Den mangesidige familiebehandlingen

Ved Origosenterets famileavdeling har barn som innlegges sammen med foreldrene, egen pasientstatus. Formålet er å se og prioritere barn med en medfødt sårbarhet, samtidig med at foreldrene får hjelp til å mestre sine rusrelaterte utfordringer.

Origosenteret er en del av Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Institusjonen har behandlet rusmiddelavhengige i mer enn 30 år og er lokalisert i Svinndal i Østfold. Familieavdelingen er en av to avdelinger. Den består av 16 familieplasser for gravide, enslige og par med barn. Oppholdene skal være frivillige. Det er ønskelig at "den gravide familien" innlegges så tidlig som mulig. Mer rusbruk gir ofte foreldrene mer følelse av skyld, skam og fortvilelse, noe som vanskeliggjør tilknytingsprosessen.

Bilde fra stue Origosenteret

Egne boenheter

Familiene bor i egne familieleiligheter, som de selv har ansvar for. Tanken er at omgivelsene skal være så normale som mulig innenfor en institusjon. Den vanlige innleggelsestiden er ett år, og underveis har foreldre treningsturer av varierende lengde; til å begynne med i fire timer. Gjennom daglig miljøterapeutisk observasjon av foreldre og barn vurderes det kontinuerlig om barnets omsorgsbehov blir tilstrekkelige ivaretatt og om det er en god utvikling hos barnet. Hensikten er blant annet å få kunnskap om hvilken støtte familien trenger både mens de er innlagte og etter utskriving.


Kartlegging

Foto av barn i sanseromAvdelingen bruker ulike intervjuverktøy for å kartlegge foreldrenes oppvekst - og tilknytningshistorie og indre arbeidsmodeller av barna.  Barnets utvikling kartlegges blant annet gjennom ASQ-SE . I tillegg gjøres en systematisk kartlegging av rusen funksjon gjennom FAK-analyse (foranledning-atferd-konsekvens) hvor foreldrene gjøres i bedre stand til å forstå og håndtere situasjoner med rusutfordringer.

Barnet har pasientstatus

Avdelingen arbeider parallelt med rehabilitering av de voksne og tiltak av forebyggende karakter for barna. Det er mange behandlingsutfordringer som skal balanseres: Den enkeltes rusutfordringer, foreldre-barn-forholdet, parforholdet samt barnets utvikling. For å sikre fokus på barnet, har barnet egen pasientstatus, og det lages egne behandlingsplaner for dem.

Foto av barn i barnehage

Alle barn av rusmiddelavhengige mødre har sannsynligvis vært ruseksponerte og har en medfødt sårbarhet med noen behov som ikke alle barn har. Det er viktig at foreldre er klar over at uro og irritabilitet eller hypersensitivitet hos barnet ikke behøver å være resultat av her-og-nå situasjonen, men av ruseksponeringen i fosterlivet. Foreldrene gis veiledning om barnas sårbarhet og spesielle behov, og behandlerne har mye fokus på å bygge evnen til innlevelse i barnet. Blant annet brukes filming av foreldrene og barna i ulike samspillssituasjoner som utgangspunkt for samtale med foreldrene om forståelse av barnet.

Barnehage

Under oppholdet går barna i egen spesialbarnehage med spesialutdannet personale. Barnehagen har spesialkompetanse på rusutsatte barn. De starter i barnehagen i seks måneders alder. I barnehagen har de gjerne en-til-en kontakt med en voksen.  Det legges stor vekt på forutsigbarhet, trygghet og struktur.

Foto av barnehagen

Kurs på programmet

Bilde av uterom OrigosenteretOrigosenteret tilbyr mange ulike kurs for pasientene ved de to avdelingene. Kjernetilbudene består blant annet av sinnemestringskurs, kurs om rusens fysiologi og holdningskurs. Innlagte foreldre kan i tillegg delta i spedbarngrupper, foreldregruppe og foreldreforberedende gruppe. Individuelt eller parvis får de økonomisk rådgivning, nettverkskartlegging og andre samtaletilbud.

Alle som blir innlagt som par får parbehandling i form av parsamtaler og Bufferkurs. Det kan være et behov ettersom paret blir kjent hverandre i rusfri tilstand. Samlivsproblem kan oppstå hvis  de endrer seg i utakt og ha ulik grad av motivasjon for å bryte med ruslivet. 

Fokus på tiden etter

Et behandlingsopphold på Origosenteret er kun en del av en lang behandlings- og rehabiliteringsprosess – ett år er ikke lang tid i denne sammenhengen. De aller fleste familiene flytter hjem etter utskriving med tett oppfølging i hjemmet. Institusjonen har fokus på god overføring til lokalt hjelpeapparat, inkludert overføring til ny barnehage og helsestasjon. Det opprettes ansvarsgruppe rundt pasienten ved innleggelse, og barnevernstjenesten er alltid med. 

Bilde av tre fagpersoner
Fra v fagsjef Kirsti Reier, assisterende fagsjef Ida Helene Berg-Larsen og fagkonsulent Karianne Belsvik ved Familieavdelingen.