Avklar samarbeid med pårørende

Plakat med tekst Avklar samarbeid med pårørende

Alle mennesker har eller har hatt betydningsfulle relasjoner til andre mennesker. I familienettverk og andre nettverk vil det være personer som kan hjelpe pasienten til å nå ulike mål gjennom behandlingsforløpet. Familie og nettverk bør involveres i pasientens behandling i samråd med pasienten. Tilby derfor ham eller henne å ha med en venn eller familiemedlem i samtaler.

Som ledd i behandlingen kan det være nyttig å utforske hvilke relasjoner pasienten er del av. Å tegne nettverkskart sammen med pasienten kan være et virkemiddel for å finne ressurser og samarbeidspartnere i pasienten nettverk. Et nettverkskart som brukes i Oslo universitetssykehus deler nettverket i formelle deltakere (for eksempel fastlege eller ruskonsulent) og uformelle deltakere (naboer eller venner). 

Like viktig som å kartlegge hvem pasientens nettverk består av, er å undersøke på hvilken måte det har betydning for pasienten. Er det noen personer pasienten kan jobbe for å få bedre kontakt med? Er det noen de bør holde større avstand til? Er det noen som bør involveres direkte i behandlingen? 

I arbeidet med yngre pasienter kan det være særlig nyttig å ha fokus på samarbeid med pårørende, høy grad av støtte og liten grad av kontrollering av pasienter. 

I behandlingen kan det også være aktuelt å bruke likemenn. En likemann er en person som er i samme eller tilsvarende livssituasjon som en selv, og som en har mulighet til å dele erfaringer med (Sosial- og helsedepartementet 2001).

Barn som har foreldre i behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å bli sett og hørt. Helsepersonell har også plikt til å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten dersom det er bekymring for barnets omsorgssituasjon. ​

                          Kliniske tips og anbefalinger
Pekefinger med huskeknute
  • ​Tegn nettverkskart.
  • Husk å rette oppmerksomhet mot barna til pasienten.
  • En rekke bruker- og pårørendeorganisasjoner og selvhjelpsgrupper tilbyr likemannsordninger.
  • Familie og nettverk bør involveres i behandlingen i samråd med pasient/bruker. (Anbefaling 6.1 i Nasjonal faglig retningslinje for behandling)

                                                  Forskning
Bilde av mikroskop

​Baldwin SA, Christian S. Berkeljon A, Shadish WR (2012): The effects of family therapies for adolescent delinquency and substance abuse: A meta analysis. J Marital Fam Ther 2012;38 (1): 281-384

 

                                                  Nettressurser
Bilde av PC og telefon

​Likemannsordninger i pasient- og pårørendeorganisasjoner

Mjeldheim, Helga (2015): Å involvere pårørende i behandling - hindringer og muligheter. Rusfag nr 1-2015 (pdf)​​​

Selvhjelp Norge (2010): Selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer​

 

                                                  Lærebøker på norsk
Bilde av bok​Bø, Inge (2012): Barnet og de andre. Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. Universitetsforlaget

Haugland, Bente Storm Mowatt (red) (2015): Familier i motbakke: på vei mot bedre støtte til barn som pårørende. Fagbokforlaget

Fyrand, Live (2007): Sosialt nettverk teori og praksis. Universitetsforlaget

 

Fant du det du lette etter?