HELSENORGE

– Feedbackverktøy støtter pasientens autonomi

– Feedbackverktøy hjelper oss til å være utforskende og pasientsentrert, sier Gry Kristin Lia. Sammen med kollega Gerd Blomhoff planlegger hun bruk av feedbackverktøy i TSB i Helse Bergen.

 – Feedbackverktøy rimer med tradisjoner for å ha en åpen og spørrende stil og interesse og respekt for pasientens ståsted, sier implementeringsansvarlige i Helse Bergen Gry Kristin Lia (th) og Gro Blomhoff .

Gry Kristin Lia og Gerd Blomhoff er behandlere i to ulike enheter i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen. På hver sin kant har de opparbeidet lang erfaring med Klient- og resultatstyrt praksis (KOR), ORS (Outcome Rating Scale) og SRS (Session Rating Scale).  Nå deler de ansvar for å planlegge mer systematisk bruk av disse og andre feedbackverktøy i foretaket som helhet.

Motiverende intervju og feedback = sant

Lia og Blomhoff tror ikke at det å implementere feedbackverktøy i Bergen vil bli noe stort kultursjokk verken for behandlere eller pasienter: Feedbackverktøy føyer seg fint til den lokale tradisjonen for bruk av Motiverende Intervju (MI). Tradisjonen går helt tilbake til begynnelsen av 1980-tallet da William Miller – MI-metodikkens far – tilbragte ett år i Bergen og skrev den første artikkelen om motiverende intervju, basert på erfaringene med rusbehandling av bergensere.
– Felles for MI og feedback-verktøy er en åpen og spørrende stil og interesse og respekt for pasientens ståsted, minner Lia og Blomhoff om.

Tar temperaturen

Psykolog Gry Kristin Lia arbeider blant annet ved Familieambulatoriet i Bergen der målgruppen er gravide kvinner med ruslidelse, barn som er blitt eksponerte for rusmidler eller LAR-legemiddel i fosterlivet og familiene deres. Hun arbeider også med tvangsinnlagte menn og kvinner ved samme seksjon.

Hun ser verktøyene som en arbeidsform og et kommunikasjonsmiddel.
 – Gjennom KOR-skalaene kan du ta temperaturen på hvordan den du skal snakke med har det og hvilke mål han eller hun har, og kan ta dette ståstedet og målbildet som utgangspunkt.

Ifølge de to psykologene er evalueringen av den enkelte samtalen eller økten er en annen, viktig del av arbeidsformen.
– At pasient eller bruker gir tilbakemelding i form av kryss på et ark, eller via en app, er en styrke. Det er en stor forskjell mellom å benytte et slikt medium og at pasient eller bruker gir respons face-to-face. Direkte tilbakemeldinger er noe få har mot til å gi, i alle fall i første omgang, utdyper Blomhoff.

Finne autonomi

Psykolog Gerd Blomhoff arbeider i Psykiatrisk ungdomsteam, Avdeling for rusmedisin.  Hun har erfaring med KOR både fra døgnbehandling av unge i TSB ved Seksjon Askøy og fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatrien.   
– De unge kommer ofte i kontakt med oss på grunn av pårørendetrykk. Da er det viktig å øke eierskapet til prosessen og finne fram til de autonome sidene hos ham eller henne, sier hun; At mennesker bestemmer selv i sitt liv, og har ansvar for sine valg.

ungdom på sykkel

Feedback kan være til hjelp for å øke unges eierskap til prosessen, erfarer behandlerne.

Ifølge Blomhoff anerkjenner både MI og KOR relasjonsbyggingen som startpunktet i terapi;  ikke «kartlegging» eller planlegging av behandlingen på lang sikt.
 –KOR hjelper oss til å komme «rett på» og øker medvirkningen og fokus på samarbeidet. 

– Har det aldri hendt at pasienter eller brukere har vært skeptiske til «enda ett skjema»?
– Nei. Ikke når de ser at det bidrar til at de selv settes i fokus.

– Hvor kleint er det for behandleren når pasienten gir dårlige tilbakemeldinger?
Gry Kristin Lia svarer: – Når behandlingen får lave skårer skjer det ofte noe magisk. Erfaringsmessig er vi da på vei inn i en dynamikk der det ofte skjer en bedring i etterkant. 

Viktig ved tilbakehold uten samtykke

Noen av pasientene til Gry Kristin Lia er rusmiddelbrukere som blir holdt tilbake uten samtykke (hol. §§ 10-2/10-3). Hun er opptatt av å ivareta deres autonomi og brukermedvirkning så langt det lar seg gjøre, gjerne ved hjelp av KOR.
– Vi har ikke mandat til å «tvangsbehandle». Fordi de har rett til å velge meg bort, gjelder det å forsikre seg om at det jeg kan tilby oppleves nyttig for den enkelte.

Vil lage «ringer i vannet»

De to ser frem til å bidra når ledelsen i Avdeling for rusmedisin nå har bestemt seg for å sette feedbackverktøy ut i livet i Helse Bergen.
– Det er ikke noe feltet «skriker etter» og derfor ikke noe vi vil forsøke å træ ned over hodene på folk, sier de to. – Vi satser på at gode eksempler fra praksis vil skape ringer i vannet og gi kollegene lyst til å prøve.
– At vi vet vi har ledere i ryggen gir en trygghet. Vi kommer ikke i mål uten faglig forankring hos ledere og deres medvirkning til å bygge kultur for å utforske og bygge på pasientens ståsted.