Vår forskning

Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal fremme og utføre forskning på ulike områder innen rusbehandling. Vi utfører andre forskningsoppdrag alene eller i samarbeid med eksterne aktører. 

The Norwegian Offender Mental Health and Addiction study

NorMa er en studie av mental helse og rusbruk blant innsatte i norske fengsler. Studien ledes av Anne Bukten ved SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, og er grunnlag for samarbeid mellom flere forskningsmiljøer. Ett av målene som er med i undersøkelsen, er å kartlegge bruk av anabole steroider blant de innsatte. Denne delen fokuserer forsker Ingrid Amalia Havnes på.

Ansvarlig:
Anne Bukten, Universitetet i Oslo
Ansvarlig i NK-TSB:
Ingrid Amalia Havnes, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
E-post: UXAMAV@ous-hf.no

Prosjektperiode:
2013–2023

Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN


Lederutvikling gjennom mentorordning

Ledelse er sentralt for kvaliteten på tjenestene Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). NK-TSB har etablert et nasjonalt ledernettverk. Som del av dette nettverket arrangeres det en mentorordning hvor omtrent halvparten av de 150 deltakende ledere deltar. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom NK-TSB, RusForsk og BI der vi ønsker å:

  1. Identifisere de lederutfordringene TSB-ledere er opptatt av, og om disse er TSB spesifikke eller av mer generell karakter.
  2. Undersøke om ledernettverket har noen effekter for deltagerne.
  3. Undersøke om mentorordningen bidrar til en endring i lederatferd.

Ansvarlig:
Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk
E-post: esarne@ous-hf.no

Prosjektperiode:
2017–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


Statusrapport LAR 

TSB-enheter med LAR-tilbud beskriver hvert år status for hver enkelt pasient og innhenter data på spesifiserte områder som mortalitet og morbiditet. Status brukes til kvalitetssikring av behandlingen og gi grunnlag for å vurdere om den enkeltes behandling er på riktig kurs og om det er behov for endringer. Aggregerte anonymiserte data sendes SERAF. Rapporten drøftes i de nasjonale LAR-ledermøtene.

Seraf og Oslo universitetssykehus HF samarebeider med flere miljøer om rapportene.
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB er Helge Waal
epost: helwaa@ous-hf.no

Statusrapporter LAR

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


Alkoholidentifikasjon og intervensjoner i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, KORFOR
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode:
2015–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ


Behandlingsønske og informasjonsbehov blant brukere av anabole steroider med helseproblemer 

Steroideprosjektet ved Nasjonal kompetansetjeneste for TSB tilbyr pårørende og brukere av anabole steroider en uforpliktende informasjonssamtale med en fagperson om behandling ved slik bruk. Etter avsluttet samtale kan den informasjonssøkende få veiledning inn i behandling etter ønske. Hovedformålet med studien er å se på hvilken effekt informasjonssamtaler har som et ledd i å hjelpe en bruker med behandlingsbehov inn i behandling. I tillegg ønsker vi mer kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til at en bruker av anabole steroider ønsker behandling.

Kontaktperson:
Christine Wisløff, Steroideprosjektet, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
E-post: chrwis@ous-hf.no

Prosjektperiode:
2015–

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


MoCA - validering av verktøy for kognitiv screening av ruspasienter

Mulighet for svekket kognitiv funksjon er et viktig hensyn å ta i utarbeidelse av behandlingsplaner. Målet med denne undersøkelsen er å undersøke om MoCA er et godt instrument å bruke for pasienter med ruslidelser. MoCA er mye brukt og omfattende forsket på i forbindelse med mistanke om begynnende demens eller kognitiv svikt hos ulike pasientgrupper.

Prosjektet er et samarbeid mellom KORFOR, Tyrilistiftelsen, Nasjonal Kompetansetjeneste TSB og RusForsk.

Kontaktperson:
Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk

MoCa

Prosjektperiode:
2015–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ

Opplevde barrierer mot å søke behandling for helseproblemer etter bruk av anabole steroider  

Denne studien søker å få økt forståelse for hvilke barrierer AAS-brukere opplever mot å søke behandling når de opplever AAS-relaterte fysiske, psykiske, sosiale eller kognitive helseproblemer. Oppleves barrierene hos AAS-brukeren selv, i det sosiale miljøet, i storsamfunnet eller i behandlingssystemet? Hovedformålet er at den samlede kunnskapen fra prosjektet kan bidra til å redusere barrierer mot å søke behandling, og at behandlingen i TSB kan tilrettelegges og tilpasses personer som ønsker hjelp til å redusere AAS-relaterte helseskader. Det å få økt kunnskap om hva AAS-brukere har behov for å få hjelp med i spesialisthelsetjenesten, vil kunne gjøre helsepersonell bedre i stand til å planlegge helsehjelpen sammen

Kontaktperson:
Ingrid Amalia Havnes, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
E-post: UXAMAV@ous-hf.no

Prosjektperiode:
2016–

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN

Systematisk ruskartlegging i somatiske avdelinger – en implementeringsstudie

Det er godt dokumenterte sammenhenger mellom alkoholbruk og en rekke somatiske og psykiske helseproblemer. I Norge anslår Helsedirektoratet at inntil hver tredje pasient i somatiske avdeling er innlagt på grunn av rusrelaterte problemer. Pasienter med rusmiddelproblematikk trenger både adekvat somatisk behandling, samt tilbud om adekvat hjelp og oppfølging av rusmedisinske problemstillinger, men det er bare et fåtall av helseforetakene selv som sier at de har etablert systemer og modeller i tråd med oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Utviklingsarbeidet vil ledes av NK-TSB i samarbeid med RusForsk og andre relevante faglige miljøer og representanter fra målgruppen.

Mer om prosjektet

Kontaktpersoner:
Merete Taksdal, NK TSB mertak@ous-hf.no
Espen Ajo Arnevik, Rusforsk esarne@ous-hf.no

Prosjektperiode:

Deltakende helseregioner:

Kartlegging av steroidebruk blant pasienter i rusbehandling

Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av bruk av anabole steroider (AAS) og andre dopingmidler blant pasienter i rusbehandling. I tillegg ønsker vi kunnskap om hvorvidt AAS er noe rusbehandlere er oppmerksomme på og tar hensyn til i behandlingstilbudet til pasientene. Vi ønsker også å få en oversikt over hvilke uønskede virkninger AAS-brukere har opplevd , og om de som bruker steroider skiller seg fra pasientgruppen forøvrig med hensyn til personlighetstrekk, vold og øvrig rusatferd. Ved å kartlegge omfanget og egenskaper ved AAS bruk blant pasienter i rusbehandling, håper vi å bidra til et økt fokus på denne problematikken.

Ansvarlig:
Astrid Bjørnebekk, RusForsk, askrbj@ous-hf.no
Kontraktperson i NK TSB: Ingrid Amalia Havnes, Nasjonal
E-post: UXAMAV@ous-hf.no

Prosjektperiode:
2016-

Informasjon om prosjektet (RusForsk)

Deltakende helseregioner:

Bruk av anabole steroider blant kvinner


Formålet med studien er å sette lys på bruk av anabole steroider blant kvinner, ettersom dette er en gruppe som hittil er viet lite fokus i forskningen. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om hvilken virkning bruk av anabole steroider kan ha på kvinners fysiske og psykiske helse, hvordan disse virkningene oppleves av kvinnene, og hvilke motiver for og erfaringer med steroidbruk kvinnene har. Økt kunnskap om kvinners bruk av AAS er viktig for å kunne møte dem med behandlende tiltak.

Ansvarlig:
Astrid Bjørnebekk, RusForsk, askrbj@ous-hf.no
Kontraktperson i NK TSB: Ingrid Amalia Havnes, Nasjonal
E-post: UXAMAV@ous-hf.no

Om prosjektet på Steroidelab

Om prosjektet hos RusForsk

Prosjektperiode: 
2015-

Deltakende helseregioner:

Hormonterapi for menn som slutter med anabole steroider - en pilotstudie av 'abstinens'-symptomer og endring i helserisiko

I denne studien er målet å undersøke om hormonterapi gjør det lettere å slutte med anabole steroider og hvordan helserisiko reduseres etter avsluttet bruk. Mange som avslutter bruk av anabole steroider opplever ulike fysiske og psykiske bivirkninger som følge av lave testosteronverdier, noe som kan gjøre det vanskelig å avslutte bruk. Denne studien ønsker derfor å utforske om bruk av legemiddelet Klomifen er effektivt til å restarte egenproduksjon av testosteron hos menn, om deltakerne opplever færre bivirkninger og om legemiddelet er trygt til slik bruk. På lengre sikt vil det vurderes om slik medisinering kan inngå i behandling av menn som ønsker å slutte med anabole steroider.

Ansvarlig:
Ingrid Amalia Havnes, Nasjonal
E-post: UXAMAV@ous-hf.no

Prosjektperiode: 2020-2023

Deltakende helseregioner:

Fant du det du lette etter?