Med barnet i mente

Enhet for gravide og familie ved Sykehuset Innlandet avd. TSB, Reinsvoll er en langtids døgnenhet med to tilbud: Ett for gravide rusmiddelavhengige og ett som yter tverrfaglig spesialisert behandling til familier.

Bilde av sykehuset
Enhet for gravide og familie ligger på Reinsvoll i Vestre Toten kommune. Reinsvoll er ett av to psykiatrisk sykehus i Sykehuset Innlandet.

Enhet for gravide

Enhet for gravide har 10 døgnplasser for gravide rusavhengige innlagt på tvang eller frivillig og tilbyr opphold fram til fødsel, med tett oppfølging og rammer. Dersom begge vordende foreldre søker behandling sammen, er det mulig for partner å søke opphold på Enhet for familie.

Målgruppe
Gravide kvinner med rusavhengighet og eventuell psykisk lidelse, gravide kvinner i LAR, frivillig innlagte eller innlagt etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-3 (Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige uten eget samtykke).

Bilde av et kjøkken ved enhetenMål for behandlingen

  • Beskytte det ufødte barn og den gravide mot rusmidler
  • Sikre barnet et best mulig utviklingsmiljø i samarbeid med den gravide
  • Fremme tilknytningen til det ufødte barnet
  • Kartlegge og utrede ruslidelse og eventuell samtidig psykisk lidelse
  • Motivere for og planlegge videre forløp


Behandlingstilbudet
Det opprettes et tverrfaglig sammensatt team rundt hver pasient. Behandlingen består i en kombinasjon av individ- og gruppebaserte samtaler og miljøterapi. Allmennlege, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, gynekolog, psykolog og jordmor er tilgjengelige for individuelle samtaler. Jordmor følger opp pasientene regelmessig med svangerskapskontroller og samtaler gjennom hele oppholdet. Tema for gruppetilbudene er mentalisering, rusmestring eller hva som skjer i svangerskapet.

Grunnen til at vi legger sterk vekt på grupper, er at tilknytning og relasjoner er i sentrum for behandlingen og gruppene byr på en treningssituasjon for å gi uttrykk for behov og følelser, og alminneliggjøre og skape toleranse for skremmende og skambelagte tanker og følelser. Grupper er et sted å dele erfaringer med andre, identifisere seg og gjenkjenne hos andre tendensen til å flykte vekk fra eller fornekte vanskelige følelser som blant annet kan gi risiko for tilbakefall til rus.

Teoretisk forankring
Vi benytter tilknytningsteori, traumeforståelse og kognitive tilnærminger i arbeidet.

Eksternt samarbeid
Et mål for samarbeid er å få på plass en god plan for fødsel og videre behandling/oppfølging etter fødsel. Vi benytter ansvarsgruppemøter som metodikk og samarbeider tett med henviser, rustjeneste, nav, DPS, LAR, fødestedet og KIF i forhold til soning etter §12- soning i institusjon. Samarbeid med barnevernet i svangerskapet innledes dersom den gravide selv tar initiativ til det, og pasientene oppfordres og støttes til å ta kontakt og etablere et samarbeid allerede i svangerskapet noe de fleste gjør.

Foto av artikkelforfatterne
Inger Bjørlien (tv) er teamkoordinator for Enhet for gravide og Heidi Staksrusd er psykolog ved Enhet for familie (under)

Enhet for familie

Enhet for familie tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til familier hvor en eller begge voksne har rusmiddelavhengighet.  Det er 10 leiligheter knyttet til enheten, og behandlingstiden kan være inntil ett år (barselopphold ca 3 måneder). Barna er fra 0 måneder og opp til skolealder. Det er de voksne som er pasienter ved enheten. Enheten kartlegger familiens fungering, mens barneverntjenesten har utredningsansvar.

Teorigrunnlag og verktøy i behandlingen
Vi benytter tilknytningsteori, mentaliseringsbasert behandling, traumeforståelse og stabilisering, kognitiv tilnærming og Circle of Security.

Behandlingstilbudet
Behandlingen gis i form av kombinasjonsbehandling individuelt, i form av parsamtaler og i grupper. Individuelt og i parsamtaler står samspillsveiledning /Cos sentralt. Tema i gruppebehandlingstilbudene er blant annet psykoedukasjon, sped- og småbarn, mentalisering og rusmestring.
Det miljøterapeutiske tilbudet består av ulike aktiviteter (riding, fjøsstell og aktivitetsstue) samt skoletilbud.

Familiehuset

Bilde av lekeromFamiliehuset er et pedagogisk tilbud til barna når foreldrene deltar i behandling og har i tillegg som mål å styrke foreldres kompetanse. Gjennom kartlegging og observasjoner av barna i lek og samspill ønsker man å fange opp eventuelle skjevutvikling. Instrumentene som benyttes er Tidlig registrering av språkutvikling (TRAS), observasjonsskjemaet ALLE MED samt Circle of Security (COS).

(Inger Bjørlien er teamkoordinator og Heidi Staksrud psykolog)