Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet er et tilbud som skal nå gravide/familier, som har utfordringer med psykisk sykdom eller rusmiddelbruk og barna deres i Nord-Trøndelag. Målet er å bedre situasjonen til de berørte familiene ved hjelp av forebyggende behandlingstilbud, omsorg og andre tiltak

BUP Familieseksjon, Sykehuset Levanger
BUP Familieseksjon, Sykehuset Levanger (Foto: Helse Nord-Trøndelag)

Tiltaket startet som et prosjekt i 2007 i regi av Barn som pårørende, og ble et fast tilbud innen spesialisthelsetjenesten i 2013. 

Familieambulatoriet (FA) er et lavterskeltilbud. Blant annet betyr dette:

  • Mulighet for direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid
  • Tilgjengelighet for alle
  • Høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov

Organisering

bilde av pasientmøteFamilieambulatoriet i Nord-Trøndelag består av fagteam i spesialisthelsetjenesten med jordmor, psykiatrisk sykepleiere og medisinsk fagpersonell basert på tverrfaglige avtaler. Teamene er lokaliserte ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. De samarbeider tett med andre fagpersoner ved sykehuset og med fagansatte i de 24 kommunene i sykehusenes opptaksområde.  

I Levanger består teamet av to jordmødre og en spesialpedagog med veiledning av en psykiater fra psykisk helsevern. Teamet i Namsos består av en jordmor og en spesialsykepleier innen psykiatri. De får veiledning fra Avdeling for rus og avhengighet (ARA) ved Namsos sykehus.


Hvem henviser?

Kommunejordmor, helsesøster, svangerskapspoliklinikken, barnevernstjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), psykisk helsevern for voksne, TSB, NAV, fastlege, politi, ansatte ved videregående skoler, pårørende og (i økende grad) pasienten selv henviser.

Hvem blir henviste?

Bilde av far og barnCa 6 -7 % av alle fødende i Nord Trøndelag ble henvist til teamene i 2016: 487 familier fra Levanger og 218 fra Namsos. 80 % har eller har hatt psykiske plager. Henviste med rusproblemer er en økende gruppe.
Tilbudene

Teamene tilbyr tett oppfølging i svangerskapet, planlegging av fødsel, ekstra ultralyd, hjemmebesøk, følge til ulike tjenester, koordinering av hjelpetiltak, deltakelse i ansvarsgrupper og foreldreveiledning i grupper (Trygghetssirkelen - COS og Newborn Behavioral Observation – NBO).

Ved behov får barna får tverrfaglig oppfølging fra fødsel til skolestart, i samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og habiliteringstjenesten for barn (HAB). Foreldre får individuell oppfølging etter fødsel.

Erfaringer
Bilde av gravid mage og papirhjerteDet er lav terskel inn til tilbudene og kort tid fra henvendelse til første kontakt. På denne måten oppnår vi å komme til tidlig i svangerskapet, bygge relasjoner og skape trygghet og forutsigbarhet for familiene. Det er også kort vei mellom ulike fagavdelinger i helseforetaket, og mulig for familiene å få faste kontaktpersoner i teamet over tid.Evaluering

Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) gjennomførte i 2012 en undersøkelse av Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag, som et ledd i vurderingen av overgang fra prosjekt til et fast tilbud.

De små kommunene som ble spurt erfarte at Familieambulatoriet utfylte kompetanse de selv manglet om familieorientert behandling. Brukererfaringene ble kartlagt ved hjelp av bruker spør bruker-metodikk. 
Brukernes erfaringer med familieambulatoriet var blant annet: 

  • Høy grad av brukermedvirkning og høy tillit hos brukere,
  • At teamene bidrar til å ufarliggjøre barnevernet,
  • At FA var en samtalepartner som tok brukernes virkelighetsbeskrivelse på alvor og samtidig bidro til å berolige og normalisere situasjonen familien er i,
  • At man gjennom å gi praktisk bistand bidrar til at brukerne evner å komme i kontakt med og benytte lokale tilbud i kommunen.
Bilde av forfatterene
Marianne Kvernmo (tv) er jordmor og Kjersti Steinsli er spesialpedagog ved Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag.

Les mer
Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) : Bruker spør bruker-evaluering av Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag, 2012

Informasjon og brosjyre på Helse Nord-Trøndlags nettside