Familienettverket


Nasjonalt læringsnettverk for ansatte i familieambulatoriene og tilsvarende tjenester og institusjoner i TSB med pasientgruppen gravide og sped-/småbarnsforeldre med psykiske helse- eller rusutfordringer.


​Formålet med nettverket er å bidra til å sikre likeverdige tilbud til pasientgruppen og familiene gjennom å sikre og bedre kvaliteten i tilbudene. Det avholdes arbeidsseminarer to ganger per år, utgis nyhetsbrev og tilrettelegges for annen kontakt og erfaringsutveksling mellom deltakerne i nettverket.

Lenke til påmelding

Ansatte og kontaktinformasjon


Klinisk sosionom Inger Helene T. Brattli var prosjektleder fram til 31.03.2019. Kontaktperson etter 31.03.2019
Guri Spilhaug
gurspi@ous-hf.no

Deltakere

Behandlingsenhetene i TSB

Borgestadklinikken, Skjermet- og familie-enhet, Blå Kors                      

Sykehuset Innlandet HF, Enhet for gravide og familie                                         

Origosenteret, Stiftelsen Kirkens bymisjon

Lade behandlingssenter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Rogaland A-senter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Haugaland A-senter, Blå Kors

SANKS, TSB døgnavdeling, Finnmarksklinikken

 

Familieambulatoriene

Forebyggende familieteam, UNN HF

Forebyggende familieteam, Vestre Viken HF

BUP Familieenhet Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag:

     Familieambulatoriet i Levanger, Helse Nord-Trøndelag

     Familieambulatoriet i Namsos, Helse Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet seksjon Tertnes/avd. for rusmedisin, Helse Bergen

Familieambulatoriet Helse Fonna HF

Andre

Ullevålteamet, OUS

BUP poliklinikk avd. Elverum, sped- og småbarnsteamet

Lavterskelsatsingen Barneblikk, Klinikk for barn og unge, Helse Møre og Romsdal HF

Regional kompetansetjeneste, medfødte russkader, HABU, Arendal, Sykehuset Sørlandet HF

BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende


Brukerrepresentanter:

ProLAR Nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR: Ida Kristine Olsen

BAR: Marius Sjømæling

Uavhengige: Lisbeth T. Larsen, Kaja Johansson (til venstre på bildet) og Cecilie Ihler

Prosjektbeskrivelse

Prosjekt Familienettverket

Presentasjoner fra seneste møte i nettverket 


23. og 24. november 2016
Program

Presentasjoner
Mette. S Sjøvold og Kristin G Furuholmen, Aline poliklinikk, Oslo kommune: De minste barnas stemme

10. og 11. mai 2017
Program

Presentasjoner
Gabrielle Welle-Strand: Pakkeforløp i rusfeltet Gravide og rus pakkeforløp
Kristin Håland, KoRus-Sør: Når far utøver vold i svangerskapet. Hvordan opplever kvinnen det, - og hva tenker mannen?
Kjersti Stensli og Marianne Kvernmo: Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag avd. Levanger
Inger Bjørlien og Heidi Staksrud: Enhet for gravide og Enhet for familie, Sykehuset Innlandet, Avdeling for TSB, Reinsvoll
Gry Kristin Lia, Randi Pernhild Hammer og Grethe Steinnes: Familieambulatoriet, ARF seksjon Tertnes, Bergen


15.–16. november 2017
Program

Presentasjoner
Presentasjon av Asker DPS forebyggende familieteam (artikkel)
Presentasjon av Funksjonssirkelen v/Lade behandlingssenter 
Presentasjon av Origosenteret: Den mangesidige familiebehandlingen (artikkel)
Origosenteret: Tilknytning og samspill (presentasjon)
Gro Løhaugen,  Sykehuset Sørlandet: Medfødte russkader (artikkel)


3.–5.september 2018

Program

Presentasjoner
Bente Lindboe: Pakkeforløp: Gravide og rusmidler
Margrethe Aaen Erlandsen: Kartlegging av Familieambulatorier
Ulrika Håkansson: Hold meg i ditt sinn
Annlaug Maridal: Finnmarksklinikkens tilbud til gravide
Kjersti N. Bårdsen: Familieambulatoriet i Helse Fonna


Nyttige lenker

Kunnskapsmiljøer

Barns beste, Kompetansenettverk for barn som pårørende Sørlandet sykehus  

Nasjonale føringer og fagprosedyrer 

Pårørendeveilederen (Helsedirektoratet 2017)

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (Helsedirektoratet 2005)

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen: Hvordan avdekke vold (Helsedirektoratet, 2014)

Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (Helsedirektoratet 2011)

Behandlingsprogram for Gravide, sped- og småbarn (0-3 år) med psykososial belastning ( Sykehuset Innlandet, Vestre Viken og Helse Bergen)

Ressurshefte for kommunene (KoRus-Sør 2014)


Opplæringsmateriell

Tidlig Inn Opplæring i tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. (RVTS Vest)

Selvhjelp

Jeg er verdiful – jeg skal bli mor. Et hefte til deg som er gravid og ønsker inspirasjon og
oppmuntring til å holde deg helt unna alkohol og andre rusmidler. (KoRus-Sør)

Forskning

Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk  (Folkehelseinstituttet 2011)

Pasientinformasjon

Til dere som venter barn eller nylig er blitt foreldre Venteromsbrosjyre, Helsedirektoratet og Barne- og ungdomsdirektoratet

Nyhetsbrev for Familienettverket

Utgave nr 1/2017
Utgave nr 2/2017
Utgave nr 3/2017
Utgave nr 1/2018
Utgave nr 2, 2018
Utgave nr 3, 2018 
Utgave nr 1, 2019

Personvernerklæring

Familienettverket sender ut nyhetsbrev for deltakerne, ”Nyhetsbrev for Familienettverket”, 3–4 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi registrer også navn og arbeidssted for å ha oversikt over den geografiske og organisatoriske spredningen i abonnentlisten.
Nasjonal kompetansetjeneste TSB er databehandler for nyhetsbrevet som sendes ut via MakeNewsmail sin server. Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Personopplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Målgruppen for nyhetsbrevet  er ansatte i familieambulatoriene og tilsvarende tjenester og institusjoner i TSB med pasientgruppen gravide og sped-/småbarnsforeldre med psykiske helse- eller rusutfordringer, men også andre interessenter kan abonnere.


DØGNBEHANDLING FOR GRAVIDE OG SMÅBARNFAMILIER

 • 29.03.2019
  Vi skal inngi tillit og trygghet

  Forutsetninger for å lykkes med døgnbasert familiebehandling i TSB, er at lokale hjelpere har gjort godt forarbeid for å motivere pasientene. Det aller viktigste er at samarbeidet med familiene er basert tillit og trygghet, erfarer Haugalan...

 • 02.11.2018
  Finnmarksklinikkens tilbud til gravide

  Finnmarksklinikken i Karasjok er en døgnenhet og et tilbud for voksne med rus- og avhengighetsproblematikk og har kapasitet til å ta i mot gravide med rusmiddelproblemer som blir henviste for frivillig behandling.

 • 11.12.2017
  Den mangesidige familiebehandlingen

  Ved Origosenterets famileavdeling har barn som innlegges sammen med foreldrene, egen pasientstatus. Formålet er å se og prioritere barn med en medfødt sårbarhet, samtidig med at foreldrene får hjelp til å mestre sine rusrelaterte utfordringer.

 • Bilde av sykehuset
  06.06.2017
  Med barnet i mente

  Enhet for gravide og familie ved Sykehuset Innlandet avd. TSB, Reinsvoll er en langtids døgnenhet med to tilbud: Ett for gravide rusmiddelavhengige og ett som yter tverrfaglig spesialisert behandling til familier.

FAMILIEAMBULATORIER

 • 06.11.2018
  Familieambulatoriet i Helse Fonna

  Familieambulatoriet i Helse Fonna er et lavterskeltilbod som består av et tverrfagleg team med jordmor, pedagog, sjukepleier, barnelege og psykolog. Tilbodet skal nå gravide og småbarnsfamiliar der ein eller begge foreldra har eller har hat...

 • 31.05.2017
  Kombinerer oppfølging og mulighet for innleggelse

  Familieambulatoriet ved seksjon Tertnes tilbyr langsiktig oppfølging fra graviditet og til barnet når skolealder. Målet er gjennom tidlig intervensjon og tett oppfølging av barn og familier, å bidra til å forebygge alvorlige utfall hos barn...

 • 11.12.2017
  Asker DPS Forebyggende familieteam

  Asker Forebyggende familieteam kan følge opp familiene med rus- og psykiske helseutfordringer over lengre tid, om nødvendig fra fødsel til barnet når skolealder. Teamet er et knutepunkt for instanser i området som jobber med familier med sl...

 • 22.03.2019
  Lavterskeltiltak i spesialisthelsetjenesten for gravide og familier

  Kan vi ruste helsetjenestene bedre til å forebygge vansker hos barn som pårørende? Heftet «Oppfølging av gravide og småbarnsfamilier i spesialisthelsetjenesten» skal gi grunnlag for diskusjon om dette temaet.

Nyheter

 • 16.10.2019
  Forbedre tilbudene til kvinner i LAR!

  Lenge har nasjonale anbefalinger om LAR og graviditet vært i spill. Nå som delrevisjonen er ferdig og de faglige rådene er gyldige, vil vi gjøre vårt for at de blir kjent og lett for involverte tjenester å følge.

 • 16.05.2019
  – Ivareta selvbestemmelse og integritet

  20. mai utgår svarfristen på Helsedirektoratets høring om endring av tre omstridte anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR. I sitt høringssvar støtter Nasjonal kompetansetjeneste TSB langt på vei Helsedirektoratets forsla...

 • 09.05.2019
  Seks stemmer i debatten om LAR og graviditet

  Hva mener fagfolk og brukerrepresentanter om de faglige kontroversene rundt anbefalinger om graviditet i LAR? Vi spurte Camilla Stoltenberg, Morten Brodahl, Gro Løhaugen, Brit Roland, Line Kristensen og Marte Jettestad under konsensuskonferansen i 2017.

 • 30.04.2019
  Når bør TSB døgnbehandle familier?

  TSB har 60 døgnbehandlingsplasser avsatt for familier. Hvilken plass skal døgnbehandling av familier ha i TSB? Nyhetsbrev for Familienettverket spurte tre ledere og en henviser.

 • 29.03.2019
  Bruk kartleggingen av norske familieambulatorier!

  Kan vi ruste helsetjenestene bedre til å forebygge skader og vansker hos barn som henger sammen med foreldrenes rusbruk eller psykiske lidelser? Kartleggingen av norske familieambulatorier viser at vi er på vei.

 • 29.03.2019
  Når bør familier få døgnbehandling i TSB?

  Hvilken plass skal døgnbehandling ha i oppfølging av gravide og sped-/småbarnsforeldre med utfordringer knyttet til bruk av rusmidler? Vi har spurt en henviser og to behandlere.

 • 26.03.2019
  Takk for oss

  Barn som lever i en hverdag preget av foreldres rusbruk får ofte mye omtale. Formål for Familienettverket har vært hvordan å nå barna og forebygge belastninger som følger av foreldres rusbruk. Nå takker vi for oss.

 • 22.03.2019
  Lavterskeltiltak i spesialisthelsetjenesten for gravide og familier

  Kan vi ruste helsetjenestene bedre til å forebygge vansker hos barn som pårørende? Heftet «Oppfølging av gravide og småbarnsfamilier i spesialisthelsetjenesten» skal gi grunnlag for diskusjon om dette temaet.

 • 04.11.2018
  «Hold meg i ditt sinn»

  – Noen ganger representerer ikke rusen det mest problematiske hos foreldre med rusproblematikk. Å ta bort rusen uten å gripe fatt i andre forhold hos vedkommende, kan være fånyttes, sier psykolog og forsker Ulrika Håkansson (PhD). Hennes fo...

 • 02.11.2018
  «Familien der det drikkes»

  Konsekvenser av å ha en ruslidelse kan være forskjellig fra kultur til kultur. – I samfunn der slekta er en viktig byggestein, kan et rus- og avhengighetsproblem hefte ved både deg og slekta di, sier Elisabeth Gerhardsen.

 • 01.11.2018
  Siste etappe på veien til pakkeforløp

  Pakkeforløp for gravide som bruker rusmidler planlegges for lansering og implementering i 2019. Bente Lindboe deltar i arbeidsgruppen med å utarbeide forløpet.

 • 21.06.2018
  Vil bygge tillit

  Tillitsfulle relasjoner til hjelpeapparatet, trygge overganger fra institusjon til hjem, større åpenhet og bedre informasjon er tema som opptar de nye brukerrepresentantene i Familienettverket Cecilie Ihler og Kaja Johansson.

 • 21.06.2018
  Mange syn på utforming av pakkeforløp

  Svarene på høringen av utkastet til pakkeforløp gravide og rus er mange og ulike. Her er noen momenter og problemstillinger som høringsinstansene spiller inn i prosessen.

 • 09.02.2018
  Mestring og muligheter i SMIL

  SMIL er et brukerstyrt program for kvinner som har brukt opiater i svangerskapet og deres barn. Det går over ett år og har plass til 8–10 deltakere.

 • 09.02.2018
  Rett hjelp til barn med medfødt alkoholskade

  – Spør mødre om alkoholbruk under svangerskapet som ledd i utredning av barnet, oppfordrer Gro Løhaugen, leder for Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader i Helse Sør-Øst. – Vi spør om det meste innen helsevesenet – men dette ser...

 • 11.12.2017
  Ulike faggruppers forståelse av risiko for barn

  Hvordan gjør ulike instanser risikovurderinger av barn i familier med helsebelastninger? Bente Lindboe har spurt ansatte i DPS, BUP og fødeavdelinger.  

 • 04.12.2017
  Funksjonssirkelen – et verktøy for dialog

  Hvordan kan vi sikre at vi arbeider med familiens mest relevante utfordringer? Hvordan kommunisere dette til hverandre og til familiens andre samarbeidsparter på en enkel måte? For Lade behandlingssenter ble svaret Funksjonsirkelen.

 • 20.11.2017 Helse Møre og Romsdal
  Når lyset knapt slipper inn

  Det er dyster lesing fire forskarar har lagt fram i rapporten «Når lyset knapt slipper inn».

 • 27.06.2017
  Tidslinje for faglige råd om gravide i LAR

  Helsemyndighetenes anbefalinger om håndtering av graviditet i LAR har vært utredet i 18 år. Den 20. mai utløper høringsfristen for revidert retningslinje. Dette har skjedd:

 • 27.06.2017
  Etisk perspektiv på barnets beste under LAR-medisinering

  - Det finnes lite litteratur om etiske dilemma i helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon eller buprenorfin. I den som finnes, står juss og mors selvbestemmelse sentralt. Barnets beste er lite fokusert som kontrast til mors beste.

 • 21.06.2017
  Kunnskap som skal bygge konsensus

  Kan og skal bruk av langtidsvirkende prevensjon stilles som betingelse for at kvinner kan motta LAR-medisin og skal nedtrapping til 0 være regelen dersom man blir gravid i LAR? Et konsensuspanel har arbeidet med støtte i disse kunnskapskildene.

 • 16.06.2017
  Kunnskapsstatus om nedtrapping fra metadon eller buprenorfin

  For å lykkes med nedtrapping bør den være frivillig. Det er en av konklusjonene i en kunnskapssammenstilling som Helge Waal og kolleger har utarbeidet i forbindelse med arbeidet for å oppnå konsensus om retningslinjer for kvinner som blir gravide i LAR.

 • 31.05.2017
  Å bygge reir i et minefelt

  – Vold overfor gravide er et angrep på kvinners omsorgsevne og kan virke inn på barnets helse før fødsel. Å hjelpe kvinner ut av voldelige forhold må ha høyere prioritet i svangerskapsomsorgen. Men man må forstå mors ambivalens, sier jordmo...

 • 31.05.2017
  Mor – ikke mappe

  Da Lisbeth ble gravid, var hennes sykdomshistorie grundig dokumentert i mapper og journaler. Selv så hun framover for første gang på lenge, i håp om et bedre liv for seg og sine. Men hun hadde behov for hjelp. Og hjelperne hadde tilgang til alle mappene…

 • 23.05.2017
  Pakkeforløp gravide og rus

  Ett av til sammen åtte pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gjelde gravide med rusutfordringer. Det skal være klart til implementering høsten 2018, opplyser Gabrielle Welle-Strand, ansvarlig for å utvikle Gravide og rus pakkeforløp på...

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug

Fant du det du lette etter?