Nettverk for behandlere av familier med rusproblematikk

Et nytt faglig nettverk for ansatte som behandler familier i TSB og familieambulatoriene vil bedre kvaliteten på tilbud til spebarn, barn og familier der mor eller far har skadelig bruk av rusmidler.

 

​Dette var konklusjonen da 50 personer som behandler familier med rusproblematikk var samlet hos Nasjonal kompetansetjeneste TSB 27. januar for å diskutere muligheter for faglig samarbeid og samordning.

Ønsker fagsamarbeid

Tok initiativet til faglig nettverk: Fra v Bente Lindboe, Vestre Viken, Siri Gjesdahl, BarnsBeste, Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Cecilie Nordberg, brukerrepresentant, Tone Haugan, Helse Nord-Trøndelag og Kristin Haabrekke, Universitetet i Oslo.

Det var BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende - og Nasjonal kompetansetjeneste TSB som tok initiativet til fagsamlingen. BarnsBeste er opprettet for å bidra til at alle barn som pårørende får informasjon og nødvendig oppfølging i sin hverdag.
 Familieambulatorier og døgninstinstitusjoner i TSB fra hele landet uttrykte sterke ønsker om å starte et systematisk samarbeid for å utveksle kunnskap. – Det vil medvirke til at gravide, spe- og småbarn og familier som sliter med rus i hele landet får kunnskapsbaserte og likeverdige tilbud, var konklusjonen.

Rammer mange barn

Ifølge en rapport  som Folkehelseinstituttet ga ut i 2015, har til sammen 260 000 barn foreldre med psykiske lidelser som kan gå ut over daglig fungering og rundt 70 000 barn foreldre med et såpass alvorlig alkoholmisbruk at det kan går ut over daglig fungering.

Trenger hjelp over tid

Psykolog Kristin Haabrekke har forberedt samlingen. Hun avla i 2015 en doktorgradsavhandling om barn født av mødre som fikk behandling for rusproblemer under graviditet.
- Barna fikk et bedre utgangspunkt når mødrene hadde fått behandling, men barna og mødrene trenger hjelp og oppfølging over lengre tid, også etter at mødrene er blitt rusfrie, sier Haabrekke.

Ulike tilnærminger og ulik organisering 

Norske helseforetak og behandlingsenheter i spesialisthelsetjenesten tilbyr ulik hjelp til familier der foreldre har eller har hatt rusproblemer, og både faglige tilnærminger og organisering av tiltakene varierer. Norge har flere spesialiserte institusjoner der gravide kan få behandling for sine rusproblemer under graviditet, enten det er fare for NAS (neonatalt abstinenssyndrom) etter bruk av opiater eller substitusjonslegemidler eller Føtalt Alkohol Syndrom (FAS) ved stort inntak av alkohol i svangerskapet. Hver region har også familieambulatorier og andre forebyggende familieteam som er lavterskeltilbud til gravide, mødre og fedre med sammensatte problemer knyttet til psykisk helse og/ eller som sliter med pågående eller tidligere rusproblemer. Kontakten mellom disse tiltakene varierer.

Må bli varig

-  Samlingen bekreftet at Nasjonal kompetansetjeneste TSB og BarnsBeste må jobbe videre for å få som oppgave å opprette et varig fagnettverk, i samarbeid med Helse Sør-Øst, sier leder for kompetansetjenesten Espen Ajo Arnevik. 

 (Ill. foto: Shutterstock)