Når bør familier få døgnbehandling i TSB?

Hvilken plass skal døgnbehandling ha i oppfølging av gravide og sped-/småbarnsforeldre med utfordringer knyttet til bruk av rusmidler? Vi har spurt en henviser og to behandlere.
Lade behandlingssenter er en av åtte institusjoner som tilbyr døgnbehandling av familier i TSB.

Frode Kavli, fagsjef og konstituert leder av familieavdelingen ved Lade behandlingssenter:

Foto Frode Kavli–  Behovet for døgnbehandling er sannsynligvis økende. Vi får stadig mer kunnskap om hvor skadelig alkohol- og annen rusbruk er for fosteret, og vi vet at kvinner i fertil alder er mer eksponert for rusmidler, også når de er gravide. I det siste observerer vi at vurderingsteam oftere mener at gravide har mer nytte av lokale tilbud enn opphold i døgnenheter, særlig hvis døgnbehandling medfører at mor og barn eller småbarnsfamilie må oppholde seg langt unna hjemstedet.
– Dersom den gravide ikke klarer å avslutte sin rusbruk må fosteret skjermes, med eller uten vedtak om tilbakehold i institusjon. For å kunne være like sikre på at mor ikke ruser seg som vi er under opphold i en familieavdeling, må kommunen bygge et svært rigorøst apparat rundt den gravide, med urinprøvetaking og uanmeldte besøk av barnevernet. Institusjonsopphold er bedre enn polikliniske løsninger både for den gravide, for partner, hjelperne og forholdet mellom dem er. I tillegg til skjerming vil et institusjonsopphold forberede familien på foreldrerollen, legge til rette for god tilknytning mor–barn etter fødsel og gi ro og anledning for mor og far til å mestre rus og eventuelle psykiske problemer. Mange års erfaring sier oss at svært mange gravide og familier har stor nytte av oppholdet, og vi følger også parene og barnet opp i lang tid etter utskrivning.

– Jeg vil også minne om at det ventede pakkeforløpet for gravide som har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler, vil øke spesialisthelsetjenestens og kommunens forpliktelse til å ta ansvar for hver sine deler av forløpet. Pakkeforløpet skal gjelde, uavhengig av om foreldre og barn oppholder seg i eller utenfor kommunen i perioden rundt fødsel. Heldigvis bygger mange store kommuner opp gode tilbud for å sikre slik ivaretakelse og for å bedre samhandlingen med spesialisthelsetjenesten i samarbeid med byelen.

Mer om Lade behandlingssenter: Funkssjonssirkelen - et verktøy for dialog

Stine Aursøy, konsulent i barne- og familietjenesten Lerkendal bydel, Trondheim kommune:


– Trondheim kommune har sterkt fokus på denne pasientgruppen. Barne- og familietjenesten har alltid utredningssamtaler med gravide som har brukt eller bruker rusmidler. Der mor er aktiv rusmiddelbruker er innleggelse påkrevet. Ellers er det ulike faktorer som veier for eller mot innleggelse: hvor lenge siden rusbruken opphørte, om partneren representerer en risiko for tilbakefall, andre miljøfaktorer, nettverk og eventuelle psykiske problemer i tillegg til rusproblemet. Hvis kvinnen har behov for behandling for psykisk lidelse før fødsel, er det viktig at den er intensiv nok; poliklinisk behandling vil være vanskelig å gjennomføre på tiden vi rår over.           
– Skal jeg veie lokalbasert oppfølging opp mot døgnbehandling for en gravid eller småbarnsmor med utfordringer knyttet til rus, vil jeg vurdere mors evne til takle stress. Evner hun å ta i mot mange hjemmebesøk, av mange ulike hjelpere i ulike roller? Mye av hjelpen har med barnet å gjøre, i tillegg må hun levere urinprøve på helsestasjon eller liknende, og kunne reise til egne behandlingsavtaler. At en døgnbehandlingsenhet har alt dette på samme sted, gjør stressbelastningen mindre.

– Er det risiko for at overgangen mellom en beskyttet institusjonstilværelse og livet etterpå blir for krevende for familiene?
Målet med behandlingen er jo å mestre hverdagen best mulig, etter utflytting! Behandlingssenteret som gir tilbud til gravide og småbarnsforeldre med rusproblemer i vår sektor – Lade behandlingssenter – følger opp ett år etter utskriving.

– Hva hvis foreldre og barn likevel ikke klarer seg etter døgnbehandling og det ender med omsorgsovertakelse: belaster man begge parter med en vanskelig atskillelse?   
– Etter barnevernloven skal foreldre ha muligheter til å vise at de mestrer omsorgen for sitt barn.  Det som «velter lasset» for de fleste, er mangel på rusmestring. Best mulig rusbehandling gir dem sjansen de skal ha. 
 

Siri Kjelberg, virksomhetsleder for Origosenteret:


– Jeg har jobbet halvannet år ved Origosenteret. I mitt tidligere arbeid som jordmor og generalsekretær for Den norske jordmorforening var jeg faktisk ikke klar over at et slikt tilbud fantes.  Er døgntilbudene tilstrekkelig kjent blant jordmødre og andre som kan henvise til døgnbehandling? I det siste har vi jobbet aktivt med å presentere vårt tilbud på en mest mulig tillitsvekkende måte for pasienter, ruskonsulenter og andre henvisere.

Bekymringen vår er om rusbrukende gravide ikke får tilstrekkelig hjelp i tide. Noen av de mest rusavhengige erkjenner sent at de er gravide, og da har vi kort tid til å bygge samarbeidsrelasjoner til barnevernet og andre hjelpetilbud som må på banen for barnets beste.

Blant annet i forbindelse med samhandlingsreformen ser man på nytt på oppgavedelingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunalt nivå, og tilbud til vår pasientgruppe bør også vurderes i lys av den. Kan flere oppgaver løses lokalt? Noen kommune har sikkert mulighet for tilby rusavhengige mødre gode alternativ til døgnbehandling i institusjon, men det gjelder langt fra alle.  Dette bør vi være forvisset om før vi legger ned god tilbud.    

Man skal være klar over hvilke ulike forutsetninger mange mødre har for å bli gode foreldre. Noen kan mangle rollemodeller i sine egne foreldre eller ha liten erfaring med å bo stabilt.  Det stilles store krav til dem som foreldre dersom ruseksponering har gitt medfødt sårbarhet hos barnet. Døgninstitusjoner må samarbeide tett med barnevernet og observere foreldre og barn kontinuerlig for å forvisse oss om at om barnets omsorgsbehov blir tilstrekkelige ivaretatt og om det er en god utvikling hos barnet.

Mer om Origosenteret: Den mangesidige familiebehandlingen