Kompetansetjenester

Kompetanse basert på brukerkunnskap, den kliniske kunnskap og forskning har betydning for prioriteringer innenfor TSB. Det er vesentlig hvordan denne kunnskapen formidles til ledere, klinikere og pasienter.

 

Det er to ulike kompetansetjenester som tjener dette formålet: Regionale kompetansesentre (KoRUS) og Nasjonale kompetansetjenester.

Se beskrivelse her:

Nasjonale kompetansetjenester og -sentre

Se mandat her:

Mandat for nasjonale kompetansetjenester

Utfordringer

I 2004 da deler av rusfeltet innlemmet i spesialisthelsetjenesten, ble det ikke laget noen nasjonal kompetanseutviklingsplan med helhetlig faglig målsetning for helseområdet TSB. Kompetansetilbudene er ulikt organisert, har ulikt innhold, og kvaliteten er usikker da det ikke eksisterer noe nasjonalt kvalitetsregister for feltet.

Det er vesentlig hvordan denne kunnskapen formidles til ledere, klinikere og pasienter slik at behandlingstilbudet generelt, og behandlingen for den enkelte pasienten, kan matche behovet. Behandlingen skal være basert på gjeldende kunnskap.

Det er betydelig ressurser avsatt til å arbeide med kompetanseutvikling overfor både kommunale helse- og sosialtjenester og spesialisthelsetjenester som arbeider med pasienter med rus- og avhengighetsproblemer. Ved en samordning av disse ressursene vil man i større grad kunne rette innsatsen mot noen prioriterte områder, og nå hele forløpet fra kommunale tjenester til spesialisthelsetjenester og tilbake igjen til kommunen. Per i dag oppleves innsatsene i for stor grad som fragmenterte og med en svak koordinering av arbeidet.  

Fant du det du lette etter?