Anabole steroider og effekter på hjerne og atferd

Et longitudinelt forskningsprosjekt som undersøker effekter av langvarig bruk av anabole-androgene steroider på hjerne, kognisjon og følelser. Første del av forskningsprosjektet ble gjennomført i perioden 2013-2016, mens del to vil gjennomføres i perioden 2016-2020 med en oppfølging av deltagerne fra første runde i tillegg til en nyrekruttering av deltagere.

Bakgrunn

Utbredt bruk av anabole-androgene steroider (AAS) i den generelle befolkningen oppstod på 80-tallet, og kunnskap om medisinske og atferdsmessige langsiktige konsekvenser av AAS bruk er under utvikling, men fremdeles i startfasen. AAS passerer lett blod-hjerne-barrieren og inntas ofte i doser som overstiger den normale testosteronproduksjonen med 10-100 ganger. Til tross for dette er det begrenset med kunnskap om hvilke konsekvenser langsiktig bruk av AAS har på hjernens struktur og funksjon. Det meste av kunnskapen på feltet per nå er basert på feltstudier, da det ville være uetisk å utføre eksperimentelle studier hvor man administrerer like høye doser som steroidebrukerne ofte tar, over så lange perioder vi er interessert i å undersøke. Det er dermed fremdeles uklart hvorvidt assosiasjonen mellom steroidebruk og ulike medisinske, psykologiske og kognitive virkninger skyldes premorbide psykologiske karakteristikker, kombinasjon med annen rusbruk, genetisk sårbarhet, bruk av anabole steroider, eller en kombinasjon, da dette er vanskelig å kontrollere for i feltstudier.

Formål

Vi ønsker å bidra med kunnskap om effekter av langvarig bruk av AAS på hjerne, kognisjon og følelser. Med kognisjon mener vi prosesser som oppmerksomhet, resonnering og hukommelse. Ved å følge opp steroidebrukerne og kontrollgruppen ved flere tidspunkter, kan vi undersøke om det er forskjeller i grad av endring på ulike mål mellom gruppene og innad i gruppene. Dette er den første longitudinelle studien på feltet, og vil gi sikrere kunnskap om hvordan AAS-bruk påvirker hjerne, kognisjon og følelser. 

Metode

Et bredt spekter av metoder benyttes for å undersøke sammenhenger mellom disse faktorene, deriblant hjerneavbildningsteknikker, nevropsykologisk undersøkelse og spørreskjemaer.

Ved å benytte avanserte hjerneavbildningsteknikker kan vi undersøke karakteristiske trekk ved hjernens utseende (grå og hvit substans). Ikke minst er vi interessert i å se om langvarig bruk fører til større endringer i hjernens struktur enn hva som normalt er forventet.  Vi får også informasjon om hvordan  hjernens aktivitetsmønstre påvirkes av AAS-bruk, og om AAS-bruk påvirker blodgjennomstrømning i hjernen. 

I samarbeid med kardiologer ved OUS vil del 2 av studien også innebære en hjerteundersøkelse. I tillegg til verdifull kunnskap om hvordan AAS-bruk påvirker hjertet, vil det være nyttig å undersøke sammenhenger mellom hjernestruktur og funksjon, kardiovaskulære faktorer, atferd og andre biomarkører.

Hvem er deltakerne?

1) Tidligere og pågående brukere av anabole steroider (minst ett år samlet bruk)

2) Menn som bruker mye tid på styrketrening, men som ikke har erfaring med bruk av anabole steroider.

Del 1 Tverrsnittsundersøkelse

I perioden 2013-2015 gjennomførte vi en omfattende tverrsnittsundersøkelse på langtidskonsekvenser av AAS-bruk på hjerne og atferd av 159 menn bestående av tidligere  og pågående AAS-brukere og ikke-brukende vektløftere. Flere mål fra studien viser forskjeller mellom AAS-gruppen og kontrollgruppen, både når det gjelder hjernestruktur og aktivitetsmønster, kognisjon og mål på psykisk helsetilstand. Funnene peker mot at lengre tids AAS-bruk påvirker hjernens helse. Det er allerede publisert noe data fra denne undersøkelsen, og flere artikler er i produksjon. Hold deg oppdatert på de vitenskapelige publikasjonene om du ønsker å lese mer om disse funnene.

Del 2 Longitudinell oppfølgingsstudie og utvidet undersøkelse

I perioden 2017-2020 ble mange av deltagerne som deltok i tverrsnittsundersøkelsen undersøkt på nytt 3-4 år etter inklusjon. Dette har ikke vært gjort tidligere i Norge eller andre steder, og vil gi sikrere resultater om hvordan AAS-bruk påvirker hjerne- og atferdsmål. Vi får mulighet til å studere endringer i kognitiv funksjon, vevstap i grå og hvit substans, og atferdsmål. Vi vil også samarbeide med kardiologer om en hjerteundersøkelse, og vi tar blodprøver for å lete etter biomarkører som kan ha sammenheng med funn på hjerne, hjerte og kognisjon. Vi har også hatt en nyrekruttering av deltakere i denne perioden.

Status - datainnsamlingen er avsluttet

Dette prosjektet er nå over i del 2. Del 1 ble avsluttet etter at siste deltager var inne til testing i februar 2015. Siden den gang har materialet blitt analysert og noen artikler er blitt publisert, andre er under produksjon. I 2017 startet oppfølgingen av deltagerne fra første runde, 3 1/2 år etter. I tillegg har vi rekruttert nye steroidebrukere og vektløftende kontroller i denne runden. Datainnsamlingen er over, og det skal nå analyseres og skrives artikler

Vitenskapelige publikasjoner fra dette prosjektet


Lars T. Westlye, Tobias Kaufmann, Dag Alnæs, Ingunn R. Hullstein, Astrid Bjørnebekk (2016): Brain connectivity aberrations in anabolic-androgenic steroid users, NeuroImage: Clinical.

Astrid Bjørnebekk, Kristine Walhovd, Marie L. Jørstad, Paulina Due-Tønnessen, Ingunn Hullstein and Anders M. Fjell (2016). Structural Brain Imaging of Long Term Anabolic-Androgenic Steroid Users and Nonusing Weightlifters. Biological Psychiatry.

Forsker og kontaktperson

Astrid Bjørnebekk
Forsker ved NK-TSB

Mail: steroider@ous-hf.no

Telefon: 46959791 

 

Fant du det du lette etter?