Bruker i sentrum

Prosjekt for å gi studenter øvelse i å praktisere brukermedvirkning og samhandling

Ofte overveldes studenter ved overgangen til klinisk praksis. Dette prosjektet skal bidra til at studenter får større forståelse av hvordan samhandling, brukermedvirkning, individuell plan og annet tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt  brukere med sammensatt og kompleks problematikk kan arte seg.

Prosjektet bygger på metodikk utviklet ved UiO i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner samt ulike deler av tjenesteapparatet. Det skal lages film og undervisningspakke for studenter som viser frem verdien av et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i møter med pasienter med sammensatte utfordringer.

Bakgrunn for prosjektet

Siden 2015 har leger og forskere ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, behandlere ved Oslo universitetssykehus, bruker- og pårørendeorganisasjoner, kommunerepresentanter, NAV-ansatte og behandlere fra ruspoliklinikker prøvd ut en ny undervisningsmetode. Metodikken går ut på simulering av ansvarsgruppemøter, der bruker har tilbakelagt og bearbeidet egenerfaring med for eksempel rus- og psykisk helseutfordringer. Øvrige aktører i simuleringen er ansatte i tjenestene. Stiftelsen DAM har gitt økonomisk støtte til å videreutvikle metodikken slik at den skal nå flere studenter og læresteder.

Mål med prosjektet

Ved hjelp av film og annet støttemateriell samt opplæring av brukere som kan bistå i implementeringen, er målet at metoden kan tas i bruk av sykepleie-, vernepleie- og sosialt arbeid-studenter, ulike masterstudier, i tillegg til medisinstudenter.

Prosjektorganisasjon

Prosjektet driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB, med bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm og Universitet i Oslo som medsøkere. Vi har en referansegruppe med representanter fra flere høyskoler og universitet og ulike kompetansemiljø, i tillegg er det et tett samarbeid med relevante bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Prosjektbeskrivelse

Fremdrift

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Møte Referansegruppe Møte Referansegruppe Opplæring Undervisning
Workshop Brukere Workshop brukere UndervisningEvaluere
Produksjon av filmOpplæringspakkeUndervisningSluttrapport

 Ansatte

Tommy Sjåfjell
Prosjektleder
E-post: tommlu@ous-hf.no / tommys@a-larm.no
Telefon: 472 91 063
Eva Sørlie
Prosjektmedarbeider
E-post: esoerl@ous-hf.no  
Telefon: 932 07 001
 

Ingrid Amalia Havnes
Prosjektmedarbeider
E-post: uxamav@ous-hf.no  
Telefon: 469 59 791

Om prosjektet

  • Brukermedvirkning - en nøkkel til suksess

    Brukermedvirkning har en terapeutisk verdi ved å bedrer selvfølelse og selvbilde hos brukeren og – gjennom det – tro på at endring er mulig. Å skaffe seg helhetsbilde av pasientens situasjon er vesentlig for å lykkes med rusbehandling. Den...

  • Simulert ansvarsgruppe – et læringsverktøy

    Å delta i ansvarsgruppe for og med personer som har en ruslidelse er en ferdighet som medisinstudenter trenger mer enn teoretisk kunnskap om. Derfor bidrar bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet til å gi  medisinstudenter praktisk trening.

  • Vil øve studenter i å delta i ansvarsgruppemøter

    Et nytt prosjekt i NK-TSB skal gi studenter øvelse i å praktisere brukermedvirkning og samhandling. Via simulering trer de inn i sin framtidige yrkesrolle som deltakere i et ansvarsgruppemøte rundt en pasient med rus- og avhengighetsproblem.

Fant du det du lette etter?