Familienettverket


Nasjonalt læringsnettverk for ansatte i familieambulatoriene og tilsvarende tjenester og institusjoner i TSB med pasientgruppen gravide og sped-/småbarnsforeldre med psykiske helse- eller rusutfordringer.

.


​Formålet med nettverket er å bidra til å sikre likeverdige tilbud til pasientgruppen og familiene gjennom å sikre og bedre kvaliteten i tilbudene. Det avholdes arbeidsseminarer to ganger per år, utgis nyhetsbrev og tilrettelegges for annen kontakt og erfaringsutveksling mellom deltakerne i nettverket.

Lenke til påmelding

Ansatte og kontaktinformasjon

FotoInger Helene BrattlieKlinisk sosionom Inger Helene T. Brattli er ansatt som prosjektleder. Hun arbeider også i Forebyggende familieteam ved Asker DPS, Vestre Viken HF som er ett av fem norske familieambulatorier.


Kontaktinformasjon
ibratt@ous-hf.no

Deltakere

Behandlingsenhetene i TSB

Borgestadklinikken, Skjermet- og familie-enhet, Blå Kors                      

Sykehuset Innlandet HF, Enhet for gravide og familie                                         

Origosenteret, Stiftelsen Kirkens bymisjon

Lade behandlingssenter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Rogaland A-senter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Haugaland A-senter, Blå Kors

SANKS, TSB døgnavdeling, Finnmarksklinikken

 

Familieambulatoriene

Forebyggende familieteam, UNN HF

Forebyggende familieteam, Vestre Viken HF

BUP Familieenhet Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag:

     Familieambulatoriet i Levanger, Helse Nord-Trøndelag

     Familieambulatoriet i Namsos, Helse Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet seksjon Tertnes/avd. for rusmedisin, Helse Bergen

Familieambulatoriet Helse Fonna HF

Andre

Ullevålteamet, OUS

BUP poliklinikk avd. Elverum, sped- og småbarnsteamet

Lavterskelsatsingen Barneblikk, Klinikk for barn og unge, Helse Møre og Romsdal HF

Regional kompetansetjeneste, medfødte russkader, HABU, Arendal, Sykehuset Sørlandet HF

BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende


Brukerrepresentanter:

ProLAR Nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR: Ida Kristine Olsen

BAR: Marius Sjømæling

Uavhengige: Lisbeth T. Larsen, Kaja Johansson (til venstre på bildet) og Cecilie Ihler

Prosjektbeskrivelse

Prosjekt Familienettverket

Presentasjoner fra seneste møte i nettverket 


23. og 24. november 2016
Program

Presentasjoner
Mette. S Sjøvold og Kristin G Furuholmen, Aline poliklinikk, Oslo kommune: De minste barnas stemme

10. og 11. mai 2017
Program

Presentasjoner
Gabrielle Welle-Strand: Pakkeforløp i rusfeltet Gravide og rus pakkeforløp
Kristin Håland, KoRus-Sør: Når far utøver vold i svangerskapet. Hvordan opplever kvinnen det, - og hva tenker mannen?
Kjersti Stensli og Marianne Kvernmo: Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag avd. Levanger
Inger Bjørlien og Heidi Staksrud: Enhet for gravide og Enhet for familie, Sykehuset Innlandet, Avdeling for TSB, Reinsvoll
Gry Kristin Lia, Randi Pernhild Hammer og Grethe Steinnes: Familieambulatoriet, ARF seksjon Tertnes, Bergen


15.–16. november 2017
Program

Presentasjoner
Presentasjon av Asker DPS forebyggende familieteam (artikkel)
Presentasjon av Funksjonssirkelen v/Lade behandlingssenter 
Presentasjon av Origosenteret: Den mangesidige familiebehandlingen (artikkel)
Origosenteret: Tilknytning og samspill (presentasjon)
Gro Løhaugen,  Sykehuset Sørlandet: Medfødte russkader (artikkel)


3.–5.september 2018

Program

Presentasjoner
Bente Lindboe: Pakkeforløp: Gravide og rusmidler
Margrethe Aaen Erlandsen: Kartlegging av Familieambulatorier
Ulrika Håkansson: Hold meg i ditt sinn
Annlaug Maridal: Finnmarksklinikkens tilbud til gravide
Kjersti N. Bårdsen: Familieambulatoriet i Helse Fonna


Nyttige lenker

Kunnskapsmiljøer

Barns beste, Kompetansenettverk for barn som pårørende Sørlandet sykehus  

Nasjonale føringer og fagprosedyrer 

Pårørendeveilederen (Helsedirektoratet 2017)

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (Helsedirektoratet 2005)

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen: Hvordan avdekke vold (Helsedirektoratet, 2014)

Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (Helsedirektoratet 2011)

Behandlingsprogram for Gravide, sped- og småbarn (0-3 år) med psykososial belastning ( Sykehuset Innlandet, Vestre Viken og Helse Bergen)

Ressurshefte for kommunene (KoRus-Sør 2014)


Opplæringsmateriell

Tidlig Inn Opplæring i tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. (RVTS Vest)

Selvhjelp

Jeg er verdiful – jeg skal bli mor. Et hefte til deg som er gravid og ønsker inspirasjon og
oppmuntring til å holde deg helt unna alkohol og andre rusmidler. (KoRus-Sør)

Forskning

Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk  (Folkehelseinstituttet 2011)

Pasientinformasjon

Til dere som venter barn eller nylig er blitt foreldre Venteromsbrosjyre, Helsedirektoratet og Barne- og ungdomsdirektoratet

Nyhetsbrev for Familienettverket

Utgave nr 1/2017
Utgave nr 2/2017
Utgave nr 3/2017
Utgave nr 1/2018
Utgave nr 2, 2018
Utgave nr 3, 2018

Personvernerklæring

Familienettverket sender ut nyhetsbrev for deltakerne, ”Nyhetsbrev for Familienettverket”, 3–4 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi registrer også navn og arbeidssted for å ha oversikt over den geografiske og organisatoriske spredningen i abonnentlisten.
Nasjonal kompetansetjeneste TSB er databehandler for nyhetsbrevet som sendes ut via MakeNewsmail sin server. Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Personopplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Målgruppen for nyhetsbrevet  er ansatte i familieambulatoriene og tilsvarende tjenester og institusjoner i TSB med pasientgruppen gravide og sped-/småbarnsforeldre med psykiske helse- eller rusutfordringer, men også andre interessenter kan abonnere.


DØGNBEHANDLING FOR GRAVIDE OG SMÅBARNFAMILIER

 • 02.11.2018
  Finnmarksklinikkens tilbud til gravide

  Finnmarksklinikken i Karasjok er en døgnenhet og et tilbud for voksne med rus- og avhengighetsproblematikk og har kapasitet til å ta i mot gravide med rusmiddelproblemer som blir henviste for frivillig behandling.

 • 11.12.2017
  Den mangesidige familiebehandlingen

  Ved Origosenterets famileavdeling har barn som innlegges sammen med foreldrene, egen pasientstatus. Formålet er å se og prioritere barn med en medfødt sårbarhet, samtidig med at foreldrene får hjelp til å mestre sine rusrelaterte utfordringer.

 • 06.06.2017
  Med barnet i mente

  Enhet for gravide og familie ved Sykehuset Innlandet avd. TSB, Reinsvoll er en langtids døgnenhet med to tilbud: Ett for gravide rusmiddelavhengige og ett som yter tverrfaglig spesialisert behandling til familier.

FAMILIEAMBULATORIER

 • 06.11.2018
  Familieambulatoriet i Helse Fonna

  Familieambulatoriet i Helse Fonna er et lavterskeltilbod som består av et tverrfagleg team med jordmor, pedagog, sjukepleier, barnelege og psykolog. Tilbodet skal nå gravide og småbarnsfamiliar der ein eller begge foreldra har eller har hat...

 • 31.05.2017
  Kombinerer oppfølging og mulighet for innleggelse

  Familieambulatoriet ved seksjon Tertnes tilbyr langsiktig oppfølging fra graviditet og til barnet når skolealder. Målet er gjennom tidlig intervensjon og tett oppfølging av barn og familier, å bidra til å forebygge alvorlige utfall hos barn...

 • 11.12.2017
  Asker DPS Forebyggende familieteam

  Asker Forebyggende familieteam kan følge opp familiene med rus- og psykiske helseutfordringer over lengre tid, om nødvendig fra fødsel til barnet når skolealder. Teamet er et knutepunkt for instanser i området som jobber med familier med sl...

 • 14.02.2018
  Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

  Familieambulatoriet er et tilbud som skal nå gravide/familier, som har utfordringer med psykisk sykdom eller rusmiddelbruk og barna deres i Nord-Trøndelag. Målet er å bedre situasjonen til de berørte familiene ved hjelp av forebyggende beha...

Nyheter

 • 04.11.2018
  «Hold meg i ditt sinn»

  – Noen ganger representerer ikke rusen det mest problematiske hos foreldre med rusproblematikk. Å ta bort rusen uten å gripe fatt i andre forhold hos vedkommende, kan være fånyttes, sier psykolog og forsker Ulrika Håkansson (PhD). Hennes fo...

 • 02.11.2018
  «Familien der det drikkes»

  Konsekvenser av å ha en ruslidelse kan være forskjellig fra kultur til kultur. – I samfunn der slekta er en viktig byggestein, kan et rus- og avhengighetsproblem hefte ved både deg og slekta di, sier Elisabeth Gerhardsen.

 • 01.11.2018
  Kartlegging av norske familieambulatorier

  Foreløpig er vi et stykke fra å nå nasjonale mål om polikliniske eller ambulante spesialisthelsetjenestertilbud til alle familier med rusutfordringer eller psykisk helseutfordringer. Dette går fram av en kartlegging som Margrethe Aaen Erlan...

 • 01.11.2018
  Siste etappe på veien til pakkeforløp

  Pakkeforløp for gravide som bruker rusmidler planlegges for lansering og implementering i 2019. Bente Lindboe deltar i arbeidsgruppen med å utarbeide forløpet.

 • 21.06.2018
  Vil bygge tillit

  Tillitsfulle relasjoner til hjelpeapparatet, trygge overganger fra institusjon til hjem, større åpenhet og bedre informasjon er tema som opptar de nye brukerrepresentantene i Familienettverket Cecilie Ihler og Kaja Johansson.

 • 21.06.2018
  Mange syn på utforming av pakkeforløp

  Svarene på høringen av utkastet til pakkeforløp gravide og rus er mange og ulike. Her er noen momenter og problemstillinger som høringsinstansene spiller inn i prosessen.

 • 19.06.2018
  Å være røverdatter

  «Røverdatter» er en film om en far og datter som møtes etter ti år uten kontakt. Når tråden er tatt opp, tar hun på seg å støtte ham til å komme ut av et liv dominert av rus. I løpet av året vi følger dem, får livet hans en ny vending.

 • 09.02.2018
  Mestring og muligheter i SMIL

  SMIL er et brukerstyrt program for kvinner som har brukt opiater i svangerskapet og deres barn. Det går over ett år og har plass til 8–10 deltakere.

 • 09.02.2018
  Rett hjelp til barn med medfødt alkoholskade

  – Spør mødre om alkoholbruk under svangerskapet som ledd i utredning av barnet, oppfordrer Gro Løhaugen, leder for Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader i Helse Sør-Øst. – Vi spør om det meste innen helsevesenet – men dette ser...

 • 11.12.2017
  Ulike faggruppers forståelse av risiko for barn

  Hvordan gjør ulike instanser risikovurderinger av barn i familier med helsebelastninger? Bente Lindboe har spurt ansatte i DPS, BUP og fødeavdelinger.  

 • 04.12.2017
  Funksjonssirkelen – et verktøy for dialog

  Hvordan kan vi sikre at vi arbeider med familiens mest relevante utfordringer? Hvordan kommunisere dette til hverandre og til familiens andre samarbeidsparter på en enkel måte? For Lade behandlingssenter ble svaret Funksjonsirkelen.

 • 27.06.2017
  Tidslinje

  Helsemyndighetenes anbefalinger om håndtering av graviditet i LAR har vært utredet i 16 år.

 • 31.05.2017
  Å bygge reir i et minefelt

  – Vold overfor gravide er et angrep på kvinners omsorgsevne og kan virke inn på barnets helse før fødsel. Å hjelpe kvinner ut av voldelige forhold må ha høyere prioritet i svangerskapsomsorgen. Men man må forstå mors ambivalens, sier jordmo...

 • 31.05.2017
  Mor – ikke mappe

  Da Lisbeth ble gravid, var hennes sykdomshistorie grundig dokumentert i mapper og journaler. Selv så hun framover for første gang på lenge, i håp om et bedre liv for seg og sine. Men hun hadde behov for hjelp. Og hjelperne hadde tilgang til alle mappene…

 • 23.05.2017
  Pakkeforløp gravide og rus

  Ett av til sammen åtte pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gjelde gravide med rusutfordringer. Det skal være klart til implementering høsten 2018, opplyser Gabrielle Welle-Strand, ansvarlig for å utvikle Gravide og rus pakkeforløp på...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.