Satsing på rusakutte tilbud i Telemark

Flere ruspasienter i Telemark får øyeblikkelig hjelp. Sykehuset Telemark har opprettet et eget akutt-tilbud i TSB, og døgntilbud bygges ut på kommunalt nivå.

Øyeblikkelig hjelpo skal tilbys blant annet ved akutt fare for alvorlige relasjonsbrudd, sosiale konsekvenser eller funksjonsfall som følge av rusbruk (foto Shutterstock).

Siden våren 2018 har Sykehuset Telemarks tilbud om øyeblikkelig hjelp og døgnbasert avrusning vært på plass i form av en egen, spesialisert seksjon innen TSB.
– Ved å gjøre akutt-tjenestene til del av TSB, når vi et videre spekter ruspasienter enn før, sier seksjonens overlege Arne Johannesen.  – Våre pasienter varierer mer enn tidligere med hensyn til alder, type rusmiddelavhengighet og ulik dobbeltproblematikk.

Opprettet etter lokale ønsker

Ifølge en ny kartlegging fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB er det store ulikheter mellom hvordan helseforetak løser det lovpålagte kravet om å yte øyeblikkelig hjelp til pasienter med rusmiddelproblemer.  Å legge øyeblikkelig hjelp til pasienter «der rusmiddelbruk er dominerende i sykdomsbildet»  inn under TSB, er i tråd med anbefalinger i  Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.  Det er også hva Sykehuset Telemark har gjort.

I Telemark var ansvaret for å yte øyeblikkelig hjelp til rusavhengige tidligere lagt til sykehusets akuttseksjon i psykisk helsevern. Den hadde tre plasser øremerkete ruspasienter. Borgestadklinikken, Telemarks største private behandlingsenhet med avtale, hadde en avrusningsenhet, men kun mulighet for planlagt (elektiv) innleggelse.

Da avtaleforholdene med Borgestadklinikken ble endret, måtte kortene uansett legges på nytt, og sykehuset fikk i oppdrag fra Helse Sør-Øst å opprette en ny akutt- og avrusningsseksjon innenfor TSB i foretaket.

Tas imot av team

Sykehusets nye seksjon har 13 senger, hvorav 10 er forbeholdt planlagt avrusning og 3 avsatt til øyeblikkelig hjelp. Etter den nye organiseringen kan et pasientforløp som starter med ø-hjelp bli slik:  

  • Akutt ambulant team i sykehuset tar imot pasienten for vurdering av om han eller hun skal innlegges eller få oppfølging uten innleggelse, enten i førstelinje eller poliklinisk/ambulant i spesialisthelsetjenesten.
  • Avhengig av behov, får vedkommende tilbud enten om poliklinisk avrusning med støtte fra teamet, akutt innleggelse ved Seksjon avrusning eller ved døgnenhet innen psykisk helsevern.
  • Øyeblikkelig hjelp- opphold ved Seksjon avrusning av maksimalt 48 timers varighet.
  • Dersom pasienten er i behov av og ønsker det, overføres han deretter til avrusning ved samme seksjon.
  • De som trenger oppfølging for somatiske tilstander i somatiske avdelinger eller for psykisk lidelse i psykisk helsevern får det.
  • Pasienter i behov av videre behandling i døgnenhet i TSB kan bli overført uten opphold, andre får tilbud om poliklinisk oppfølging.

Overlege Arne Johannsen står i spissen for ny rusakutt døgnbehandling i Sykehuset Telemark.

Ifølge Arne Johannesen sier rundt 90 prosent av øyeblikkelig hjelp-pasientene ja til videre avrusningstilbud innenfor seksjonen. I tillegg til abstinensbehandling, skal behandlingen omfatte motivasjon for og videreformidling til oppfølging i spesialisthelsetjenesten eller kommunen.

Samarbeid med kommunene

Porsgrunn kommune er en av de største kommunene i sykehusets nedslagsfelt. Linn Kjersti Kristiansen er ruskonsulent i og Heidi Ekornrød Pedersen virksomhetsleder for Psykisk helsetjeneste og rusomsorg i  kommunen. Den har tilbud om Kommunale akutte døgnplasser (KAD) til personer med rus og psykisk helse-problemer og de to er opptatt av at kommunen selv skal skaffe seg erfaringer med å håndtere pasienter med akutte rusrelaterte kriser. Slike døgntilbud skulle vært en del av samhandlingsreformen, men hittil har kommunen liten erfaring med å ta dem i bruk  for personer med rusproblemer. Bare 10 personer med rusproblemer fikk i 2018 døgnbasert tilbud til innenfor KAD i Porsgrunn kommune.
– Behovet er sikkert større, mener de to. – Når tilbudet er så lite brukt, får vi ikke erfaringen vi trenger til å bli bedre.

Linn Kjersti Kristiansen i Porsgrunn kommune ønsker at kommunen skal få mer erfaring med døgnbasert øyeblikkelig hjelp til personer med ruslidelser.

Erfaringer med Sykehuset Telemarks nye seksjon skal tas opp i et samarbeidsmøte med kommunen og seksjonen våren 2019, og de to kommuneansatte ønsker både å høre sykehusets erfaringer og drøfte hva spesialisthelsetjeneste og kommune kan få til sammen.

Bedre samarbeid med somatikken 

Ifølge Arne Johannesen er om lag 30 prosent av henvisningene til den nye seksjonen elektive eller planlagte, 70 prosent er øyeblikkelig hjelp.
Et tettere naboskap med somatiske enheter i sykehuset, gjør det dessuten mulig å følge opp ruspasientenes somatiske tilleggsproblemer under oppholdet, ifølge overlegen.

– Vi samarbeider både om å gi pasienter i somatiske avdelinger behandling for underliggende rusproblem og om at pasienter med et kjent rusproblem får tilbud om avrusning i forkant av planlagt somatisk behandling.

Etter nesten ett år er Arne Johannesen rimelig fornøyd med valgene som er gjort:
 – Alle tjener på kort avstand mellom psykisk helsevern, somatisk helsetjeneste og TSB.  Vi skal ivareta pasientene både med tanke på rusavhengigheten og de psykiske og somatiske utfordringene de måtte ha med seg.

Les mer om Akutte tjenester for rusmiddelavhengige her.