Tidslinje

Helsemyndighetenes anbefalinger om håndtering av graviditet i LAR har vært utredet i 17 år.

Mye papir og mange innpill i 17 år lang debatt om gravide i LAR. (Foto: OUS)

Håndtering av graviditet i LAR

 1. 2001: Ekspertgruppe nedsatt

  Senter for medisinsk metodevurdering nedsetter den første ekspertgruppen for å avklare tema, ledet av daværende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Mari Trommald.

 2. 2004: Ekspertgruppe oppløst

  Ekspertgruppen blir oppløst av på grunn av omorganisering i helseforvaltningen.

 3. 2009: Saken tas opp i Stortinget

  Temaet debatteres i Stortinget første gang.

 4. 2007: Prosjektgruppe for nasjonal retningslinje

  Det etableres en prosjektgruppe for å utarbeide nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder, med 19 medlemmer, ledet av Gabrielle Welle-Strand, Helsedirektoratet.

 5. 2011: Nasjonal faglig retningslinje kommer

  2011: Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder lanseres. 5 av 17 medlemmer leverer dissens til kapittel 7.4.2 og 7.4.3. Disse mener det må anbefales at kvinnene skal oppfordres til å trappe ned medisineringen under svangerskapet.

  Lenke til retningslinjen
 6. 2014: Barneombudet gir innspill

  Barneombudet gir innspill om endring av retningslinjer for gravide i LAR, der det krever at Helsedirektoratet vurderer å anbefale at kvinner må bruke langtidsvirkende prevensjon for å få LAR-behandling samt at de – hvis de blir gravide mens de er i LAR-behandling – må få hjelp til å trappe ned LAR-behandlingen

 7. 2016 (juni): Stortinget vedtar gratis, langtidsvirkende prevensjon

  i forbindelse med Stortingets behandling av Opptrappingsplanen for rusfeltet vedtar Stortinget at alle kvinner med alvorlig rusmiddelavhengighet skal få tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon, at helsetjenesten skal gi alle kvinner i reproduktiv alder som skal starte opp i LAR, grundig informasjon om LAR-behandling og graviditet, og at «Kvinner i LAR som ønsker å få barn, må få tilbud om hjelp til nedtrapping av LAR-medikamenter».

 8. 2016: Midler til forskning

  Norges Forskningsråd bevilger 18,5 mill. kroner til et 4-årig forskningsprosjekt som berører barn født av mødre i LAR og studere konkrete tjenestemodeller for disse barna.

 9. 2017: Konsensuspanel utnevnes

  Helsedirektoratet utpeker et konsensuspanel med mandat å lage en konsensusrapport, ledet av professor emeritus Jørg Mørland, Folkehelseinstituttet.

 10. 2017:Konsensuskonferanse

  2017: Konsensuskonferanse LAR og graviditet finner sted 13.–14. juni.

  Nyhetsbrev om konsensuskonferansen
 11. 2017: Konsensuspanelet konkluderer

  Konsensuspanelet konkluderer med at anbefalingen om opprettholdelse av bruk av LAR legemiddelet bør endres fra «metadon eller buprenorfin bør opprettholdes under graviditeten» til «metadon eller buprenorfin kan opprettholdes under graviditeten».

  Uttalelse fra panelet