Faglige rammer og fagutvikling i TSB

Hvilke faglige rammer omgir TSB i dag og hva er behovet framover?

Forskningsvirksomhet, spesialistkompetanse og samhandlingspraksis er eksempler på rammefaktorer som kan øke kvaliteten på behandling av rus og avhengighetslidelser i spesialisthelsetjenesten. Rapporten Faglige rammer og fagutvikling i TSB beskriver hvilke faglige rammeverk som omkranser dagens TSB og behov for forbedring av dette i årene som kommer. Rapporten omhandler ni rammefaktorer og munner ut i 20 anbefalinger. Prosjektet er avsluttet. Se rapporten Faglige rammer for TSB, Rapport fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB ble utarbeidet i 2017 på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF.

Kapitler i rapporten

Universitetssykehusenes rolleForskningsvirksomhetSpesialistkompetanse Pasientutredning Kvalitetssikring Samhandling mellom TSB og kommunale tjenesterSamhandling med øvrig spesialisthelsetjeneste

Kompetansetjenester Brukermedvirkning i TSB

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet hadde følgende oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF .
Prosjektbeskrivelse

 

Kontaktperson til prosjektet

Kontaktperson Prosjektleder Espen Ajo Arnevik
(etter 1. desember 2016)
esarne@ous-hf.no
Tlf 412 09 898
Anbefalingene

Om universitetssykehusenes rolle:

I: Universitetssykehusene er pålagt å ha et ledende ansvar for forskning og spesialistutdanning for alle medisinske fagfelt. TSB må ha en tydelig plassering i universitetssykehuset som understøtter samhandling med somatikk og psykisk helsevern slik at fagfeltets ansvar for forskning og spesialistutdanning ivaretas.

Forskningsvirksomhet:

II. Alle universitetssykehus må ha en egen forskningsstrategi for TSB. Den må konkretiseres med tydelige forskningstemaer, og prioritere mellom disse. Forskningsgrupper i TSB må være en del av universitetssykehusenes ordinære forskningsorganisering.
III. Den kliniske forskningen på behandling av rus- og avhengighetslidelser må styrkes gjennom forankring i et forskningssterkt universitetssykehus. Det er nødvendig å avsette midler i en overgangsperiode på minimum 5 år for å bygge opp dette.
IV. En forutsetning for et forskningssamarbeid mellom helseforetak og private samarbeidspartnere i regionen er etablering og finansiering av et regionalt forskningsnettverk ledet fra universitetssykehuset.

Spesialistkompetanse

V. Helseforetakene har en viktig rolle i spesialistutdanningen av leger. Etablering av utdanningsinstitusjoner i rusmedisin må understøttes, med en særskilt regional satsing, slik at det blir utdannet tilstrekkelig antall leger med spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin i regionen.
VI. Helseforetakene og private samarbeidspartnere bør sørge for at psykologer, sosionomer og sykepleiere kan få spesialistutdanning innen rus- og avhengighetsbehandling. Det må settes av tilstrekkelig ressurser til dette.
VII. Grunnutdanningene i medisin, psykologi og helse- og sosialfag tematiserer i begrenset grad identifisering, diagnostisering/utredning og behandling av mennesker med rus- og avhengighetsproblemer. Samarbeid mellom RHF og utdanningsinstitusjoner er nødvendig for å kvalitetssikre helsepersonells grunnutdanning.

Utredning

VIII. TSB må veilede kommunenes helse- og sosialtjeneste i henvisningsprosess for å sikre et godt pasientforløp.
IX. Det bør gjennomføres regelmessig monitorering for å sikre likeverdige vurderinger av henvisninger og for å hindre uønsket variasjon.
X. Det bør bygges opp spesialisert døgnbasert utredningstilbud i alle helseforetak. Bare slik kan pasienter utredes for rusproblematikk og komorbide tilstander på spesialistnivå.

Kvalitetssikring

XI. Det er nødvending med et kvalitetsløft i rapporteringen fra TSB- enheter til Norsk pasientregister både i helseforetak og hos private samarbeidspartnere.
XII. HSØ må sørge for at alle TSB enheter både i helseforetak og private avtalepartnere innrapporterer alvorlige hendelser/avvik til RHF, og at meldesystemene til Helsedirektorat/Statens helsetilsyn brukes slik forutsatt av helsemyndighetene.
XIII. Nasjonale faglige retningslinjer i TSB må implementeres systematisk. Det må lages en konkret og samordnet plan for dette.
XIV. Et nasjonalt kvalitetsregister vil gi muligheter for å dokumentere kvalitet i tjenestene, gjøre analyser, gi data til forskning og kontinuerlig kvalitetsforbedring. Et slikt register må være del av det elektroniske pasientadministrative systemet.

Samhandling med kommunale tjenester

XV. De formelle samarbeidsavtalene mellom TSB og kommunene må konkretisere samarbeidstiltak for pasienter med rus- og avhengighetsproblemer.
XVI. Alle helseforetak må etablere ambulante samarbeidsmodeller i nært samarbeid med kommunen i eget sykehusområdet. Det bør settes av stimuleringsmidler til dette i en oppstartsfase, før finansieringsansvaret gradvis overføres til de ordinære rammene til helseforetakene. Det må tilrettelegges for erfaringsdeling og kompetanseoverføring gjennom ulike læringsnettverk og læringsarenaer.

Samhandling i spesialisthelsetjenesten

XVII. Pasienter innlagt i somatiske avdelinger må kartlegges for sine rusvaner. Dette bør monitoreres regelmessig.

Kompetansetjenester

XVIII. Det bør utarbeides en nasjonal kompetanseutviklingsplan for rusfeltets slik at innsatsen til fagutviklingen både fra oppdragsgivere og utførere (kompetansetjenester, kompetansesentre, forskningssentre, HF og private avtaleparter) rettes mot prioriterte områder.

Brukermedvirkning

XIX. Brukermedvirkning på system, tjeneste og individnivå må dokumenteres i alle TSB-enheter.
XX. Det bør iverksettes systematisk evaluering og forskning på effekt av ulike former for brukermedvirkning.


Rapport i fullformat

Rapporten ble overlevert Helse Sør-Øst 07.03.2017


Faglige rammer for TSB

Presentasjon av rapporten 


Faglige rammefaktorer for TSB

 • Universitetssykehusenes rolle

  Organiseringen av universitetssykehusenes tilbud om TSB innvirker direkte på samarbeid, pasientflyt og behandlingsforløp omkring den enkelte pasient, men også på de faglige rammene for behandlingen og hvordan ressurser prioriteres.

 • Forskningsvirksomhet

  Oppdragsbrevene til de enkelte HF, de regionale helseforetakenes forskningsprogrammer, nasjonale forskningsprogrammer og andre forskningsaktører gir føringer for klinisk forskning i TSB.

 • Spesialistkompetanse

  Nødvendig spesialistkompetanse i TSB er psykologfaglig, sosialfaglig og medisinskfaglig kompetanse, brukerkompetanse og kunnskap om kommunale helse- og velferdstjenester.

 • Pasientutredning

  Pasienter med rus og avhengighetslidelser har behov for og krav på ulike tjenester tilpasset sine spesifikke lidelser, symptomer og fungering. Utredning er avgjørende for å kunne tilpasse behandlingsnivå og planlegge og iverksette spesifikk...

 • Kvalitetssikring

  Kvalitetsmåling er nyttige i intern kvalitetsforbedring, og kan benyttes til styringsdata både i virksomhetene og på politisk nivå. Hvordan blir kvalitetsmåling fulgt opp innen TSB?

 • Samhandling i spesialisthelsetjenesten

  Pasienter med rus- og avhengighetstilstander har oftere enn andre pasientgrupper samtidige somatiske og psykiske problemer og behov for ulike spesialisthelsetjenester. Samhandling mellom tjenestene er derfor en forutsetning for pasientbehan...

 • Brukermedvirkningen i TSB

  Holdninger, tradisjoner og manglende kunnskap kan påvirke pasientens reelle mulighet for å medvirke i rusbehandling, slik de har rett til. 

 • Kompetansetjenester

  Kompetanse basert på brukerkunnskap, den kliniske kunnskap og forskning har betydning for prioriteringer innenfor TSB. Det er vesentlig hvordan denne kunnskapen formidles til ledere, klinikere og pasienter.

 • Samhandling mellom TSB og kommunale tjenester

  TSB-pasienter har ofte behov for sammensatte og koordinerte tjenester. Derfor er god og konkret samhandling mellom TSB og kommune rundt den enkelte pasient avgjørende for å lykkes. 

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?