Tidslinje

Helsemyndighetenes anbefalinger om håndtering av graviditet i LAR har vært utredet i 16 år.

Mye papir og mange innpill i 16 år lang debatt om gravide i LAR. (Foto: OUS)

2001: Senter for medisinsk metodevurdering nedsetter den første ekspertgruppen for å avklare tema, ledet av daværende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Mari Trommald.

2004: Ekspertgruppen blir oppløst av på grunn av omorganisering i helseforvaltningen.

2007: Det etableres en prosjektgruppe for å utarbeide nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder, med 19 medlemmer, ledet av Gabrielle Welle-Strand, Helsedirektoratet

2006: Temaet debatteres i Stortinget

2009: Temaet debatteres i Stortinget

2011: Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder lanseres. 5 av 17 medlemmer leverer dissens til kapittel 7.4.2 og 7.4.3. Disse mener det må anbefales at kvinnene skal oppfordres til å trappe ned medisineringen under svangerskapet.

2014: Barneombudet gir innspill om endring av retningslinjer for gravide i LAR, der det krever at Helsedirektoratet vurderer å anbefale at kvinner må bruke langtidsvirkende prevensjon for å få LAR-behandling samt at de – hvis de blir gravide mens de er i LAR-behandling – må få hjelp til å trappe ned LAR-behandlingen.

2016: Norges Forskningsråd bevilger 18,5 mill. kroner til ett 4-årig forskningsprosjekt som berører barn født av mødre i LAR og studere konkrete tjenestemodeller for disse barna.

2016 (juni): Stortinget vedtar at alle kvinner med alvorlig rusmiddelavhengighet skal få tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon, at helsetjenesten skal gi alle kvinner i reproduktiv alder som skal starte opp i LAR, grundig informasjon om LAR-behandling og graviditet, og at «Kvinner i LAR som ønsker å få barn, må få tilbud om hjelp til nedtrapping av LAR-medikamenter». (Debatt i forbindelse med Stortingets behandling av Opptrappingsplanen for rusfeltet)

2016: Saken kommer opp i Stortingets spørretime.

2017: Helsedirektoratet utpeker et konsensuspanel med mandat å lage en konsensusrapport, ledet av professor emeritus Jørg Mørland, Folkehelseinstituttet.

2017: Konsensuskonferanse LAR og graviditet finner sted 13.–14. juni.