlegge helsehjelpen sammen

Kontaktperson:
Ingrid Amalia Havnes, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
E-post: UXAMAV@ous-hf.no

Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2018

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN

Systematisk ruskartlegging i somatiske avdelinger – en implementeringsstudie

Det er godt dokumenterte sammenhenger mellom alkoholbruk og en rekke somatiske og psykiske helseproblemer. I Norge anslår Helsedirektoratet at inntil hver tredje pasient i somatiske avdeling er innlagt på grunn av rusrelaterte problemer. Pasienter med rusmiddelproblematikk trenger både adekvat somatisk behandling, samt tilbud om adekvat hjelp og oppfølging av rusmedisinske problemstillinger, men det er bare et fåtall av helseforetakene selv som sier at de har etablert systemer og modeller i tråd med oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Utviklingsarbeidet vil ledes av NK-TSB i samarbeid med RusForsk og andre relevante faglige miljøer og representanter fra målgruppen.

Les mer om prosjektet her

Kontaktpersoner:
Merete Taksdal, NK TSB mertak@ous-hf.no
Espen Ajo Arnevik, Rusforsk esarne@ous-hf.no

Forskningsnyheter

  • Vitenskapelige artikler og publikasjoner

    Vitenskapelige artikler og publikasjoner forfattet av ansatte i Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

  • Bedre rusakutt hjelp til pasienter i Oslo

    «Rusakutten» ved Oslo universitetssykehus åpnet i 2010 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet, og var den første av sitt slag i et norsk sykehus. En rapport fra SINTEF beskriver pasienter og samarbeidspartneres erfaringer.

Fant du det du lette etter?