Konsensus om gravide i LAR?

Resultatet en konsensuskonferanse om legemiddelassistert rehabilitering vil avgjøre om Helsedirektoratet skal revidere nåværende retningslinje om bruk av metadon/buprenorfin i svangerskapet. Konsensuskonferanse LAR og graviditet finner sted 13.–14. juni.

På konferansen skal den samlede forskningen på området fra inn- og utland presenteres og gjennomgås. Dessuten skal synspunkter fra barneombudet, ulike fagmiljø og brukere bli hørt.

Seks kunnskapsoppsummeringer er laget i forkant av konferansen. De skal sammenfatte medisinskfaglig, etisk og juridisk kunnskap på området.

En sentral anbefaling

Den gjeldende nasjonale retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har over 200 anbefalinger om oppfølging av den gravide i LAR og senere barnet og familien. Mest politisk og faglig strid har det stått om anbefaling 6.5.2:

«Metadon eller buprenorfin bør opprettholdes under graviditet. Metadon og     buprenorfin ansees for å være likeverdige preparater. Pasienten bør beholde medikamentet hun står på ved starten av graviditeten. Metadon/ buprenorfindoseringen holdes på et slikt nivå at kvinnen ikke plages av betydelige abstinenser. Buprenorfin bør gis i form av et preparat uten nalokson (Subutex®).»

Informasjon som framkommer på konferansen vil være et være eller ikke-være for denne anbefalingen.

Uavhengig panel

Et uavhengig panel bestående av brukere og sentrale forskere/fagpersoner med ulik fagbakgrunn skal vurdere de ulike innleggene fra konferansen og sammenfatte det i en rapport. Panelet skal ledes av professor emeritus Jørg Mørland.

Panelet skal vurdere følgende spørsmål: 

  • Kan langtidsvirkende prevensjon være en forutsetning for behandling når kvinner i fruktbar alder starter i LAR?
  • Hvilke eventuelle skadelige effekter på kort og lang sikt er dokumentert for barn som har vært utsatt for metadon/buprenorfin eller andre opioider i fosterlivet?
  • Hva sier forskningsgrunnlaget om nedtrapping av LAR-legemiddel for ikke-gravide pasienter?
  • Hva sier forskningsgrunnlaget om nedtrapping av LAR-legemiddel for gravide pasienter?
  • Bør sentrale anbefalinger om bruk av metadon/buprenorfin i svangerskapet bli revidert, som en følge av informasjon som er fremkommet på konferansen?


    Les mer om konferansen på Helsedirektoratets nettsider
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.