Asker DPS Forebyggende familieteam

Asker Forebyggende familieteam kan følge opp familiene med rus- og psykiske helseutfordringer over lengre tid, om nødvendig fra fødsel til barnet når skolealder. Teamet er et knutepunkt for instanser i området som jobber med familier med slike utfordringer.

Ansatte i Asker DPS familieteam , fra v Kari Gutterud, Nina Nylander, Inger Helene Brattli, Bente Lindboe og Marianne Østbu.

Familieteamet startet i 2008 som et prosjekt med midler fra Helse- og omsorgsdepartementet og gikk i 2013 over i fast drift med opptaksområde Asker og Bærum. Tilbudet er lokalisert i poliklinikk rus og psykisk helse ved Asker DPS.

Forebyggende familieteam (FFT) gir oppfølging til gravide og småbarnsforeldre der foreldreskapet belastes av rusproblematikk eller psykiske helsevansker. Det gis også et tilbud til pårørende forelder. FFT’s målsetting er å forebygge ruseksponering i fosterlivet og psykososiale vansker hos barn som er pårørende. Arbeidet retter seg mot å styrke foreldreskapet og hjelpe foreldre til å gi utviklingsstøttende omsorg til barna.

Arbeidsmetodene som teamet bruker, er forsterket svangerskapsomsorg, hjemmebesøk, samtaler og veiledning. Teamet kobler inn andre samarbeidspartnere ved behov. Det har i tillegg en knutepunktfunksjon, ved å sørge for at BUP, DPS, føde- og barselavdelinger og representanter i kommunene treffes med formål å øke kunnskap, samhandling og engasjement for familier der foreldre har rus- eller psykisk helseutfordringer.

Alle kan henvise til teamet. Henvisninger til FFT drøftes i tverrfaglig team med psykologspesialist til stede. Inntak blir besluttet ut fra vurdering av alvorlighet og antatt nytte. Barnets sårbarhet og aktuell belastning på relasjoner og funksjoner i familien, vektlegges i vurderingen. Dersom familien ikke tas inn, blir det gitt informasjon eller veiledning om andre tilbud som kan være relevante for denne familien. Dersom det er behov for utredning og behandling av psykisk lidelse i seg selv, gjøres dette i andre seksjoner i psykisk helsevern for voksne.

I praksis kommer henvisninger til teamet fra føde- eller barselavdelinger (35 %), spesialstavdelinger innen psykisk helse og rus (20 %), kommunehelsetjenesten (20 %), psykisk helse barn (10 %), familien selv (10 %) og andre (5 %). 

Oppfølgingen i FFT tilpasses individuelt og kan gis alene eller som et komplementært tilbud til annen utredning og behandling. Teamet har mulighet til å følge opp familiene over lengre tid, om nødvendig helt fram til barnet når skolealder. Det betales ikke egenandeler.

Tilbudene deles i

  • Forsterket svangerskapsomsorg med fokus på fysisk og psykisk helse for mor og barn, hyppige svangerskapskontroller, med fødselsforberedende samtaler og planlegging av føde- og barselopphold.
  • Oppfølging etter fødselen av den voksnes psykiske helse – med barnet «i mente», trygging i foreldrerollen og samarbeid med andre tjenester for å redusere risikofaktorer.

Teamet har fem fagstillinger som er besatt av klinisk sosionom, familieterapeut, jordmor, psykologspesialist og psykiatrisk sykepleier /jordmor.