Takk for oss

Barn som lever i en hverdag preget av foreldres rusbruk får ofte mye omtale. Formål for Familienettverket har vært hvordan å nå barna og forebygge belastninger som følger av foreldres rusbruk. Nå takker vi for oss.

Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, takker for tre verdifulle år med engasjerte fagfolk i Familienettverket.

Barn av foreldre med utfordringer knyttet til rusbruk, får ofte mye oppmerksomhet i media, og tema vekker sterk interesse i faglige fora som jeg deltar i. Hvordan nå barna med tilstrekkelig hjelp og forebygge belastninger som følger av foreldres rusbruk?

Ulike tjenester - samme målgruppe

Spredd over hele landet jobber flere ulike tjenester for å hjelpe familier med slike rusutfordringer, til barns beste. Ulike tilnærminger brukes i arbeidet med å gi foreldre og barn en bedre start og følge med et stykke på veien. I tre år har fagfolk møttes regelmessig i Familienettverket for å dele sine erfaringer.

Familienettverket oppsto i 2016 som et felles læringsnettverk for to grupper fagfolk som arbeidet hver for seg, med samme målgruppe. Det ene var et nasjonalt «familienettverk» som tidligere ble ledet av KoRus Sør. Det hadde som formål å spre spisskompetanse om behandling av gravide og sped-/småbarnsforeldre med rusutfordringer i døgnenheter i TSB. Det andre var et liknende nettverk som BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverket for Barn som pårørende) var i gang med å etablere. Løsningen ble et felles nettverk for ansatte i tiltak med samme målgruppe: gravide og sped-/småbarnsfamilier med psykiske helsevansker og rusrelaterte vansker, koordinert av Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK TSB).

Møteplasser og kartlegging

Familienettverket har utviklet en felles, nasjonal møteplass, samt faglige kommunikasjonskanaler og fagpublikasjoner for ansatte i de ulike typene tjenester.
Regelmessig erfarings- og kompetanseutveksling har skjedd i form av
nettverksseminar hvert år eller halvår med eksterne foredragsholdere, presentasjonene fra de ulike tjenestestedene i nettverket.

  • Nettsiden Familienettverket med oppdatert informasjon om institusjonene som deltar i nettverket, samt aktuelle arrangementer i og utenfor nettverkets regi
  • Nyhetsbrev sendt til 126 epostmottakere tre ganger pr år
  • En kartlegging av familieambulatoriene og liknende tjenester med formål å få oversikt over den geografiske utbredelsen av disse tiltakene, hvordan de tolker det nasjonale oppdraget og i hvilken grad de når målgruppene
  • Publisering av en utgave av NK TSB sin skriftserie på basis av kartleggingen

Mye faglig utveksling 

Til sammen 100 ansatte har vært med på samlingene. Evalueringer viser at de har vært godt fornøyd med innholdet. Gjennomsnittlig halvparten leser nyhetsbrevene, som også deles med andre og dermed spres videre i fagmiljøene.

Brukermedvirkning har vært ivaretatt ved at representant fra ProLAR Nett, BAR (Barn av rusmisbrukere) og NUBS (Nettverk av uavhengige brukerstemmer) har deltatt, enten i styringsgruppen for nettverket eller med innlegg i nettverksseminarene. De har formidlet konstruktive og verdifulle tilbakemeldinger til tjenestene.

Finansiering stoppet

I styringsgruppen har alle de fire RHFene vært representert. Nettverket har vært finansiert med midler som Helse Sør-Øst har fått fra statsbudsjettet og som har blitt tildelt i løpet av driftsåret. I januar 2019 fikk NK TSB beskjed om at finansieringen for 2018 var blitt stanset. Det var ingen forklaring på dette fra Helse Sør-Øst sin side. Oslo universitetssykehus ved Nasjonal kompetansetjeneste NK-TSB har ikke midler til å videreføre nettverket. Familienettverket avvikles derfor 31.03.19.

For oss i kompetansetjenesten har det vært inspirerende og lærerikt å koordinere Familienettverket. Vi har møtt fleksible, innovative og engasjerte ansatte og brukerrepresentanter som bidrar hver dag til å utvikle et utfordrende fagområde. Vi takker for samarbeidet, stor innsats og et glødende engasjement for barna det gjelder og familiene de lever i.

26.03.2019
Guri Spilhaug
Leder Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Signatur Guri Spilhaug