Forskningsvirksomhet

Oppdragsbrevene til de enkelte HF, de regionale helseforetakenes forskningsprogrammer, nasjonale forskningsprogrammer og andre forskningsaktører gir føringer for klinisk forskning i TSB.

 

Oppdragsbrevene til de enkelte HF, de regionale helseforetakenes forskningsprogrammer, forskningsprogrammer og -aktører og gir føringer for den klinikknære forskningen.

Ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) går bare to prosent av de norske sykehusenes driftskostnader til forskning innen TSB. Sett i forhold til fagområdets størrelse målt for eksempel i antall årsverk, er forskningsvirksomheten i TSB mye lavere enn for både somatisk og psykisk helsevern.

Det enkelte HF utarbeider egne forskningsstrategier for hvilken forskning som skal skje på klinikk, avdeling- og seksjonsnivå. I det følgende presenteres hvordan det enkeltes universitetssykehus organiserer forskning om TSB og hvordan de innpasser forskning om TSB i sin forskningsstrategi.

Oslo universitetssykehus (OUS)

OUS har egen forskningsstrategi på overordnet nivå, samt en forskningsstrategi for Klinikk psykisk helse og avhengighet. Det er ikke utviklet egen forskningsstrategi for TSB, og ikke budsjettert egne midler til forskning.
Klinikk psykisk helse og avhengighet har egen FOU avdeling med egne enheter. TSB har ingen egen enhet i FOU avdelingen, men det er etablert tre forskningsgrupper for TSB, alle ledet av SERAF. Det er heller ingen egen forskningsenhet i avdeling rus og avhengighetsbehandling, men en undersøkelse viser at det i 2015 ble brukt ett  egenfinansiert årsverk og tre eksternt finansierte årsverk til forskning.

Akershus universitetssykehus (Ahus)

Sykehusets forskningsstrategi for 2012-2016, fokuserer på å utnytte foretakets innovative og forskningsmessige potensiale. Med nytt bygg, infrastruktur og utstyr, og med tilgang på store pasientgrupper, ser de seg i god stand til aktiv forskningsinnsats. Det understrekes også at som et av landets største akuttsykehus har det muligheter til forskning på akutte pasientforløp, også innen psykisk helsevern. Det er ikke utviklet egen forskningsstrategi for TSB.
Ahus sin FOU- avdeling ligger på nivå 3, under divisjon for psykisk helsevern. Seksjon forskning, psykisk helsevern, ligger under FOU-avdelingen. I seksjon forskning, psykisk helsevern var det 12 årsverk i 2015 (Årsmelding, 2015).
Det ble ved A-hus i 2012 dannet fire forskningsgrupper med basis i Seksjon for forskning; Psykobiologi og rus, Barn og unge psykiske helse, Kvalitet og implementering, og Brukeres og pårørendes erfaringer. Det er i alt 25 registrerte forskningsprosjekter i seksjonen, hvorav ett rettes mot TSB (Naltreksonprosjektet) og ett hvor en av tre underproblemstillinger gjelder forskning om barn av rusmisbrukere.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

UNNs forskningsstrategi er overordnet og baseres på foretakets strategi. Kjerneverdiene kvalitet, trygghet, respekt og omsorg, og medvirkning er løftet frem som en strategisk hovedretning. Det nevnes ikke noe om TSB eller andre spesifikke fagfelt i UNNs strategi for forskning, og det er ikke utviklet egen forskningsstrategi for TSB.
Ved UNN er rusforskningen lagt under Fagutviklingsenheten rus og psykiatri, som er underlagt Psykisk helse og rusklinikken. Enheten har ca. 8 stillinger og et nettobudsjett på ca. 7 mill Nkr. (2014). Rusforskning ved UNN har et halvt årsverk og ca.1.1 mill. Nkr i året i budsjett (2016).

Haukeland universitetssykehus

Under de strategiske satsingsområdene rus og psykisk helsevern for barn og unge er forskning nevnt spesielt. TSB blir ikke omtalt i forskningsstrategien, og det er ingen egen forskningsstrategi for TSB. Avdeling for rusmedisin (AFR) er lagt på nivå 2, har egen FOU-seksjon med ca. 7 årsverk, og et budsjett på 5 mill. Nkr. årlig.


Stavanger universitetssykehus

Helse Stavanger HF har ikke publisert en spesifikk forskningsstrategi for TSB, eller nevnt TSB i den overordnete strategien, men har en ambisiøs helhetlig strategiplan for 2013–2017.
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR), er lagt på nivå 3, og er en del av Avdeling for unge voksne ved Stavanger universitetssykehus, men skal dekke hele Helse Vest-regionen. KORFOR står for forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus i Helse Vest. KORFOR fungerer også som en nettverksorganisasjon som initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er ca. 11 årsverk ved enheten.

St. Olavs hospital HF-Universitetssykehuset i Trondheim

St. Olavs hospital har en overordnet forskningsstrategi hvor ingen konkrete fagfelt er nevnt. I deres strategi for 2015-2018 står det imidlertid at organisasjon, teknologi og økonomi blir viktige områder å se i sammenheng, for å utvikle ny kunnskap og ferdigheter innen logistikk og ressursbruk i helsetjenesten, og at det innen feltet TSB skal samarbeides tettere mellom rus, psykisk helsevern og somatikk. Det er ingen egen forskningsstrategi for TSB.

KoRus-Midt er organisert som en avdeling i Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs HF. FOU-seksjon er en del av denne avdelingen. Seksjonen er finansiert av St. Olavs Hospital. Dette er en spesifikk TSB-forskningsseksjon, med seks forskerstillinger, en forskningskoordinator, og en opplæringsrådgiver. I tillegg er det ansatt en stipendiat. Budsjett for denne seksjonen er på 7,8 mill kroner (2016).


Aktuelle forskningsprogram

Satsing på flere og større kliniske studier er i tråd med de overordnede målene i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024. Målet er å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne. I HelseOmsorg21-strategien er også økt antall kliniske studier et mål.
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker på bakgrunn av ovennevnte i år (2016), å etablere en felles satsing på kliniske multisenterstudier i helseforetakene. Satsingen skal organiseres som et felles forskningsprogram kalt Klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) 2016.
KLINBEFORSK eies av de regionale helseforetakene og finansieres med totalt 130 mill. kroner for utlysning 2016. Tilskuddet fordeles i sin helhet til Helse Sør-Øst RHF som håndterer midlene i samråd med, og på vegne av, de tre øvrige regionale helseforetakene. 

Registre og biobanker

Opprettelse av dette er noe Regional etisk komite (REK) har signalisert ønske om. Det kan dreie forskningsvirksomhet fra store generelle informerte samtykker i store paraplyprosjekter til registre hvor en i etterkant ber om å få se på spesifikke problemstillinger. Slik basisvirksomhet finansieres per i dag ikke av de vanlige forskningsfinansieringskanalene. Her bør og tar Universitetssykehusene sitt ansvar med å bygge opp forskningsseksjoner og avdelinger internt. Dette skjer også i økende grad hos private avtaleparter som legger dette inn i døgnprisen i sine anbud. 


Se også:

Oversikt over forskning i TSB 


Fant du det du lette etter?