Hindre drop-out fra rusbehandling

En betydelig andel rusavhengige i behandling faller fra før behandlingen er planlagt avsluttet (drop-out). Team i hver helseregion iverksetter tiltak for å hindre det. 


Kunnskapsgrunnlag for prosjektet


Brorson Hanne, Ajo Arnevik Espen, Rand-Hendriksen K, Duckert Fanny (2013): Drop-out from addiction treatment: a systematic review of risk factors, Clin Psychol Rev 2013 Dec;33(8):1010-24. Epub 2013 jul 31 PMID: 24029221

20 års rusforskning: hvorfor dropper man ut av rusbehandlingen (12 minutters film med Hanne Brorson, YouTube)


Prosjektfase 1, 2014–2017


I statsbudsjettet for 2014 ble det satt av midler til å etablere drop–out team i alle helseregioner. Nasjonal kompetansetjenesteTSB fikk i oppdrag å koordinere arbeidet.

Prosjektet har hatt fem målsetninger:

 • Bidra til en felles faglig forståelse for fenomenet drop-out
 • Bidra til tiltak for å hindre drop-out, basert seg på kunnskap fra forskning, kliniske erfaringer og brukerkunnskap.
 • Oppdatere og spre kunnskap om drop-out gjennom å lage sjekkliste basert på tilgjengelig evidens (forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer)
 • Bidra til at feedbackverktøy tas i bruk i ulike behandlingstilbud på en systematisk måte
 • Systematisere og evaluere erfaringene fra intervensjonene 

En nasjonal prosjektgruppe har i fellesskap laget en sjekkliste med forslag til konkrete tiltak for å hindre drop-out fra rusbehandling. Intervensjonene som de lokale prosjektene har satt ut i livet spenner fra oppsøkende team av likepersoner, til arbeid med overganger i behandlingsløp, milepælsmøter, mestringssamtaler, bruk av lokale sjekklister, bruk av feedbackverktøy og mye mer.

Koordineringsarbeidet har foregått i perioden 2014-2016 og ble avsluttet ved at det faglige arbeidet ble oppsummert i skriftserie nr 2/2017. Prosjekthistorien er også oppsummert i en egen rapport. Hovedkonklusjonen i denne rapporten er at skisserte målsetninger er nådd.

Prosjektfase 2, 2017–2020

Gjennom prosjektperioden av prosjektfase 1 ble det avdekket behov for et grundigere og mer langsiktig arbeid for å virkeliggjøre Når det gjaldt målsetning nr 3 «Feedbackverktøy tas i bruk i ulike behandlingstilbud på en systematisk måte». Prosjektet videreføres derfor i fase 2 med hovedfokus på å arbeide med feedbackverktøy.

Målene for prosjekt «Hindre drop-out fra rusbehandling» fase 2:

 1. Feedbackverktøy tas i bruk i ulike behandlingstilbud på en systematisk måte
 2. Øke kunnskapen om den faglige forståelse for fenomenet drop-out og bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget gjennom å formidle eksisterende og ny kunnskap/forskning

Prosjektbeskrivelse


Rapporter fra lokale prosjekter


Oslo:

Ansvarlig 1: Seksjon Rus- og avhengighetsbehandling Voksen, Oslo universitetssykehus
Oppgave
Behandlerteam og pasient holder regelmessige milepælsmøte. Her vurderer de behandlingsforløpet sett opp mot behandlingsplanen og drøfter behov for eventuelle justeringer.

Lenker:

Poster on milestone meetings (eng.)
 Poster om milepælmøter  (norsk)

Nyheter fra prosjektet

Milepælmøter - et verktøy for kvalitetssikring 

Ansvarlig 2: Enhet for rus og psykiatri, Diakonhjemmet sykehus

Diakonhjemmet sykehus, Enhet for rus og psykiatri utarbeidet en egen, lokal sjekkliste.

Nyheter fra prosjektet

Reduserte drop-out med sjekkliste

Stavanger

Ansvarlig: Divisjon for rus og psykisk helse, Helse Stavanger HF

Helse Stavanger opprette et mobilt innsatsteam for å forebygge eller reparere drop out og øke kontinuitet i behandling for rus og avhengighet.

Poster (eng.) om oppsøkende drop out team(presentert ved The 3rd International Conference on Youth Mental Health, October 8th-10th 2015, Montreal, Canada)

Sørlandet

Ansvarlig: Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Enhet for forskning, fagutvikling og undervisning, Sørlandet sykehus HF

Dokumenterte betydningen av forhåndssamtale per telefon med pasienter som skal innlegges til planlagt  avrusning i ARA. Beskrev sårbare overganger i behandlingskjeden, for eksempel der pasienten overføres fra akuttbehandling/utredning til behandlingstilbud hos private aktører. Foreslo tiltak som kan bidra til at flere pasienter fullfører planlagt behandling der flere aktører er involvert.  

Drop-outprosjektet, delrapport 2Beskriver pasientforløp og drop-out i overgang fra Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Sørlandet Sykehus HF til videre behandling i private døgninstitusjoner.

Nord-Norge

Ansvarlig: Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Drop-out teamet ved UNN kartla omfanget av drop-out fra rusbehandling ved manuelt å gå igjennom pasientjournaler seks måneder tilbake i tid, for å kartlegge blant annet hvor mange som ikke møter til behandling og hvor mange som dropper ut av påbegynt behandling.

Rapport fra prosjektetTeamet gjennomføre så semistrukturerte intervjuer for å innhente dybdeinformasjon fra pasienter, pårørende, hjelpeapparat og henvisere om barrierer mot det å ta imot rusbehandling.

Rapport II fra prosjektetUniversitetssykehuset Nord-Norge utarbeidet en egen, lokal skjekkliste.

Nyheter fra prosjektet

Vil gjøre rusbehandling mer til lagarbeidNordnorske tiltak mot drop-out får kvalitetsstempel

Midt-Norge

Ansvarlig: Seksjon for regional analyse og pasientkoordinering (SAP), St. Olavs Hospital
Oppgaver:
Anbefale ett feedbackverktøy til bruk i TSB og gi opplæring og oppfølging i implementering av dette. Systematisere og evaluere erfaringene fra de ulike behandlingsintervensjonene og å ta i bruk sjekkliste.

Sjekkliste

Prosjektet utviklet en sjekkliste for vurdering av risiko for drop-out hos pasienter og forslag til tiltak ved risiko. En variant er utformet som et tastaturunderlag, er gratis og kan bestilles fra tsb@ous-hf.no.   

Rapporter

 Poster on milestone meetings (eng.)

Poster om milepælmøter  (norsk)

Opplæringsmateriell


Opplæringsmateriell om å hindre drop-out fra rusbehandling på Youtube

Opplæringsmateriell om bruk av feedbackverktøy

E-læring

lenke til film

Kurs som gir deg kjennskap til risikofaktorer for drop-out fra rusbehandling, og tips til hvordan vi kan forebygge drop-out (Gjennomføringstid: Ca 30 minutter)

Kurs i bruk av feedbackverktøy

Del 1
ORS/ SRS

Del 2
ORS/ SRSDel 3

Dilemmaer og utfordringer

Aktuelle kurs i bruk av feedbackverktøy


Orientering om og oversikt over kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB


Kontakt

Vil du vite mer om prosjektet?

Kontakt prosjektleder Hilde Harwiss

Foto av Hilde Harwiss

Spesialrådgiver
Hilde Harwiss
hiharw@ous-hf.no
Tlf  911 06 658

Opplæringsansvarlig
Eva Sørlie
esoerl@ous-hf.no
Tlf 932 07 001

 • 14.06.2018
  – Feedbackverktøy støtter pasientens autonomi

  – Feedbackverktøy hjelper oss inn i en utforskende og personsentrert posisjon, i motsetning til en krevende eller overtalende, sier Gry Kristin Lia og Gerd Blomhoff. De to erfarne psykologene står i spissen for implementering av verktøyene i Helse Bergen.

 • 09.05.2018
  Pasientopplevelser ønskes!

  – Vi vil bruke feedback-verktøy for å komme under overflaten og måle hvilken betydning tilbudet kan få i pasientens liv. Da må vi jakte på pasientens subjektive opplevelse, sier Thobias Strömberg, leder for Enhet for avrusning ved Sykehuset Innlandet.

 • 17.01.2018
  Kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB

  Nasjonal kompetansetjeneste TSB arrangerer kurs i bruk av feedbackverktøy.

 • 08.09.2017
  Amerikansk-norsk samarbeid om å måle feedback på behandling

  – Norge har kultur og lovverk som støtter opp under bruk av feedbackverktøy, sier Barry Duncan. Fagmannen som mange forbinder med profesjonalisering av feedbackverktøy, er i Norge for 15. gang. Verktøy som brukes av 200.000 pasienter er i s...

 • 27.04.2017
  Milepælmøter - et verktøy for kvalitetssikring

  Et kvalitetssikrings-verktøy utviklet ved Oslo universitetssykehus  blir i disse dager presentert for 3000 delegater til en verdensledende konferanse om kvalitetssikring av behandling.  

 • 06.03.2017
  Norskutvikla feedbackverktøy legg vekt på brukarmedverknad

  System der pasientar gir strukturert sjølvrapportering om behov, viser seg å kunne betre effekt av behandling.

 • 28.10.2016
  Nordnorske tiltak mot drop-out får kvalitetsstempel

  – Mange av tiltakene som vi setter ut i livet for å forebygge drop-out fra behandling av rus- og avhengighetslidelse, er i tråd med anbefalingene i nasjonale retningslinje for rus- og avhengighetsbehandling, sier prosjektleder Vanja Brox fr...

 • 28.10.2016
  Vil gjøre rusbehandling mer til lagarbeid

  I løpet av vel halvannet år har behandlere og erfaringskonsulent i dropout-teamet til Universitetssykehuset Nord-Norge kartlagt omfang av, undersøkt årsaker til og iverksatt tiltak mot drop-out. Nå kommer de positive tilbakemeldingene.   av Tone Øiern.

 • 27.10.2016
  Vil forebygge drop-out

  Det er vanlig at pasienter i rusbehandling avbryter planlagte løp. Nå går rusbehandlere og brukerorganisasjoner i hele landet sammen om felles drop-out-forebyggende tiltak.

 • 19.10.2016
  Drop-out-forebygging virker!

  Erfaringer fra de første tre årene med drop-out-forebyggende arbeid er samlet mellom permer og i form av opplæringsmateriell. I løpet av det treårige prosjektets levetid har drop-out-raten sunket flere steder, viser nypublisert prosjektdokumentasjon.

Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.