HELSENORGE

Vil øve studenter i å delta i ansvarsgruppemøter

Et prosjekt i NK-TSB skal gi studenter øvelse i å praktisere brukermedvirkning og samhandling. Via simulering får de prøve seg rollen som deltakere i et ansvarsgruppemøte rundt en pasient med rus- og avhengighetsproblem.

Workshop med brukerreresentanter markerte starten på prosjektet "Bruker i sentrum". Til h Prosjektleder Tommy Sjåfjell og intititivtaker Ingrid Amalia Havnes.

Siden 2015 har ansatte ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, behandlere ved Avdeling rus- og avhgengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus og ulike NAV-kontor i Oslo kommune prøvd ut en ny undervisningsmetode som går ut på at studenter spiller fastlege i et ansvarsgruppemøte rundt en ruspasient, og ruspasienter har roller som ligner den de tidligere har vært i. Kommunerepresentanter, NAV-ansatte og behandlere fra en ruspoliklinikk deltar også i simuleringen. Samarbeidet har involvert representanter fra RIO, Wayback, A-larm, ProLAR Nett og pårørendeorganisasjonen Ivareta.

Spill og refleksjon

Tidligere har bare studenter i samfunnsmedisin fått slik undervisning. Nå utvides prosjektet som kalles «Bruker i sentrum». Målet er at metoden kan tas i bruk av sykepleie-, vernepleie- og sosialt arbeid-studenter, i tillegg til medisinstudenter. Det skal produseres film og annet støttemateriell, og brukere skal få opplæring i å bistå i implementeringen. 
Tommy Sjåfjell er leder for det toårige prosjektet, som er et samarbeid mellom bruker- og pårørendeorganisasjonen A-Larm, Universitetet i Oslo og NK-TSB og blir støttet av Stiftelsen DAM.

Bruker i sentrum

Forsker og psykiater Ingrid Amalia Havnes er en av initiativtakerne. Hun håper prosjektet vil kunne øke bruken både av individuell plan/ ansvarsgruppemøter og andre samhandlingsverktøy i helsetjenestene. 
– For brukere kan det å møte "profesjonsmakten" i et ansvarsgruppemøte, være overveldende og noen ganger skremmende. Noen fagpersoner opplever ansvarsgruppemøter som en utrygg og kaotisk situasjon. Ved å prøve seg i disse situasjonene, tror vi at studentene kan bli tryggere i den fremtidige rollen sin og dermed mer i stand til å få frem brukeres synspunkt, ressurser og bidrag til endring i tråd med sine egne mål, sier hun.

Tverrfaglig perspektiv

Prosjektet skal rette seg mot å møte en pasient- og brukergruppe som fordrer at systemet snakker godt sammen. Personene kan ha omfattende, samtidige behov for ulike tjenester, og stort behov for at aktørene innbyrdes forstår hverandres roller og utfordringer.
– Vi ønsker å skape en undervisning som gjør at studentene ser verdien av ulike samarbeidsparters roller og at tverrfaglig og tverretatlig samarbeid virker. For eksempel kan medisinstudenter få større forståelse av NAV sin rolle og sosionomer få bedre innsikt i fysiske helseproblemer som preger livene til mange rusavhengige, sier prosjektleder Tommy Sjåfjell.  

– Har du prøvd ut ansvarsgrupper i praksis, med skolerte brukere i en reell, fremtidig arbeidssituasjon, har du kjent på noen utfordringer og dilemmaer, og sett hvilke gevinster brukerinvolvering og samhandling kan gi. 


 

Fant du det du lette etter?