Vil bygge tillit

Tillitsfulle relasjoner til hjelpeapparatet, trygge overganger fra institusjon til hjem, større åpenhet og bedre informasjon er tema som opptar de nye brukerrepresentantene i Familienettverket Cecilie Ihler og Kaja Johansson.

To nye erfaringskonsulenter i Familienettverket:  Kaja Johansson (tv) og Cecilie Ihler, her sammen med prosjektleder Inger Helene Brattli. 

De to nyoppnevnte medlemmene i Familienettverkets prosjektgruppe er rekrutterte gjennom Nettverk av unike brukerstemmer innen rus og psykisk helse – NUBS.

Kompetente pasienter

Kaja Johansson er fra Enebakk, er mor til tre barn på 8, 6 og 2 år, og tenker å fullføre utdanning som vernepleier på sikt. For å forhindre rusbruk under svangerskap har hun vært innlagt på familieavdeling og fått oppfølging fra førstelinjetjenesten. Hun har erfaring fra å fremme brukerperspektivet innen barnevern og likemannsarbeid.

Cecilie Ihler er mor til en toåring, er utdannet hjelpepleier og har jobbet med eldreomsorg. Hun har erfaring med å være pasient i LAR, og sluttet med medisinen under svangerskapet med tett poliklinisk oppfølging. Hun har også erfaring fra mødrehjem.
 
Kaja Johansson er opptatt av at pasientene skal bli mest mulig kompetente og tørre å si fra hva som er god hjelp for dem.
– Jeg er også opptatt av at det skal utvikles og spres kunnskap om potensielle skader hos alle barn som er utsatt for ulike rusmidler i fosterlivet, sier hun. – I dag vet vi mye om reguleringsvansker og annen sårbarhet som medisinering med LAR kan føre til for barnet, men hva med cannabis og amfetamin?  Her er det antakelig mange ubesvarte spørsmål og store mørketall siden det sjelden er tema verken for leger eller annet helsepersonell. 

Tilpass informasjonen!

Kaja er også opptatt av er hvordan informasjon om mulig fosterskade skal gis til kommende mødre:
– Gravide som mottar informasjon om at «barnet ditt kan få skader» hører ikke ordet kan. Engstelig og hormonell som du er, hører du at «barnet ditt får skader». Det å bearbeide slik informasjon sammen med noen – kanskje en gruppe mødre i samme situasjon – kan få stor betydning for mors svangerskap og for barnets start på livet.    

Begge representantene er glade for at Pakkeforløp for gravide som bruker / har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler er på god vei. Ifølge dem kan slike normerende dokumenter bety spesielt mye for at brukere skal få hjelpen de har behov for og rett til, særlig i små kommuner der helsetjenestene ikke har mye erfaring med slike saker. 
– Vi kan håpe på at tilbudene blir likere uansett hvor du bor. Hvis brukere vet hva  slags hjelp de kan forvente, tør de å være åpne om et rusproblem, tror Kaja. De håper også at hjelpeapparatet får bedre kjennskap til behandlingstilbudene som finnes for mor og barn. – For en gravid i en presset situasjoner det ikke alltid enkelt å finne fram i jungelen på egenhånd.

Vil til livs frykt å gjøre feil

Cecilie Ihler er opptatt  av å forhindre at mødre ikke tør å sette grenser av redsel for «å gjøre feil» når de er i behandling.
– For at du og barnet skal få en god start, er det viktig at å utnytte tid i behandling best mulig, sier hun. Det er viktig  å tørre å være åpen uten frykt for at det skal få konsekvenser. Ikke si ja til alle forslag av redsel for at barnevernet skal tro man ikke er en god nok omsorgsperson, og at det kan føre til at «barnet blir tatt».
– Jeg vil anbefale alle mødre å bruke svangerskapet til å utvikle tillitsfulle allianser som kan gjøre deg forberedt på oppgaven som kommer. Behandlingsstedene kan bidra til å bygge slik tillit ved å gi bedre informasjon, for eksempel om hvordan de håndterer taushetsplikt. 

Hun har selv hatt gode støttespillere, men var likevel ikke godt nok forberedt på hvor tøff overgangen var fra institusjon til selvstendig tilværelse var.  – Det er viktig å ha gode overganger og kontinuitet i tjenestene.  

De to er rekrutterte gjennom NUBS. Organisasjonen formidler kontakt mellom kvalifiserte brukerstemmer og offentlige og private aktører innen rus og psykisk helse. I likhet med andre i NUBS har Kaja Johansson og Cecilie Ihler gjennomgått et program for å nyttiggjøre seg sin egen erfaringskompetanse i arbeidet som brukerrepresentanter.